Μοιραστείτε

 

Γένεση 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ αὗται εἶναι αἱ γενεαλογίαι τῶν υἱῶν τοῦ Νῶε, Σήμ, Χὰμ καὶ Ἰάφεθ· καὶ ἐγεννήθησαν εἰς αὐτοὺς υἱοὶ μετὰ τὸν κατακλυσμόν.
2Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰάφεθ ἦσαν Γομέρ, καὶ Μαγώγ, καὶ Μαδαΐ, καὶ Ἰαυάν, καὶ Θουβάλ, καὶ Μεσέχ, καὶ Θειράς.
3Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Γομέρ, Ἀσχενάζ, καὶ Ῥιφάθ, καὶ Θωγαρμά.
4Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαυάν, Ἐλεισά, καὶ Θαρσείς, Κιττείμ, καὶ Δωδανείμ.
5Ἐκ τούτων ἐμοιράσθησαν αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν εἰς τοὺς τόπους αὐτῶν· ἑκάστου κατὰ τὴν γλῶσσαν αὑτοῦ, κατὰ τὰς φυλὰς αὑτῶν, εἰς τὰ ἔθνη αὑτῶν.
6Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χάμ, Χούς, καὶ Μισραΐμ, καὶ Φούθ, καὶ Χαναάν.
7Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χούς, Σεβά, καὶ Ἀβιλά, καὶ Σαβθά, καὶ Ῥααμά, καὶ Σαβθεκά· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥααμά, Σεβά, καὶ Δαιδάν.
8Καὶ ὁ Χοὺς ἐγέννησε τὸν Νεβρώδ· οὗτος ἤρχισε νὰ ἦναι ἰσχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς·
9αὐτὸς ἦτο ἰσχυρὸς κυνηγὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· διὰ τοῦτο λέγεται, Ὡς Νεβρώδ, ἰσχυρὸς κυνηγὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
10καὶ ἡ ἀρχή τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐστάθη Βαβυλών, καὶ Ἐρέχ, καὶ Ἀχάδ, καὶ Χαλνέ, ἐν τῇ γῇ Σενναάρ.
11Ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης ἐξῆλθεν ὁ Ἀσσούρ, καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Νινευή, καὶ τὴν πόλιν Ῥεχωβώθ, καὶ τὴν Χαλάχ,
12καὶ τὴν Ῥεσὲν μεταξὺ τῆς Νινευή καὶ τῆς Χαλάχ· αὕτη εἶναι ἡ πόλις ἡ μεγάλη.
13Καὶ ὁ Μισραΐμ ἐγέννησε τοὺς Λουδείμ, καὶ τοὺς Ἀναμείμ, καὶ τοὺς Λεαβείμ, καὶ τοὺς Ναφθουχείμ,
14καὶ τοὺς Πατρουσείμ, καὶ τοὺς Χασλουχείμ, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξῆλθον οἱ Φιλισταῖοι, καὶ τοὺς Χαφθορείμ.
15Καὶ ὁ Χαναὰν ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα, πρωτότοκον αὑτοῦ, καὶ τὸν Χετταῖον,
16καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον, καὶ τὸν Ἀμορραῖον, καὶ τὸν Γεργεσαῖον,
17καὶ τὸν Εὐαῖον, καὶ τὸν Ἀρουχαῖον, καὶ τὸν Ἀσενναῖον,
18καὶ τὸν Ἀρβάδιον, καὶ τὸν Σαμαραῖον, καὶ τὸν Ἀμαθαῖον. Καὶ μετὰ τοῦτο διεσπάρησαν αἱ φυλαὶ τῶν Χαναναίων.
19Καὶ ἦσαν τὰ ὅρια τῶν Χαναναίων ἀπὸ Σιδῶνος, καθὼς ὑπάγει τις εἰς Γέραρα, ἕως Γάζης, καὶ καθὼς ὑπάγει τις εἰς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ Ἀδαμά, καὶ Σεβωείμ, ἕως Λασά.
20Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Χάμ, κατὰ τὰς φυλὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς γλώσσας αὑτῶν, εἰς τοὺς τόπους αὑτῶν, εἰς τὰ ἔθνη αὑτῶν.
21Καὶ εἰς τὸν Σήμ, τὸν πατέρα πάντων τῶν υἱῶν τοῦ Ἕβερ, τὸν ἀδελφὸν Ἰάφεθ τοῦ μεγαλητέρου, ἐγεννήθησαν καὶ εἰς αὐτὸν υἱοί.
22Υἱοὶ τοῦ Σήμ ἦσαν Ἐλάμ, καὶ Ἀσσούρ, καὶ Ἀρφαξάδ, καὶ Λούδ, καὶ Ἀράμ.
23Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀράμ, Οὔζ, καὶ Οὔλ, καὶ Γεθέρ, καὶ Μάς.
24Καὶ ὁ Ἀρφαξὰδ ἐγέννησε τὸν Σαλά· καὶ ὁ Σαλὰ ἐγέννησε τὸν Ἕβερ.
25Καὶ εἰς τὸν Ἕβερ ἐγεννήθησαν δύο υἱοί· τὸ ὄνομα τοῦ ἑνός, Φαλέγ· διότι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη ἡ γῆ· καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, Ἰοκτάν.
26Καὶ ὁ Ἰοκτὰν ἐγέννησε τὸν Ἀλμωδάδ, καὶ τὸν Σαλέφ, καὶ τὸν Ἁσαρμαβέθ, καὶ τὸν Ἰαράχ,
27καὶ τὸν Ἁδωράμ, καὶ τὸν Οὐζάλ, καὶ τὸν Δικλά,
28καὶ τὸν Ὀβάλ, καὶ τὸν Ἀβιμαήλ, καὶ τὸν Σεβά,
29καὶ τὸν Ὀφείρ, καὶ τὸν Ἀβιλά, καὶ τὸν Ἰωβάβ· πάντες οὗτοι ἦσαν υἱοὶ τοῦ Ἰοκτάν.
30Καὶ ἡ κατοικία αὐτῶν ἦτο ἀπὸ Μησά, καθὼς ὑπάγει τις εἰς Σεφαρά, ὄρος τῆς Ἀνατολῆς.
31Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Σήμ, κατὰ τὰς φυλὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς γλώσσας αὑτῶν, εἰς τοὺς τόπους αὑτῶν, κατὰ τὰ ἔθνη αὑτῶν.
32Αὗται εἶναι αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν τοῦ Νῶε, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, εἰς τὰ ἔθνη αὑτῶν· καὶ ἐκ τούτων διεσπάρησαν τὰ ἔθνη ἐπὶ τῆς γῆς μετὰ τὸν κατακλυσμόν.Σχετικά με το Copyright: