Μοιραστείτε

 

Γένεση 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἦτο πᾶσα ἡ γῆ μιᾶς γλώσσης καὶ μιᾶς φωνῆς.
2Καὶ ὅτε ἐκίνησαν ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, εὗρον πεδιάδα ἐν τῇ γῇ Σενναάρ· καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
3Καὶ εἶπεν ὁ εἷς πρὸς τὸν ἄλλον, Ἔλθετε, ἄς κάμωμεν πλίνθους, καὶ ἄς ψήσωμεν αὐτὰς ἐν πυρί· καὶ ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτοὺς ἡ μὲν πλίνθος ἀντὶ πέτρας, ἡ δὲ ἄσφαλτος ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτοὺς ἀντὶ πηλοῦ.
4Καὶ εἶπον, Ἔλθετε, ἄς οἰκοδομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς πόλιν καὶ πύργον, τοῦ ὁποίου ἡ κορυφή νὰ φθάνῃ ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἄς ἀποκτήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς ὄνομα, μήπως διασπαρῶμεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
5Κατέβη δὲ ὁ Κύριος διὰ νὰ ἴδῃ τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
6Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Ἰδού, εἷς λαός, καὶ πάντες ἔχουσι μίαν γλῶσσαν, καὶ ἤρχισαν νὰ κάμνωσι τοῦτο· καὶ τώρα δὲν θέλει ἐμποδισθῆ εἰς αὐτοὺς πᾶν ὅ, τι σκοπεύουσι νὰ κάμωσιν·
7ἔλθετε, ἄς καταβῶμεν καὶ ἄς συγχύσωμεν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἐννοῇ ὁ εἷς τοῦ ἄλλου τὴν γλῶσσαν.
8Καὶ διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς· καὶ ἔπαυσαν νὰ οἰκοδομῶσι τὴν πόλιν.
9Διὰ τοῦτο ὠνομάσθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Βαβέλ· διότι ἐκεῖ συνέχεεν ὁ Κύριος τὴν γλῶσσαν πάσης τῆς γῆς· καὶ ἐκεῖθεν διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
10Αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Σήμ. Ὁ Σήμ ἦτο ἐτῶν ἑκατόν, ὅτε ἐγέννησε τὸν Ἀρφαξὰδ δύο ἔτη μετὰ τὸν κατακλυσμόν·
11καὶ ἔζησεν ὁ Σήμ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἀρφαξάδ, πεντακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
12Καὶ ὁ Ἀρφαξὰδ ἔζησε τριάκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Σαλά·
13καὶ ἔζησεν ὁ Ἀρφαξάδ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Σαλά, τετρακόσια τρία ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
14Καὶ ὁ Σαλὰ ἔζησε τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἕβερ·
15καὶ ἔζησεν ὁ Σαλά, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἕβερ, τετρακόσια τρία ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
16Καὶ ἔζησεν ὁ Ἕβερ τριάκοντα τέσσαρα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Φαλέγ·
17καὶ ἔζησεν ὁ Ἕβερ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Φαλέγ, τετρακόσια τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
18Καὶ ἔζησεν ὁ Φαλὲγ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ῥαγαῦ·
19καὶ ἔζησεν ὁ Φαλέγ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ῥαγαῦ, διακόσια ἐννέα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
20Καὶ ἔζησεν ὁ Ῥαγαῦ τριάκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Σερούχ·
21καὶ ἔζησεν ὁ Ῥαγαῦ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Σερούχ, διακόσια ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
22Καὶ ἔζησεν ὁ Σεροὺχ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ναχώρ·
23καὶ ἔζησεν ὁ Σερούχ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ναχώρ, διακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
24Καὶ ἔζησεν ὁ Ναχὼρ εἰκοσιεννέα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Θάρα·
25καὶ ἔζησεν ὁ Ναχώρ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Θάρα, ἑκατὸν δεκαεννέα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
26Καὶ ἔζησεν ὁ Θάρα ἑβδομήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἄβραμ, τὸν Ναχώρ, καὶ τὸν Ἁρράν.
27Καὶ αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Θάρα· ὁ Θάρα ἐγέννησε τὸν Ἄβραμ, τὸν Ναχώρ, καὶ τὸν Ἁρράν· καὶ ὁ Ἁρρὰν ἐγέννησε τὸν Λώτ.
28Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἁρρὰν ἐνώπιον Θάρα τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἐν τῷ τόπῳ τῆς γεννήσεως αὑτοῦ, ἐν Οὔρ τῶν Χαλδαίων.
29Καὶ ἔλαβον ὁ Ἄβραμ καὶ ὁ Ναχὼρ εἰς ἑαυτοὺς γυναῖκας· τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ἄβραμ ἦτο Σάρα· καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ναχώρ, Μελχά, θυγάτηρ τοῦ Ἁρράν, πατρὸς Μελχά, καὶ πατρὸς Ἰεσχά.
30Ἡ δὲ Σάρα ἦτο στείρα, δὲν εἶχε τέκνον.
31Καὶ ἔλαβεν ὁ Θάρα Ἄβραμ τὸν υἱὸν αὑτοῦ καὶ Λὼτ τὸν υἱὸν τοῦ Ἁρρὰν ἐγγονὸν ἑαυτοῦ, καὶ Σάραν τὴν ἑαυτοῦ νύμφην, τὴν γυναῖκα Ἄβραμ τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ· καὶ ἐξῆλθον ὁμοῦ ἀπὸ τῆς Οὔρ τῶν Χαλδαίων, διὰ νὰ ὑπάγωσιν εἰς τὴν γῆν Χαναάν· καὶ ἦλθον ἕως Χαρρὰν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
32Καὶ ἔγειναν αἱ ἡμέραι τοῦ Θάρα διακόσια πέντε ἔτη· καὶ ἀπέθανεν ὁ Θάρα ἐν Χαρράν.Σχετικά με το Copyright: