Μοιραστείτε

 

Γένεση 14

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν δὲ τοῦ Ἀμαρφὲλ βασιλέως Σενναάρ, τοῦ Ἀριὼχ βασιλέως Ἐλλασάρ, τοῦ Χοδολλογομὸρ βασιλέως Ἐλάμ, καὶ τοῦ Θαργὰλ βασιλέως ἐθνῶν,
2ἔκαμον αὐτοὶ πόλεμον μετὰ τοῦ Βερὰ βασιλέως Σοδόμων, καὶ τοῦ Βαρσὰ βασιλέως Γομόρρων, τοῦ Σενναὰβ βασιλέως Ἀδαμά, καὶ τοῦ Σεμοβὸρ βασιλέως Σεβωείμ, καὶ τοῦ βασιλέως τῆς Βελά· αὕτη εἶναι ἡ Σηγώρ.
3Πάντες οὗτοι ἡνώθησαν ὁμοῦ ἐν τῇ κοιλάδι Σιδδὶμ ἥτις εἶναι ἡ ἁλμυρὰ θάλασσα.
4Δώδεκα ἔτη ἐδούλευον εἰς τὸν Χοδολλογομόρ· ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ τρίτῳ ἀπεστάτησαν.
5Καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ τετάρτῳ ἔτει ἦλθεν ὁ Χοδολλογομὸρ καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν τοὺς Ῥαφαεὶμ ἐν Ἀσταρὼθ-καρναΐμ, καὶ τοὺς Ζουζεὶμ ἐν Ἄμ, καὶ τοὺς Ἐμμαίους ἐν Σαυῆ-κιριαθαΐμ,
6καὶ τοὺς Χορραίους ἐν τῷ ὄρει αὐτῶν Σηεὶρ ἕως τῆς πεδιάδος Φαράν, ἥτις εἶναι ἐν τῇ ἐρήμῳ.
7Ἐπέστρεψαν δὲ καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ἔν-μισπὰτ ἥτις εἶναι ἡ Κάδης· καὶ ἐπάταξαν πάντα τὸν τόπον τοῦ Ἀμαλήκ, καὶ τοὺς Ἀμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἀσασὼν-θαμάρ.
8Ἐξῆλθε δὲ ὁ βασιλεὺς τῶν Σοδόμων, καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Γομόρρων, καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀδαμά, καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Σεβωείμ, καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Βελά, ἥτις εἶναι ἡ Σηγώρ· καὶ συνεκρότησαν μάχην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ κοιλάδι Σιδδίμ,
9μετὰ τοῦ Χοδολλογομόρ βασιλέως Ἐλάμ, καὶ τοῦ Θαργὰλ βασιλέως ἐθνῶν, καὶ τοῦ Ἀμραφὲλ βασιλέως Σενναάρ, καὶ τοῦ Ἀριὼχ βασιλέως Ἐλλασάρ· τέσσαρες βασιλεῖς πρὸς πέντε.
10Ἡ δὲ κοιλὰς Σιδδὶμ ἦτο πλήρης φρεάτων ἀσφάλτου· ἐτράπησαν δὲ εἰς φυγήν οἱ βασιλεῖς τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων καὶ ἔπεσον ἐκεῖ· οἱ δὲ ἐναπολειφθέντες ἔφυγον εἰς τὸ ὄρος.
11Καὶ ἔλαβον πάντα τὰ ὑπάρχοντα τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν ζωοτροφίαν, καὶ ἀνεχώρησαν.
12Ἔλαβον δὲ καὶ τὸν Λὼτ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἄβραμ, ὅστις κατῴκει ἐν Σοδόμοις, καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνεχώρησαν.
13Ὑπῆγε δὲ τις ἐκ τῶν διασωθέντων καὶ ἀπήγγειλε τοῦτο πρὸς τὸν Ἄβραμ τὸν Ἑβραῖον, ὅστις κατῴκει πλησίον τῶν δρυῶν Μαμβρῆ τοῦ Ἀμορραίου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἐσχώλ, καὶ ἀδελφοῦ τοῦ Ἀνήρ, οἵτινες ἦσαν σύμμαχοι τοῦ Ἄβραμ.
14Ἀκούσας δὲ ὁ Ἄβραμ ὅτι ἠχμαλωτίσθη ὁ ἀδελφὸς αὑτοῦ, ἐφώπλισε τριακοσίους δεκαοκτὼ ἐκ τῶν δούλων αὑτοῦ, τῶν γεννηθέντων ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν.
15Καὶ διαιρέσας τοὺς ἑαυτοῦ ὥρμησε κατ᾿ αὐτῶν τὴν νύκτα, αὐτὸς καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς, καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χοβὰ ἥτις εἶναι κατὰ τὰ ἀριστερὰ τῆς Δαμασκοῦ.
16Καὶ ἐπανέφερε πάντα τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἔτι ἐπανέφερε Λὼτ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἔτι δὲ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν.
17Ἐξῆλθε δὲ ὁ βασιλεὺς τῶν Σοδόμων εἰς συνάντησιν αὐτοῦ, ἀφοῦ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τῆς καταστροφῆς τοῦ Χοδολλογομὸρ καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ᾿ αὐτοῦ, ἐν τῇ κοιλάδι Σαυῆ ἥτις εἶναι ἡ κοιλὰς τοῦ βασιλέως.
18Καὶ ὁ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλήμ ἔφερεν ἔξω ἄρτον καὶ οἶνον· ἦτο δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου.
19Καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν, Εὐλογημένος ὁ Ἄβραμ παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὅστις ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν·
20καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος ὅστις παρέδωκε τοὺς ἐχθροὺς σου εἰς τὴν χεῖρά σου. Καὶ Ἄβραμ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν δέκατον ἀπὸ πάντων.
21Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Σοδόμων πρὸς τὸν Ἄβραμ, Δὸς μοι τοὺς ἀνθρώπους, τὰ δὲ ὑπάρχοντα λάβε εἰς σεαυτόν.
22Εἶπε δὲ ὁ Ἄβραμ πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Σοδόμων, Ἐγὼ ὕψωσα τὴν χεῖρά μου πρὸς Κύριον, τὸν Θεὸν τὸν Ὕψιστον, ὅστις ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,
23ὅτι δὲν θέλω λάβει ἀπὸ πάντων τῶν ἰδικῶν σου ἀπὸ κλωστῆς ἕως λωρίου ὑποδήματος, διὰ νὰ μή εἴπῃς, Ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν Ἄβραμ·
24ἐκτὸς μόνον ἐκείνου τὸ ὁποῖον ἔφαγον οἱ νέοι, καὶ τῆς μερίδος τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐλθόντων μετ᾿ ἐμοῦ, τοῦ Ἀνήρ τοῦ Ἐσχὼλ καὶ τοῦ Μαμβρῆ, οὗτοι ἄς λάβωσι τὴν μερίδα αὑτῶν.Σχετικά με το Copyright: