Μοιραστείτε

 

Γένεση 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐφάνη εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος εἰς τὰς δρῦς Μαμβρῆ, ἐνῷ ἐκάθητο ἐν τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς εἰς τὸ καῦμα τῆς ἡμέρας.
2Καὶ ὑψώσας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ, εἶδε· καὶ ἰδού, τρεῖς ἄνδρες ἱστάμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ὡς εἶδεν, ἔδραμεν εἰς προϋπάντησιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ προσεκύνησεν ἕως ἐδάφους·
3καὶ εἶπε, Κύριέ μου, ἐὰν εὕρηκα χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, μή παρέλθῃς, παρακαλῶ, τὸν δοῦλόν σου·
4ἄς φερθῇ, παρακαλῶ, ὀλίγον ὕδωρ, καὶ νίψατε τοὺς πόδας σας, καὶ ἀναπαύθητε ὑπὸ τὸ δένδρον·
5καὶ ἐγὼ θέλω φέρει ὀλίγον ἄρτον, καὶ στηρίξατε τὴν καρδίαν σας· ἔπειτα θέλετε παρέλθει· ἐπειδή διὰ τοῦτο ἐπεράσατε πρὸς τὸν δοῦλόν σας· οἱ δὲ εἶπον, Κάμε οὕτω, καθὼς εἶπας.
6Καὶ ἔσπευσεν ὁ Ἀβραὰμ εἰς τὴν σκηνήν πρὸς τὴν Σάρραν καὶ εἶπε, Σπεῦσον ζύμωσον τρία μέτρα σεμιδάλεως, καὶ κάμε ἐγκρυφίας.
7Ὁ δὲ Ἀβραὰμ ἔδραμεν εἰς τοὺς βόας, καὶ ἔλαβε μοσχάριον ἀπαλὸν καὶ καλόν, καὶ ἔδωκεν εἰς τὸν δοῦλον· ὁ δὲ ἔσπευσε νὰ ἑτοιμάσῃ αὐτὸ·
8ἔπειτα ἔλαβε βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον, τὸ ὁποῖον ἡτοίμασε, καὶ ἔθεσεν ἔμπροσθεν αὐτῶν· αὐτὸς δὲ ἵστατο πλησίον αὐτῶν ὑπὸ τὸ δένδρον, καὶ αὐτοὶ ἔφαγον.
9Εἶπον δὲ πρὸς αὐτόν, Ποῦ εἶναι Σάρρα ἡ γυνή σου; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδού, ἐν τῇ σκηνῇ.
10Καὶ εἶπεν, Ἐξάπαντος θέλω ἐπιστρέψει πρὸς σὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον καιρὸν τοῦ ἔτους· καὶ ἰδού, Σάρρα ἡ γυνή σου θέλει ἔχει υἱόν. Ἡ δὲ Σάρρα ἤκουσεν ἐν τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς ἥτις ἦτο ὄπισθεν αὐτοῦ.
11Ὁ δὲ Ἀβραὰμ καὶ ἡ Σάρρα ἦσαν γέροντες, προβεβηκότες εἰς ἡλικίαν· εἰς τὴν Σάρραν εἶχον παύσει νὰ γίνωνται τὰ γυναικεῖα.
12Ἐγέλασε δὲ ἡ Σάρρα καθ᾿ ἑαυτήν λέγουσα, Ἀφοῦ ἐγήρασα, θέλει γείνει εἰς ἐμὲ ἠδονή καὶ ὁ κύριός μου γέρων;
13Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἀβραάμ, Διὰ τί ἐγέλασεν ἡ Σάρρα, λέγουσα, Ἀφοῦ ἐγὼ ἐγήρασα, θέλω τῳόντι γεννήσει;
14εἶναί τι ἀδύνατον εἰς τὸν Κύριον; ἐν τῷ ὡρισμένῳ καιρῷ θέλω ἐπιστρέψει πρὸς σὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον καιρὸν τοῦ ἔτους, καὶ ἡ Σάρρα θέλει ἔχει υἱόν.
15Τότε ἡ Σάρρα ἠρνήθη λέγουσα, δὲν ἐγέλασα· διότι ἐφοβήθη. Ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλ᾿ ἐγέλασας.
16Σηκωθέντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες διευθύνθησαν πρὸς τὰ Σόδομα· καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἐπορεύετο μετ᾿ αὐτῶν διὰ νὰ συμπροπέμψῃ αὐτούς.
17Καὶ εἶπε Κύριος, Θέλω κρύψει ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Ἀβραὰμ ὅ, τι κάμνω;
18ὁ δὲ Ἀβραὰμ θέλει ἐξάπαντος γείνει ἔθνος μέγα καὶ δυνατόν· καὶ θέλουσιν εὐλογηθῆ εἰς αὐτὸν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς·
19ἐπειδή γνωρίζω αὐτὸν ὅτι θέλει διατάξει πρὸς τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ καὶ πρὸς τὸν οἶκον αὑτοῦ, μεθ᾿ ἑαυτόν, καὶ θέλουσι φυλάξει τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ πράττωσι δικαιοσύνην καὶ κρίσιν, ὥστε νὰ ἐπιφέρῃ ὁ Κύριος ἐπὶ τὸν Ἀβραὰμ τὰ ὅσα ἐλάλησε πρὸς αὐτόν.
20Εἶπε δὲ Κύριος, Ἡ κραυγή τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων ἐπλήθυνε, καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτῶν βαρεῖα σφόδρα·
21θέλω λοιπὸν καταβῆ καὶ θέλω ἰδεῖ ἄν ἔπραξαν ὁλοκλήρως κατὰ τὴν κραυγήν τὴν ἐρχομένην πρὸς ἐμέ· καὶ θέλω γνωρίσει, ἄν οὐχί.
22Καὶ ἀναχωρήσαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ὑπῆγον πρὸς τὰ Σόδομα· ὁ δὲ Ἀβραὰμ ἵστατο ἔτι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
23Καὶ πλησιάσας ὁ Ἀβραὰμ εἶπε, Μήπως θέλεις ἀπολέσει τὸν δίκαιον μετὰ τοῦ ἀσεβοῦς;
24ἐὰν ἦναι πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, θέλεις ἄρά γε ἀπολέσει αὐτοὺς; καὶ δὲν ἤθελες συγχωρήσει εἰς τὸν τόπον διὰ τοὺς πεντήκοντα δικαίους, τοὺς ἐν αὐτῷ;
25μή γένοιτο ποτὲ σὺ νὰ πράξῃς τοιοῦτον πρᾶγμα, νὰ θανατώσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ὁ δίκαιος νὰ ἦναι ὡς ὁ ἀσεβής! μή γένοιτο ποτὲ εἰς σέ! ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν δὲν θέλει κάμει κρίσιν;
26Εἶπε δὲ Κύριος, Ἐὰν εὕρω ἐν Σοδόμοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, θέλω συγχωρήσει εἰς πάντα τὸν τόπον δι᾿ αὐτούς.
27Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἀβραὰμ εἶπεν, Ἰδού, τώρα ἐτόλμησα νὰ ὁμιλήσω πρὸς τὸν Κύριόν μου, ἐνῷ εἶμαι γῆ καὶ σποδός·
28ἐὰν λείψωσι πέντε ἐκ τῶν πεντήκοντα δικαίων, θέλεις ἀπολέσει πᾶσαν τὴν πόλιν ἐξ αἰτίας τῶν πέντε; Καὶ εἶπε, Δὲν θέλω ἀπολέσει αὐτήν ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσσαράκοντα πέντε.
29Καὶ προσέθεσεν ἔτι ὁ Ἀβραὰμ νὰ λαλήσῃ πρὸς αὐτόν, καὶ εἶπεν, Ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσσαράκοντα; Καὶ εἶπε, Δὲν θέλω ἀπολέσει αὐτήν χάριν τῶν τεσσαράκοντα.
30Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβραάμ, Ἄς μή παροξυνθῇ ὁ Κύριός μου ἐὰν ἔτι λαλήσω· ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκοντα; Καὶ εἶπε, Δὲν θέλω ἀπολέσει αὐτήν ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκοντα.
31Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβραάμ, Ἰδού, τώρα ἐτόλμησα νὰ λαλήσω πρὸς τὸν Κύριόν μου· ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι; καὶ εἶπε, Δὲν θέλω ἀπολέσει αὐτήν χάριν τῶν εἴκοσι.
32Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβραάμ, Ἄς μή παροξυνθῆ ὁ Κύριός μου, ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπε, Δὲν θέλω ἀπολέσει αὐτήν χάριν τῶν δέκα.
33Καὶ ἀνεχώρησεν ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἔπαυσε νὰ λαλῇ πρὸς τὸν Ἀβραάμ· καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: