Μοιραστείτε

 

Γένεση 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἦτο δὲ ὁ Ἀβραὰμ γέρων προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν· καὶ ὁ Κύριος εὐλόγησε τὸν Ἀβραὰμ κατὰ πάντα.
2Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβραὰμ πρὸς τὸν δοῦλον αὑτοῦ τὸν πρεσβύτερον τῆς οἰκίας αὑτοῦ, τὸν ἐπιστάτην πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὑτοῦ, Βάλε, παρακαλῶ, τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρὸν μου·
3καὶ θέλω σὲ ὁρκίσει εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν Θεὸν τῆς γῆς, ὅτι δὲν θέλεις λάβει γυναῖκα εἰς τὸν υἱὸν μου ἐκ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐγὼ κατοικῶ·
4ἀλλ᾿ εἰς τὸν τόπον μου, καὶ εἰς τὴν συγγένειάν μου θέλεις ὑπάγει, καὶ θέλεις λάβει γυναῖκα εἰς τὸν υἱὸν μου τὸν Ἰσαάκ.
5Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ δοῦλος, Ἴσως δὲν θελήσῃ ἡ γυνή νὰ μοὶ ἀκολουθήσῃ εἰς τὴν γῆν ταύτην· πρέπει νὰ φέρω τὸν υἱὸν σου εἰς τὴν γῆν ἐκ τῆς ὁποίας ἐξῆλθες;
6Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἀβραάμ, Πρόσεχε, μή φέρῃς τὸν υἱὸν μου ἐκεῖ·
7Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, ὅστις μὲ ἔλαβεν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς μου καὶ ἐκ τῆς γῆς τῆς γεννήσεώς μου, καὶ ὅστις ἐλάλησε πρὸς ἐμὲ καὶ ὅστις ὥμοσεν εἰς ἐμὲ λέγων, εἰς τὸ σπέρμα σου θέλω δώσει τὴν γῆν ταύτην, αὐτὸς θέλει ἀποστείλει τὸν ἄγγελον αὑτοῦ ἔμπροσθέν σου· καὶ θέλεις λάβει γυναῖκα εἰς τὸν υἱὸν μου ἐκεῖθεν·
8ἐὰν δὲ ἡ γυνή δὲν θέλῃ νὰ σὲ ἀκολουθήσῃ, τότε θέλεις εἶσθαι ἐλεύθερος ἀπὸ τοῦ ὅρκου μου τούτου· μόνον τὸν υἱὸν μου νὰ μή φέρῃς ἐκεῖ.
9Καὶ ἔβαλεν ὁ δοῦλος τὴν χεῖρα αὑτοῦ ὑπὸ τὸν μηρὸν τοῦ Ἀβραὰμ τοῦ κυρίου αὑτοῦ, καὶ ὡρκίσθη εἰς αὐτὸν περὶ τοῦ πράγματος τούτου.
10Καὶ ἔλαβεν ὁ δοῦλος δέκα καμήλους ἐκ τῶν καμήλων τοῦ κυρίου αὑτοῦ καὶ ἀνεχώρησε, φέρων μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν τοῦ κυρίου αὑτοῦ· καὶ σηκωθείς, ὑπῆγεν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν, εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ναχώρ.
11Καὶ ἐγονάτισε τὰς καμήλους ἔξω τῆς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὕδατος, πρὸς τὸ ἑσπέρας, ὅτε ἐξέρχονται αἱ γυναῖκες διὰ νὰ ἀντλήσωσιν ὕδωρ.
12Καὶ εἶπε, Κύριε Θεὲ τοῦ κυρίου μου Ἀβραάμ, δὸς μοι, δέομαι, καλὸν συνάντημα σήμερον, καὶ κάμε ἔλεος εἰς τὸν κύριόν μου Ἀβραάμ·
13ἰδού, ἐγὼ ἵσταμαι πλησίον τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος· αἱ δὲ θυγατέρες τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ἐξέρχονται διὰ νὰ ἀντλήσωσιν ὕδωρ·
14καὶ ἡ κόρη πρὸς τὴν ὁποίαν εἴπω, Ἐπίκλινον, παρακαλῶ, τὴν ὑδρίαν σου διὰ νὰ πίω, καὶ αὐτή εἴπῃ, Πίε καὶ θέλω ποτίσει καὶ τὰς καμήλους σου, αὕτη ἄς ἦναι ἐκείνη, τὴν ὁποίαν ἡτοίμασας εἰς τὸν δοῦλόν σου τὸν Ἰσαάκ· καὶ ἐκ τούτου θέλω γνωρίσει ὅτι ἔκαμες ἔλεος εἰς τὸν κύριόν μου.
15Καὶ πρὶν αὐτὸς παύσῃ λαλῶν, ἰδού, ἐξήρχετο ἡ Ῥεβέκκα, ἥτις ἐγεννήθη εἰς τὸν Βαθουήλ, υἱὸν τῆς Μελχᾶς, γυναικὸς τοῦ Ναχώρ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀβραάμ, ἔχουσα τὴν ὑδρίαν αὑτῆς ἐπὶ τοῦ ὤμου αὑτῆς.
16Ἡ δὲ κόρη ἦτο ὡραία τὴν ὄψιν σφόδρα, παρθένος, καὶ ἀνήρ δὲν εἶχε γνωρίσει αὐτήν· ἀφοῦ λοιπὸν κατέβη εἰς τὴν πηγήν, ἐγέμισε τὴν ὑδρίαν αὑτῆς καὶ ἀνέβαινε.
17Δραμὼν δὲ ὁ δοῦλος εἰς συνάντησιν αὐτῆς εἶπε, Πότισόν με, παρακαλῶ, ὀλίγον ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου.
18Ἡ δὲ εἶπε, Πίε, κύριέ μου· καὶ ἔσπευσε καὶ κατεβίβασε τὴν ὑδρίαν αὑτῆς ἐπὶ τὸν βραχίονα αὑτῆς, καὶ ἐπότισεν αὐτόν.
19καὶ ἀφοῦ ἔπαυσε ποτίζουσα αὐτὸν εἶπε, Καὶ διὰ τὰς καμήλους σου θέλω ἀντλήσει, ἑωσοῦ πίωσι πᾶσαι.
20Καὶ παρευθὺς ἐξεκένωσε τὴν ὑδρίαν αὑτῆς εἰς τὴν ποτίστραν, καὶ ἔδραμεν ἔτι εἰς τὸ φρέαρ διὰ νὰ ἀντλήσῃ, καὶ ἤντλησε διὰ πάσας τὰς καμήλους αὐτοῦ.
21Ὁ δὲ ἄνθρωπος, θαυμάζων δι᾿ αὐτήν, ἐσιώπα, διὰ νὰ γνωρίσῃ ἄν κατευώδωσεν ὁ Κύριος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἤ οὐχί.
22Καὶ ἀφοῦ ἔπαυσαν αἱ κάμηλοι πίνουσαι, ἔλαβεν ὁ ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσὰ βάρους ἡμίσεος σίκλου, καὶ δύο βραχιόλια διὰ τὰς χεῖρας αὐτῆς, βάρους δέκα σίκλων χρυσίου·
23καὶ εἶπε, Τίνος θυγάτηρ εἶσαι σύ; εἰπὲ μοι, παρακαλῶ· εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρὸς σου τόπος δι᾿ ἡμᾶς πρὸς κατάλυμα;
24Ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· εἶμαι θυγάτηρ Βαθουήλ τοῦ υἱοῦ τῆς Μελχάς, τὸν ὁποῖον ἐγέννησεν εἰς τὸν Ναχώρ.
25Εἶπεν ἔτι πρὸς αὐτόν, Εἶναι εἰς ἡμᾶς καὶ ἄχυρα καὶ τροφή πολλή καὶ τόπος πρὸς κατάλυμα.
26Τότε ἔκλινεν ὁ ἄνθρωπος καὶ προσεκύνησε τὸν Κύριον·
27καὶ εἶπεν, Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου Ἀβραάμ, ὅστις δὲν ἐγκατέλιπε τὸ ἔλεος αὑτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὑτοῦ ἀπὸ τοῦ κυρίου μου· ὁ Κύριος μὲ κατευώδωσεν εἰς τὸν οἶκον τῶν ἀδελφῶν τοῦ κυρίου μου.
28Δραμοῦσα δὲ ἡ κόρη ἀνήγγειλεν εἰς τὸν οἶκον τῆς μητρὸς αὑτῆς τὰ πράγματα ταῦτα.
29Εἶχε δὲ ἡ Ῥεβέκκα ἀδελφὸν ὀνομαζόμενον Λάβαν· καὶ ἔδραμεν ὁ Λάβαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔξω εἰς τὴν πηγήν.
30Καὶ ὡς εἶδε τὰ ἐνώτια καὶ τὰ βραχιόλια εἰς τὰς χεῖρας τῆς ἀδελφῆς αὑτοῦ, καὶ ὡς ἤκουσε τοὺς λόγους Ῥεβέκκας τῆς ἀδελφῆς αὑτοῦ, λεγούσης, Οὕτως ἐλάλησε πρὸς ἐμὲ ὁ ἄνθρωπος, ἦλθε πρὸς τὸν ἄνθρωπον· καὶ ἰδού, ἵστατο πλησίον τῶν καμήλων ἐπὶ τῆς πηγῆς.
31Καὶ εἶπεν, Εἴσελθε, εὐλογημένε τοῦ Κυρίου· διὰ τί ἵστασαι ἔξω; ἐπειδή ἐγὼ ἡτοίμασα τὴν οἰκίαν καὶ τόπον διὰ τὰς καμήλους.
32Καὶ εἰσῆλθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐκεῖνος ἐξεφόρτωσε τὰς καμήλους καὶ ἔδωκεν ἄχυρα καὶ τροφήν εἰς τὰς καμήλους καὶ ὕδωρ διὰ νίψιμον τῶν ποδῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν μετ᾿ αὐτοῦ.
33Καὶ παρετέθη ἔμπροσθεν αὐτοῦ φαγητόν· αὐτὸς ὅμως εἶπε, Δὲν θέλω φάγει, ἑωσοῦ λαλήσω τὸν λόγον μου. Ὁ δὲ εἶπε, Λάλησον.
34Καὶ εἶπεν, Ἐγὼ εἶμαι δοῦλος τοῦ Ἀβραάμ.
35Καὶ ὁ Κύριος εὐλόγησε τὸν κύριόν μου σφόδρα, καὶ ἔγεινε μέγας· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν πρόβατα καὶ βόας καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δούλους καὶ δούλας καὶ καμήλους καὶ ὄνους.
36Καὶ ἐγέννησε Σάρρα, ἡ γυνή τοῦ κυρίου μου, υἱὸν εἰς τὸν κύριόν μου, ἀφοῦ ἐγήρασε· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν πάντα ὅσα ἔχει.
37Καὶ μὲ ὥρκισεν ὁ κύριός μου, λέγων, Δὲν θέλεις λάβει γυναῖκα εἰς τὸν υἱὸν μου ἐκ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, εἰς τὴν γῆν τῶν ὁποίων ἐγὼ κατοικῶ·
38ἀλλ᾿ εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς μου θέλεις ὑπάγει καὶ εἰς τὴν συγγένειάν μου, καὶ θέλεις λάβει γυναῖκα εἰς τὸν υἱὸν μου.
39Καὶ εἶπον πρὸς τὸν κύριόν μου, Ἴσως δὲν θελήσῃ ἡ γυνή νὰ μὲ ἀκολουθήσῃ.
40Ὁ δὲ εἶπε πρὸς ἐμέ, Ὁ Κύριος, ἔμπροσθεν τοῦ ὁποίου περιεπάτησα, θέλει ἀποστείλει τὸν ἄγγελον αὑτοῦ μετὰ σοῦ καὶ θέλει κατευοδώσει τὴν ὁδὸν σου· καὶ θέλεις λάβει γυναῖκα εἰς τὸν υἱὸν μου ἐκ τῆς συγγενείας μου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς μου·
41τότε θέλεις εἶσθαι ἐλεύθερος ἀπὸ τοῦ ὁρκισμοῦ μου· ὅταν ὑπάγῃς πρὸς τὴν συγγένειάν μου καὶ δὲν δώσωσιν εἰς σέ, τότε θέλεις εἶσθαι ἐλεύθερος ἀπὸ τοῦ ὁρκισμοῦ μου.
42Καὶ ἐλθὼν σήμερον εἰς τὴν πηγήν, εἶπον, Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου Ἀβραάμ, κατευόδωσον, δέομαι, τὴν ὁδὸν μου, εἰς τὴν ὁποίαν ἐγὼ ὑπάγω·
43ἰδού, ἐγὼ ἵσταμαι πλησίον τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος· καὶ ἡ κόρη ἥτις ἐξέρχεται διὰ νὰ ἀντλήσῃ καὶ πρὸς τὴν ὁποίαν εἴπω, Πότισόν με, παρακαλῶ, ὀλίγον ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου,
44καὶ αὐτή μὲ εἴπῃ, Καὶ σὺ πίε, καὶ διὰ τὰς καμήλους σου ἀκόμη θέλω ἀντλήσει, αὕτη ἄς ἦναι ἡ γυνή, τὴν ὁποίαν ἡτοίμασεν ὁ Κύριος διὰ τὸν υἱὸν τοῦ κυρίου μου.
45Καὶ πρὶν παύσω λαλῶν ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ἰδού, ἡ Ῥεβέκκα ἐξήρχετο ἔχουσα τὴν ὑδρίαν αὑτῆς ἐπὶ τοῦ ὤμου αὑτῆς· καὶ κατέβη εἰς τὴν πηγήν καὶ ἤντλησεν· εἶπον δὲ πρὸς αὐτήν, Πότισόν με, παρακαλῶ.
46Ἡ δὲ ἔσπευσε καὶ κατεβίβασε τὴν ὑδρίαν αὑτῆς ἐπάνωθεν αὑτῆς καὶ εἶπε, Πίε, καὶ θέλω ποτίσει καὶ τὰς καμήλους σου· ἔπιον λοιπὸν καὶ ἐπότισε καὶ τὰς καμήλους.
47Καὶ ἠρώτησα αὐτήν καὶ εἶπον, Τίνος θυγάτηρ εἶσαι; ἡ δὲ εἶπε, Θυγάτηρ τοῦ Βαθουήλ, υἱοῦ τοῦ Ναχώρ, τὸν ὁποῖον ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν ἡ Μελχά· καὶ περιέθεσα τὰ ἐνώτια εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ τὰ βραχιόλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς.
48Καὶ κλίνας προσεκύνησα τὸν Κύριον· καὶ εὐλόγησα Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ κυρίου μου Ἀβραάμ, ὅστις μὲ κατευώδωσεν εἰς τὴν ἀληθινήν ὁδόν, διὰ νὰ λάβω τὴν θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου μου εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ.
49Τώρα λοιπόν, ἐὰν θέλητε νὰ κάμητε ἔλεος καὶ ἀλήθειαν πρὸς τὸν κύριόν μου, εἴπατέ μοι, εἰ δὲ μή, εἴπατέ μοι, διὰ νὰ στραφῶ δεξιὰ ἤ ἀριστερά.
50Καὶ ἀποκριθέντες ὁ Λάβαν καὶ ὁ Βαθουήλ, εἶπον, Παρὰ Κυρίου ἐξῆλθε τὸ πρᾶγμα· ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ σοὶ εἴπωμεν κακὸν ἤ καλόν·
51ἰδού, ἡ Ῥεβέκκα ἔμπροσθέν σου· λάβε αὐτήν καὶ ὕπαγε· καὶ ἄς ἦναι γυνή τοῦ υἱοῦ τοῦ κυρίου σου, καθὼς ἐλάλησεν ὁ Κύριος.
52Καὶ ὅτε ἤκουσεν ὁ δοῦλος τοῦ Ἀβραὰμ τοὺς λόγους αὐτῶν, προσεκύνησεν ἕως ἐδάφους τὸν Κύριον.
53Καὶ ἐκβαλὼν ὁ δοῦλος σκεύη ἀργυρὰ καὶ σκεύη χρυσὰ καὶ ἐνδύματα, ἔδωκεν εἰς τὴν Ῥεβέκκαν· ἔδωκεν ἔτι δῶρα εἰς τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς καὶ εἰς τὴν μητέρα αὐτῆς.
54Καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ διενυκτέρευσαν· καὶ ἀφοῦ ἐσηκώθησαν τὸ πρωΐ, εἶπεν, Ἐξαποστείλατέ με πρὸς τὸν κύριόν μου.
55Εἶπον δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς καὶ ἡ μήτηρ αὐτῆς, Ἄς μείνῃ ἡ κόρη μεθ᾿ ἡμῶν ἡμέρας τινάς, τοὐλάχιστον δέκα· μετὰ ταῦτα θέλει ἀπέλθει.
56Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μή μὲ κρατεῖτε, διότι ὁ Κύριος κατευώδωσε τὴν ὁδὸν μου· ἐξαποστείλατέ με νὰ ὑπάγω πρὸς τὸν κύριόν μου.
57Οἱ δὲ εἶπον, Ἄς καλέσωμεν τὴν κόρην καὶ ἄς ἐρωτήσωμεν τὴν γνώμην αὐτῆς.
58Καὶ ἐκάλεσαν τὴν Ῥεβέκκαν καὶ εἶπον πρὸς αὐτήν, Ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; Ἡ δὲ εἶπεν, Ὑπάγω.
59Καὶ ἐξαπέστειλαν τὴν Ῥεβέκκαν τὴν ἀδελφήν αὑτῶν καὶ τὴν τροφὸν αὐτῆς, καὶ τὸν δοῦλον τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοῦ
60Καὶ εὐλόγησαν τὴν Ῥεβέκκαν καὶ εἶπον πρὸς αὐτήν, Ἀδελφή ἡμῶν εἶσαι, εἴθε νὰ γείνῃς εἰς χιλιάδας μυριάδων, καὶ τὸ σπέρμα σου νὰ ἐξουσιάσῃ τὰς πύλας τῶν ἐχθρῶν αὑτοῦ!
61Καὶ ἐσηκώθη ἡ Ῥεβέκκα καὶ αἱ θεράπαιναι αὐτῆς, καὶ ἐκάθισαν ἐπὶ τὰς καμήλους, καὶ ὑπῆγον κατόπιν τοῦ ἀνθρώπου· καὶ ἔλαβεν ὁ δοῦλος τὴν Ῥεβέκκαν καὶ ἀνεχώρησεν.
62Ὁ δὲ Ἰσαὰκ ἐπέστρεφεν ἀπὸ τοῦ φρέατος Λαχαΐ-ροΐ· διότι κατῴκει ἐν τῇ γῇ τῆς μεσημβρίας.
63Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰσαὰκ νὰ προσευχηθῇ ἐν τῇ πεδιάδι περὶ τὸ ἑσπέρας· καὶ ὑψώσας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ, εἶδε, καὶ ἰδού, ἤρχοντο κάμηλοι.
64καὶ ὑψώσασα ἡ Ῥεβέκκα τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῆς εἶδε τὸν Ἰσαὰκ καὶ κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς καμήλου.
65Διότι εἶχεν εἰπεῖ πρὸς τὸν δοῦλον, Τίς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ἐρχόμενος διὰ τῆς πεδιάδος εἰς συνάντησιν ἡμῶν; Ὁ δὲ δοῦλος εἶχεν εἰπεῖ, Εἶναι ὁ κύριός μου. Καὶ αὐτή λαβοῦσα τὴν καλύπτραν, ἐσκεπάσθη.
66Καὶ διηγήθη ὁ δοῦλος πρὸς τὸν Ἰσαὰκ πάντα ὅσα εἶχε πράξει.
67Ὁ δὲ Ἰσαὰκ ἔφερεν αὐτήν εἰς τὴν σκηνήν τῆς μητρὸς αὑτοῦ Σάρρας· καὶ ἔλαβε τὴν Ῥεβέκκαν, καὶ ἔγεινεν αὐτοῦ γυνή, καὶ ἠγάπησεν αὐτήν· καὶ παρηγορήθη ὁ Ἰσαὰκ περὶ τῆς μητρὸς αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: