Μοιραστείτε

 

Γένεση 25

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἔλαβε δὲ ὁ Ἀβραὰμ καὶ ἄλλην γυναῖκα, ὀνομαζομένην Χεττούραν.
2Καὶ αὕτη ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ζεμβρὰν καὶ τὸν Ἰοξὰν καὶ τὸν Μαδὰν καὶ τὸν Μαδιὰμ καὶ τὸν Ἰεσβὼκ καὶ τὸν Σουά.
3καὶ ὁ Ἰοξὰν ἐγέννησε τὸν Σεβὰ καὶ τὸν Δαιδάν· οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Δαιδὰν ἦσαν Ἀσσουρεὶμ καὶ Λετουσιεὶμ καὶ Λαωμείμ.
4Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Μαδιὰμ ἦσαν Γεφὰ καὶ Ἐφὲρ καὶ Ἀνὼχ καὶ Ἀβειδὰ καὶ Ἐλδαγά· πάντες οὗτοι υἱοὶ τῆς Χεττούρας.
5Ἔδωκε δὲ ὁ Ἀβραὰμ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὑτοῦ εἰς τὸν Ἰσαάκ.
6Εἰς δὲ τοὺς υἱοὺς τῶν παλλακῶν αὑτοῦ ἔδωκεν ὁ Ἀβραὰμ χαρίσματα, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς, ἔτι ζῶν, μακρὰν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ Ἰσαὰκ πρὸς ἀνατολάς, εἰς τὴν γῆν τῆς Ἀνατολῆς.
7Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ἔτη τῶν ἡμερῶν τῆς ζωῆς τοῦ Ἀβραάμ, ὅσα ἔζησεν, ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα πέντε.
8Καὶ ἐκπνεύσας ἀπέθανεν ὁ Ἀβραὰμ ἐν γήρατι καλῷ, γέρων καὶ πλήρης ἡμερῶν· καὶ προσετέθη εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ.
9Καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰσμαήλ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ Μαχπελάχ, ἐν τῷ ἀγρῷ τοῦ Ἐφρών, υἱοῦ τοῦ Σωὰρ τοῦ Χετταίου, τῷ ἀπέναντι τῆς Μαμβρῆ·
10τῷ ἀγρῷ, τὸν ὁποῖον ἠγόρασεν ὁ Ἀβραὰμ παρὰ τῶν υἱῶν τοῦ Χέτ· ἐκεῖ ἐτάφη ὁ Ἀβραὰμ καὶ Σάρρα ἡ γυνή αὐτοῦ.
11Καὶ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀβραάμ, εὐλόγησεν ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰσαὰκ πλησίον τοῦ φρέατος Λαχαΐ-ροΐ.
12Αὕτη δὲ εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Ἰσμαήλ, υἱοῦ τοῦ Ἀβραάμ, τὸν ὁποῖον ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἀβραὰμ Ἄγαρ ἡ Αἰγυπτία, ἡ δούλη τῆς Σάρρας·
13καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσμαήλ, κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν, εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· πρωτότοκος τοῦ Ἰσμαήλ Ναβαϊώθ, ἔπειτα Κηδὰρ καὶ Ἀβδεήλ καὶ Μιβσάμ,
14καὶ Μισμὰ, καὶ Δουμὰ καὶ Μασσά
15Χαδδάρ, καὶ Θαιμά, Ἰετούρ, Ναφίς, καὶ Κεδμά·
16οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσμαήλ, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν κατὰ τὰς κώμας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰς κατοικίας αὐτῶν· δώδεκα ἄρχοντες κατὰ τὰ ἔθνη αὐτῶν.
17Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ Ἰσμαήλ, ἔτη ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά· καὶ ἐκπνεύσας ἀπέθανε καὶ προσετέθη εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ.
18Κατῴκησαν δὲ ἀπὸ Ἀβιλὰ ἔως Σούρ, τῆς κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου, καθὼς ὑπάγει τις πρὸς τὴν Ἀσσυρίαν· ὁ Ἰσμαήλ κατῴκησεν ἔμπροσθεν πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ.
19Καὶ αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Ἰσαάκ, υἱοῦ τοῦ Ἀβραάμ· ὁ Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ·
20ἦτο δὲ ὁ Ἰσαὰκ ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὅτε ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν γυναῖκα τὴν Ῥεβέκκαν, θυγατέρα Βαθουήλ τοῦ Σύρου ἀπὸ Παδὰν-ἀράμ, ἀδελφήν Λάβαν τοῦ Σύρου.
21Καὶ ἐδέετο ὁ Ἰσαὰκ πρὸς τὸν Κύριον περὶ τῆς γυναικὸς αὑτοῦ, διότι ἦτο στεῖρα· καὶ ἐπήκουσεν ὁ Κύριος αὐτοῦ, καὶ συνέλαβεν ἡ Ῥεβέκκα ἡ γυνή αὐτοῦ.
22Καὶ τὰ παιδία συνεκρούοντο ἐντὸς αὐτῆς· καὶ εἶπεν, Ἄν μέλλῃ οὕτω νὰ γείνῃ, διὰ τί ἐγὼ νὰ συλλάβω; καὶ ὑπῆγε νὰ ἐρωτήσῃ τὸν Κύριον.
23Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς αὐτήν, Δύο ἔθνη εἶναι ἐν τῇ κοιλίᾳ σου· καὶ δύο λαοὶ θέλουσι διαχωρισθῆ ἀπὸ τῶν ἐντοσθίων σου· καὶ ὁ εἷς λαὸς θέλει εἶσθαι δυνατώτερος τοῦ ἄλλου λαοῦ· καὶ ὁ μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εἰς τὸν μικρότερον.
24Καὶ ὅτε ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι αὐτῆς διὰ νὰ γεννήσῃ, ἰδού, ἦσαν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς.
25Ἐξῆλθε δὲ ὁ πρῶτος ἐρυθρὸς καὶ ὅλος ὡς δέρμα δασύτριχος· καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ἡσαῦ.
26Καὶ ἔπειτα ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ· καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐκράτει τὴν πτέρναν τοῦ Ἡσαῦ· διὰ τοῦτο νομάσθη Ἰακώβ· ὁ δὲ Ἰσαὰκ ἦτο ἐτῶν ἑξήκοντα, ὅτε ἐγέννησεν αὐτούς.
27Ηὔξησαν δὲ τὰ παιδία· καὶ ἔγεινεν ὁ μὲν Ἡσαῦ ἄνθρωπος ἔμπειρος εἰς τὸ κυνήγιον, ἄνθρωπος τοῦ ἀγροῦ· ὁ δὲ Ἰακώβ, ἄνθρωπος ἁπλοῦς, κατοικῶν ἐν σκηναῖς.
28Καὶ ὁ μὲν Ἰσαὰκ ἠγάπα τὸν Ἡσαῦ, διότι τὸ κυνήγιον ἦτο τροφή εἰς αὐτόν· ἡ δὲ Ῥεβέκκα ἠγάπα τὸν Ἰακώβ.
29Ἐμαγείρευε δὲ ὁ Ἰακὼβ μαγείρευμα· καὶ ἦλθεν ὁ Ἡσαῦ ἐκ τοῦ ἀγροῦ καὶ ἦτο ἀποκαμωμένος·
30καὶ εἶπεν ὁ Ἡσαῦ πρὸς τὸν Ἰακώβ, Δὸς μοι, παρακαλῶ, νὰ φάγω ἀπὸ τὸ κόκκινον, τὸ κόκκινον τοῦτο, διότι εἶμαι ἀποκαμωμένος· διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ἐδώμ.
31Καὶ εἶπεν ὁ Ἰακώβ, Πώλησόν μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου.
32Καὶ ὁ Ἡσαῦ εἶπεν, Ἰδού, ἐγὼ ὑπάγω νὰ ἀποθάνω, καὶ τί μὲ φελοῦσι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια;
33Καὶ εἶπεν ὁ Ἰακώβ, Ὅμοσόν μοι σήμερον· καὶ ὥμοσεν εἰς αὐτόν· καὶ ἐπώλησε τὰ πρωτοτόκια αὑτοῦ εἰς τὸν Ἰακώβ.
34Τότε ὁ Ἰακὼβ ἔδωκεν εἰς τὸν Ἡσαῦ ἄρτον καὶ μαγείρευμα τῆς φακῆς· καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ σηκωθεὶς ἀνεχώρησεν· οὕτως ὁ Ἡσαῦ κατεφρόνησε τὰ πρωτοτόκια.Σχετικά με το Copyright: