Μοιραστείτε

 

Γένεση 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἔγεινε δὲ πεῖνα ἐν τῇ γῇ, ἐκτὸς τῆς προτέρας πείνης, τῆς γενομένης ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀβραάμ. Καὶ ὑπῆγεν ὁ Ἰσαὰκ πρὸς τὸν Ἀβιμέλεχ, βασιλέα τῶν Φιλισταίων, εἰς Γέραρα.
2Ἐφάνη δὲ εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος καὶ εἶπε, Μή καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· κατοίκησον ἐν τῇ γῇ τὴν ὁποίαν θέλω σοὶ εἰπεῖ·
3παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ, καὶ θέλω σὲ εὐλογήσει διότι εἰς σὲ καὶ εἰς τὸ σπέρμα σου θέλω δώσει πάντας τοὺς τόπους τούτους· καὶ θέλω ἐκπληρώσει τὸν ὅρκον, τὸν ὁποῖον ὥμοσα πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα σου·
4καὶ θέλω πληθύνει τὸ σπέρμα σου ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θέλω δώσει εἰς τὸ σπέρμα σου πάντας τοὺς τόπους τούτους, καὶ θέλουσιν εὐλογηθῆ ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς·
5ἐπειδή ὁ Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν εἰς τὴν φωνήν μου, καὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μου, τὰς ἐντολὰς μου, τὰ διατάγματά μου καὶ τοὺς νόμους μου.
6Καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰσαὰκ ἐν Γεράροις.
7Ἠρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ· καὶ εἶπεν, Ἀδελφή μου εἶναι· διότι ἐφοβήθη νὰ εἴπῃ, Γυνή μου εἶναι· λέγων, Μήπως μὲ φονεύσωσιν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου διὰ τὴν Ῥεβέκκαν· ἐπειδή ἦτο ὡραία τὴν ὄψιν.
8Καὶ ἀφοῦ διέτριψεν ἐκεῖ πολλὰς ἡμέρας, Ἀβιμέλεχ ὁ βασιλεὺς τῶν Φιλισταίων, κύψας ἀπὸ τῆς θυρίδος εἶδε, καὶ ἰδού, ὁ Ἰσαὰκ ἔπαιζε μετὰ Ῥεβέκκας τῆς γυναικὸς αὑτοῦ.
9Ἐκάλεσε δὲ ὁ Ἀβιμέλεχ τὸν Ἰσαὰκ καὶ εἶπεν, Ἰδού, βεβαίως γυνή σου εἶναι αὕτη· διὰ τί λοιπὸν εἶπας, Ἀδελφή μου εἶναι; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰσαάκ, διότι εἶπον, Μήπως ἀποθάνω ἐξ αἰτίας αὐτῆς.
10Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβιμέλεχ, Τί εἶναι τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἔκαμες εἰς ἡμᾶς; παρ᾿ ὀλίγον ἤθελε κοιμηθῆ τις ἐκ τοῦ λαοῦ μετὰ τῆς γυναικὸς σου, καὶ ἤθελες φέρει ἐφ᾿ ἡμᾶς ἀνομίαν.
11Καὶ προσέταξεν ὁ Ἀβιμέλεχ εἰς πάντα τὸν λαόν, λέγων, Ὅστις ἐγγίσῃ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἤ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, θέλει ἐξάπαντος θανατωθῆ.
12Ἔσπειρε δὲ ὁ Ἰσαὰκ ἐν τῇ γῇ ἐκείνη καὶ ἐσύναξε κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἑκατονταπλάσια· καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ Κύριος.
13Καὶ ἐμεγαλύνετο ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐπροχώρει αὐξανόμενος, ἑωσοῦ ἔγεινε μέγας σφόδρα·
14καὶ ἀπέκτησε πρόβατα καὶ βόας καὶ δούλους πολλούς· ἐφθόνησαν δὲ αὐτὸν οἱ Φιλισταῖοι.
15Καὶ πάντα τὰ φρέατα, τὰ ὁποῖα ἔσκαψαν οἱ δοῦλοι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Ἀβραὰμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέφραξαν ταῦτα οἱ Φιλισταῖοι καὶ ἐγέμισαν αὐτὰ χῶμα.
16Καὶ εἶπεν ὁ Ἀβιμέλεχ πρὸς τὸν Ἰσαάκ, Ἄπελθε ἀφ᾿ ἡμῶν, διότι ἔγεινες δυνατώτερος ἡμῶν σφόδρα.
17Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν ὁ Ἰσαὰκ καὶ ἔστησε τὴν σκηνήν αὑτοῦ ἐν τῇ κοιλάδι τῶν Γεράρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
18Καὶ ἤνοιξε πάλιν ὁ Ἰσαὰκ τὰ φρέατα τοῦ ὕδατος, τὰ ὁποῖα ἔσκαψαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Ἀβραὰμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οἱ δὲ Φιλισταῖοι ἐνέφραξαν αὐτὰ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀβραάμ· καὶ νόμασεν αὐτὰ κατὰ τὰ ὀνόματα, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ πατήρ αὐτοῦ εἶχεν ὀνομάσει αὐτά.
19Καὶ ἔσκαψαν οἱ δοῦλοι τοῦ Ἰσαὰκ ἐν τῇ κοιλάδι καὶ εὕρηκαν ἐκεῖ φρέαρ ὕδατος ζῶντος.
20Ἐλογομάχησαν δὲ οἱ ποιμένες τῶν Γεράρων μετὰ τῶν ποιμένων τοῦ Ἰσαάκ, λέγοντες, Ἰδικὸν μας εἶναι τὸ ὕδωρ· καὶ νόμασε τὸ φρέαρ Ἐσέκ· διότι ἐφιλονείκησαν μετ᾿ αὐτοῦ.
21Καὶ ἔσκαψαν ἄλλο φρέαρ καὶ ἐλογομάχησαν καὶ περὶ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο νόμασεν αὐτὸ Σιτνά.
22Καὶ μετοικήσας ἐκεῖθεν ἔσκαψεν ἄλλο φρέαρ, καὶ περὶ τούτου δὲν ἐλογομάχησαν· καὶ νόμασεν αὐτὸ Ῥεχωβώθ, λέγων, διότι τώρα ἐπλάτυνεν ἡμᾶς ὁ Κύριος καὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς.
23Καὶ ἐκεῖθεν ἀνέβη εἰς Βήρ-σαβεέ.
24Καὶ ἐφάνη εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ εἶπεν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρὸς σου· μή φοβοῦ, διότι ἐγὼ εἶμαι μετὰ σοῦ, καὶ θέλω σὲ εὐλογήσει καὶ θέλω πληθύνει τὸ σπέρμα σου, διὰ Ἀβραὰμ τὸν δοῦλόν μου.
25Καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσθη τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου· καὶ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνήν αὑτοῦ· ἔσκαψαν δὲ ἐκεῖ οἱ δοῦλοι τοῦ Ἰσαὰκ φρέαρ.
26Τότε ὁ Ἀβιμέλεχ ὑπῆγε πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεράρων, καὶ Ὀχοζὰθ ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ, καὶ Φιχὸλ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
27Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰσαάκ, Διὰ τί ἤλθετε πρὸς ἐμέ, ἀφοῦ σεῖς μὲ ἐμισήσατε καὶ μὲ ἐδιώξατε ἀπὸ σᾶς;
28οἱ δὲ εἶπον, Εἴδομεν φανερά, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι μετὰ σοῦ, καὶ εἴπομεν, Ἄς γείνῃ τώρα ὅρκος μεταξὺ ἡμῶν, μεταξὺ ἡμῶν καὶ σοῦ, καὶ ἄς κάμωμεν συνθήκην μετὰ σοῦ,
29ὅτι δὲν θέλεις κάμει κακὸν εἰς ἡμᾶς, καθὼς ἡμεῖς δὲν σὲ ἠγγίσαμεν, καὶ καθὼς ἐπράξαμεν εἰς σὲ μόνον καλόν, καὶ σὲ ἐξαπεστείλαμεν ἐν εἰρήνῃ· τώρα σὺ εἶσαι εὐλογημένος τοῦ Κυρίου.
30Καὶ ἔκαμεν εἰς αὐτοὺς συμπόσιον· καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον.
31Καὶ ἐσηκώθησαν ἐνωρὶς τὸ πρωΐ, καὶ ὥμοσεν ὁ εἷς πρὸς τὸν ἄλλον· τότε ὁ Ἰσαὰκ ἐξαπέστειλεν αὐτούς, καὶ ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
32Καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἦλθον οἱ δοῦλοι τοῦ Ἰσαὰκ καὶ ἀνήγγειλαν πρὸς αὐτὸν περὶ τοῦ φρέατος τὸ ὁποῖον ἔσκαψαν, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Εὑρήκαμεν ὕδωρ.
33Καὶ νόμασεν αὐτὸ Σαβεέ· διὰ τοῦτο εἶναι τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Βήρ-σαβεὲ ἕως τῆς σήμερον.
34Ἦτο δὲ ὁ Ἡσαῦ ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὅτε ἔλαβεν εἰς γυναῖκα Ἰουδίθ, τὴν θυγατέρα Βεηρὶ τοῦ Χετταίου, καὶ Βασεμάθ, τὴν θυγατέρα Αἰλὼν τοῦ Χετταίου·
35καὶ αὗται ἦσαν πικρία ψυχῆς εἰς τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν Ῥεβέκκαν.Σχετικά με το Copyright: