Μοιραστείτε

 

Γένεση 28

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ προσκαλέσας ὁ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ εὐλόγησεν αὐτόν, καὶ παρήγγειλε πρὸς αὐτὸν λέγων, Δὲν θέλεις λάβει γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χαναάν·
2σηκωθεὶς ὕπαγε εἰς Παδὰν-ἀράμ, εἰς τὴν οἰκίαν Βαθουήλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρὸς σου· καὶ ἐκεῖθεν λάβε εἰς σεαυτὸν γυναῖκα, ἐκ τῶν θυγατέρων Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς σου·
3καὶ ὁ Θεὸς ὁ Παντοδύναμος νὰ σὲ εὐλογήσῃ καὶ νὰ σὲ αὐξήσῃ καὶ νὰ σὲ πληθύνῃ, ὥστε νὰ γείνῃς εἰς πλῆθος λαῶν·
4καὶ νὰ σοὶ δώσῃ τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἀβραάμ, εἰς σὲ καὶ εἰς τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, διὰ νὰ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τῆς παροικήσεώς σου, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἀβραάμ.
5Καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ· καὶ ὑπῆγεν εἰς Παδὰν-ἀρὰμ πρὸς Λάβαν, τὸν υἱὸν τοῦ Βαθουήλ τοῦ Σύρου, τὸν ἀδελφὸν Ῥεβέκκας τῆς μητρὸς τοῦ Ἰακὼβ καὶ τοῦ Ἡσαῦ.
6Ἰδὼν δὲ ὁ Ἡσαῦ ὅτι εὐλόγησεν ὁ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν εἰς Παδὰν-ἀράμ, διὰ νὰ λάβῃ εἰς ἑαυτὸν γυναῖκα ἐκεῖθεν, καὶ ὅτι, ἐνῷ εὐλόγει αὐτόν, παρήγγειλεν εἰς αὐτόν, λέγων, Δὲν θέλεις λάβει γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χαναάν·
7καὶ ὅτι ὑπήκουσεν ὁ Ἰακὼβ εἰς τὸν πατέρα αὑτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ· καὶ ὑπῆγεν εἰς Παδὰν-ἀράμ·
8καὶ ἰδὼν ὁ Ἡσαῦ ὅτι αἱ θυγατέρες Χαναὰν εἶναι μισηταὶ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὑτοῦ Ἰσαάκ,
9ὑπῆγεν ὁ Ἡσαῦ πρὸς τὸν Ἰσμαήλ, καὶ ἐκτὸς τῶν ἄλλων γυναικῶν αὑτοῦ ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν γυναῖκα τὴν Μαελέθ, θυγατέρα Ἰσμαήλ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀβραάμ, τὴν ἀδελφήν τοῦ Ναβαϊώθ.
10Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰακὼβ ἀπὸ Βήρ-σαβεέ, καὶ ὑπῆγεν εἰς Χαρράν.
11Καὶ ἔφθασεν εἴς τινα τόπον καὶ διενυκτέρευσεν ἐκεῖ, διότι εἶχε δύσει ὁ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν ἐκ τῶν λίθων τοῦ τόπου καὶ ἔθεσε προσκεφάλαιον αὑτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ.
12Καὶ εἶδεν ἐνύπνιον, καὶ ἰδού, κλίμαξ ἐστηριγμένη εἰς τὴν γῆν, τῆς ὁποίας ἡ κορυφή ἔφθανεν εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ ἰδού, οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾿ αὐτῆς.
13Καὶ ἰδού, ὁ Κύριος ἵστατο ἐπάνωθεν αὐτῆς καὶ εἶπεν, Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραὰμ τοῦ πατρὸς σου, καὶ ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσαάκ· τὴν γῆν, ἐπὶ τῆς ὁποίας κοιμᾶσαι, εἰς σὲ θέλω δώσει αὐτήν καὶ εἰς τὸ σπέρμα σου.
14καὶ θέλει εἶσθαι τὸ σπέρμα σου ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς, καὶ θέλεις ἐξαπλωθῆ πρὸς δύσιν καὶ πρὸς ἀνατολήν καὶ πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς νότον· καὶ θέλουσιν εὐλογηθῆ ἐν σοί, καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς·
15καὶ ἰδού, ἐγὼ εἶμαι μετὰ σοῦ, καὶ θέλω σὲ διαφυλάττει πανταχοῦ, ὅπου ἄν ὑπάγῃς, καὶ θέλω σὲ ἐπαναφέρει εἰς τὴν γῆν ταύτην· διότι δὲν θέλω σὲ ἐγκαταλείψει, ἑωσοῦ κάμω ὅσα ἐλάλησα πρὸς σέ.
16Καὶ ἐξεγερθεὶς ὁ Ἰακὼβ ἐκ τοῦ ὕπνου αὑτοῦ, εἶπε, Βέβαια ὁ Κύριος εἶναι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, καὶ ἐγὼ δὲν ἤξευρον.
17Καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπε, Πόσον φοβερὸς εἶναι ὁ τόπος οὗτος· δὲν εἶναι τοῦτο, εἰμή οἶκος Θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ.
18Καὶ σηκωθεὶς ὁ Ἰακὼβ ἐνωρὶς τὸ πρωΐ, ἔλαβε τὸν λίθον τὸν ὁποῖον εἶχε θέσει προσκεφάλαιον αὑτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν διὰ στήλην καὶ ἔχυσεν ἔλαιον ἐπὶ τὴν κορυφήν αὐτῆς.
19Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, Βαιθήλ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης ἦτο πρότερον Λούζ.
20Καὶ εὐχήθη ὁ Ἰακὼβ εὐχήν, λέγων, Ἄν ὁ Θεὸς ἦναι μετ᾿ ἐμοῦ καὶ μὲ διαφυλάξῃ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγω, καὶ μοὶ δώσῃ ἄρτον νὰ φάγω καὶ ἔνδυμα νὰ ἐνδυθῶ,
21καὶ ἐπιστρέψω ἐν εἰρήνῃ εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς μου, τότε ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι Θεὸς μου·
22καὶ ὁ λίθος οὗτος, τὸν ὁποῖον ἔστησα διὰ στήλην, θέλει εἶσθαι οἶκος Θεοῦ· καὶ ἐκ πάντων ὅσα μοὶ δώσῃς, τὸ δέκατον θέλω προσφέρει εἰς σέ.Σχετικά με το Copyright: