Μοιραστείτε

 

Γένεση 29

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐκίνησεν ὁ Ἰακὼβ καὶ ὑπῆγεν εἰς τὴν γῆν τῶν κατοίκων τῆς ἀνατολῆς.
2Καὶ εἶδε, καὶ ἰδού, φρέαρ ἐν τῇ πεδιάδι καὶ ἰδού, ἐκεῖ τρία ποίμνια προβάτων ἀναπαυόμενα πλησίον αὐτοῦ, διότι ἐκ τοῦ φρέατος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια· λίθος δὲ μέγας ἦτο ἐπὶ τὸ στόμιον τοῦ φρέατος.
3Καὶ ὅτε συνήγοντο ἐκεῖ πάντα τὰ ποίμνια, ἀπεκύλιον τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στομίου τοῦ φρέατος, καὶ ἐπότιζον τὰ ποίμνια· ἔπειτα ἔθετον πάλιν τὸν λίθον ἐπὶ τὸ στόμιον τοῦ φρέατος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
4Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰακώβ, Ἀδελφοί, πόθεν εἶσθε; Οἱ δὲ εἶπον, Ἐκ τῆς Χαρρὰν εἴμεθα.
5Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Γνωρίζετε Λάβαν τὸν υἱὸν τοῦ Ναχώρ; οἱ δὲ εἶπον, Γνωρίζομεν.
6Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ὑγιαίνει; Οἱ δὲ εἶπον, Ὑγιαίνει· καὶ ἰδού, Ῥαχήλ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔρχεται μετὰ τῶν προβάτων.
7Καὶ εἶπεν, Ἰδού, μένει ἀκόμη ἡμέρα πολλή, δὲν εἶναι ὥρα νὰ συρθῶσι τὰ κτήνη· ποτίσατε τὰ πρόβατα καὶ ὑπάγετε νὰ βοσκήσητε αὐτά.
8Οἱ δὲ εἶπον, Δὲν δυνάμεθα, ἑωσοῦ συναχθῶσι πάντα τὰ ποίμνια, καὶ νὰ ἀποκυλίσωσι τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στομίου τοῦ φρέατος· τότε ποτίζομεν τὰ πρόβατα.
9Καὶ ἐνῷ ἀκόμη ἐλάλει πρὸς αὐτούς, ἦλθεν ἡ Ῥαχήλ μετὰ τῶν προβάτων τοῦ πατρὸς αὑτῆς· διότι αὐτή ἔβοσκε.
10Καὶ ὡς εἶδεν ὁ Ἰακὼβ τὴν Ῥαχήλ, θυγατέρα τοῦ Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὑτοῦ, καὶ τὰ πρόβατα τοῦ Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὑτοῦ, ἐπλησίασεν ὁ Ἰακὼβ καὶ ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στομίου τοῦ φρέατος, καὶ ἐπότισε τὰ πρόβατα τοῦ Λάβαν, τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὑτοῦ.
11Καὶ ἐφίλησεν ὁ Ἰακὼβ τὴν Ῥαχήλ καὶ ὑψώσας τὴν φωνήν αὑτοῦ ἔκλαυσε.
12Καὶ ἀπήγγειλεν ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὴν Ῥαχήλ, ὅτι εἶναι ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ ὅτι εἶναι υἱὸς τῆς Ῥεβέκκας· καὶ ἐκείνη δραμοῦσα ἀπήγγειλε τοῦτο εἰς τὸν πατέρα αὑτῆς.
13Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ Λάβαν τὸ ὄνομα τοῦ Ἰακὼβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὑτοῦ, ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ ἐναγκαλισθεὶς αὐτόν, ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔφερεν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ· καὶ διηγήθη ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὸν Λάβαν πάντα τὰ γενόμενα.
14Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Λάβαν, Βέβαια ὀστοῦν μου καὶ σὰρξ μου εἶσαι. Καὶ κατῴκησε μετ᾿ αὐτοῦ ἕνα μῆνα.
15Καὶ εἶπεν ὁ Λάβαν πρὸς τὸν Ἰακώβ, Ἐπειδή εἶσαι ἀδελφὸς μου, διὰ τοῦτο θέλεις μὲ δουλεύει δωρεάν; εἰπέ μοι, τίς θέλει εἶσθαι ὁ μισθὸς σου;
16Εἶχε δὲ Λάβαν δύο θυγατέρας· τὸ ὄνομα τῆς πρεσβυτέρας, Λεία, καὶ τὸ ὄνομα τῆς μικροτέρας Ῥαχήλ.
17Καὶ τῆς μὲν Λείας οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀσθενεῖς· ἡ δὲ Ῥαχήλ ἦτο εὐειδής καὶ ὡραία τὴν ὄψιν.
18Καὶ ἠγάπησεν ὁ Ἰακὼβ τὴν Ῥαχήλ· καὶ εἶπε, Θέλω σὲ δουλεύει ἑπτὰ ἔτη διὰ τὴν Ῥαχήλ, τὴν θυγατέρα σου τὴν μικροτέραν.
19Καὶ εἶπεν ὁ Λάβαν, Καλήτερα νὰ δώσω αὐτήν εἰς σέ, παρὰ νὰ δώσω αὐτήν εἰς ἄλλον ἄνδρα· κατοίκησον μετ᾿ ἐμοῦ.
20Καὶ ἐδούλευσεν ὁ Ἰακὼβ διὰ τὴν Ῥαχήλ ἑπτὰ ἔτη· καὶ ἐφαίνοντο εἰς αὐτὸν ὡς ἡμέραι ὀλίγαι, διὰ τὴν πρὸς αὐτήν ἀγάπην αὐτοῦ.
21Καὶ εἶπεν ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὸν Λάβαν, Δὸς μοι τὴν γυναῖκά μου, διότι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι μου, διὰ νὰ εἰσέλθω πρὸς αὐτήν.
22Καὶ συνήγαγεν ὁ Λάβαν πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοῦ τόπου καὶ ἔκαμε συμπόσιον.
23Καὶ τὸ ἑσπέρας, λαβὼν τὴν Λείαν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ, ἔφερεν αὐτήν πρὸς αὐτόν· καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν.
24Καὶ ἔδωκεν ὁ Λάβαν εἰς Λείαν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ, διὰ θεράπαιναν αὐτῆς, Ζελφὰν τὴν θεράπαιναν αὑτοῦ.
25Καὶ τὸ πρωΐ, ἰδού, αὕτη ἦτο ἡ Λεία· καὶ εἶπε πρὸς τὸν Λάβαν, Τί τοῦτο τὸ ὁποῖον ἔπραξας εἰς ἐμέ; δὲν σὲ ἐδούλευσα διὰ τὴν Ῥαχήλ; καὶ διὰ τί μὲ ἠπάτησας;
26Καὶ εἶπεν ὁ Λάβαν, Δὲν γίνεται οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, νὰ δίδωται ἡ μικροτέρα πρὸ τῆς πρεσβυτέρας·
27ἐκπλήρωσον τὴν ἑβδομάδα ταύτης, καὶ θέλω σοὶ δώσει καὶ αὐτήν, ἀντὶ τῆς ἐργασίας τὴν ὁποίαν θέλεις κάμει εἰς ἐμὲ ἀκόμη ἄλλα ἑπτὰ ἔτη.
28Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰακὼβ οὕτω καὶ ἐξεπλήρωσε τὴν ἑβδομάδα αὐτῆς· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν τὴν Ῥαχήλ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ εἰς γυναῖκα.
29Καὶ ἔδωκεν ὁ Λάβαν εἰς Ῥαχήλ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ, διὰ θεράπαιναν αὐτῆς, Βαλλὰν τὴν θεράπαιναν αὑτοῦ.
30Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰακὼβ καὶ πρὸς τὴν Ῥαχήλ· καὶ ἠγάπησε τὴν Ῥαχήλ περισσότερον παρὰ τὴν Λείαν· καὶ ἐδούλευσεν αὐτὸν ἀκόμη ἄλλα ἑπτὰ ἔτη.
31Καὶ ἰδὼν ὁ Κύριος ὅτι ἐμισεῖτο ἡ Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς· ἡ δὲ Ῥαχήλ ἦτο στεῖρα.
32Καὶ συνέλαβεν ἡ Λεία καὶ ἐγέννησεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ῥουβήν· διότι εἶπεν, Εἶδε βέβαια ὁ Κύριος τὴν ταπείνωσίν μου· τώρα λοιπὸν θέλει μὲ ἀγαπήσει ὁ ἀνήρ μου.
33Καὶ συνέλαβε πάλιν καὶ ἐγέννησεν υἱόν· καὶ εἶπεν, Ἐπειδή ἤκουσεν ὁ Κύριος ὅτι μισοῦμαι, διὰ τοῦτο μοὶ ἔδωκεν ἀκόμη καὶ τοῦτον· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Συμεών.
34Καὶ συνέλαβεν ἀκόμη καὶ ἐγέννησεν υἱόν· καὶ εἶπε, Τώρα ταύτην τὴν φορὰν ὁ ἀνήρ μου θέλει ἑνωθῆ μετ᾿ ἐμοῦ, διότι ἐγέννησα εἰς αὐτὸν τρεῖς υἱούς· διὰ τοῦτο νόμασεν αὐτὸν Λευΐ.
35Καὶ συνέλαβε πάλιν καὶ ἐγέννησεν υἱόν· καὶ εἶπε, Ταύτην τὴν φορὰν θέλω δοξολογήσει τὸν Κύριον· διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰούδαν· καὶ ἔπαυσε νὰ γεννᾷ.Σχετικά με το Copyright: