Μοιραστείτε

 

Γένεση 33

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀναβλέψας δὲ ὁ Ἰακὼβ εἶδε· καὶ ἰδού, ὁ Ἡσαῦ ἤρχετο, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τετρακόσιοι ἄνδρες· καὶ ἐμοίρασεν ὁ Ἰακὼβ τὰ παιδία εἰς τὴν Λείαν καὶ εἰς τὴν Ῥαχήλ καὶ εἰς τὰς δύο θεραπαίνας.
2Καὶ τὰς μὲν θεραπαίνας καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἔβαλεν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ Λείαν καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς, κατόπιν, καὶ τὴν Ῥαχήλ καὶ τὸν Ἰωσήφ, τελευταίους.
3Αὐτὸς δὲ ἐπέρασεν ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ προσεκύνησεν ἕως ἐδάφους ἑπτάκις, ἕως νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ.
4Καὶ ἔδραμεν ὁ Ἡσαῦ εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ ἐνηγκαλίσθη αὐτὸν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν· καὶ ἔκλαυσαν.
5Καὶ ἀναβλέψας εἶδε τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία· καὶ εἶπε, Τί σου εἶναι οὗτοι; Ὁ δὲ εἶπε τὰ παιδία, τὰ ὁποῖα ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν δοῦλόν σου.
6Τότε ἐπλησίασαν αἱ θεράπαιναι, αὐταὶ καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν·
7παρομοίως ἐπλησίασαν καὶ ἡ Λεία καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ προσεκύνησαν· καὶ μετὰ ταῦτα ἐπλησίασαν ὁ Ἰωσήφ καὶ ἡ Ῥαχήλ καὶ προσεκύνησαν.
8Καὶ εἶπε, Πρὸς τί ἅπαν τὸ στρατόπεδόν σου τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἀπήντησα; Ὁ δὲ εἶπε, διὰ νὰ εὕρω χάριν ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου μου.
9Καὶ εἶπεν ὁ Ἡσαῦ, Ἔχω πολλά, ἀδελφέ μου· ἔχε σὺ τὰ ἰδικὰ σου.
10Καὶ εἶπεν ὁ Ἰακώβ, Οὐχί, παρακαλῶ· ἐὰν εὕρηκα χάριν ἔμπροσθέν σου, δέξαι τὸ δῶρον μου ἐκ τῶν χειρῶν μου· διότι διὰ τοῦτο εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, ὡς ἐὰν ἔβλεπον πρόσωπον Θεοῦ, καὶ σὺ εὐηρεστήθης εἰς ἐμέ·
11δέξαι, παρακαλῶ, τὰς εὐλογίας μου, τὰς προσφερομένας πρὸς σέ· διότι μὲ ἠλέησεν ὁ Θεὸς καὶ ἔχω τὰ πάντα. Καὶ ἐβίασεν αὐτὸν καὶ ἐδέχθη.
12Καὶ εἶπεν, Ἄς σηκωθῶμεν καὶ ἄς ὑπάγωμεν, καὶ ἐγὼ θέλω προπορεύεσθαι ἔμπροσθέν σου.
13Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰακώβ, Ὁ κύριός μου ἐξεύρει ὅτι τὰ παιδία εἶναι τρυφερά, καὶ ἔχω μετ᾿ ἐμοῦ ἐγκυμονοῦντα πρόβατα καὶ βόας· καὶ ἐὰν βιάσωσιν αὐτὰ μίαν μόνην ἡμέραν, ἅπαν τὸ ποίμνιον θέλει ἀποθάνει.
14Ἄς περάσῃ, παρακαλῶ, ὁ κύριός μου ἔμπροσθεν τοῦ δούλου αὑτοῦ· καὶ ἐγὼ θέλω ἀκολουθεῖ βραδέως, κατὰ τὸ βάδισμα τῶν κτηνῶν τῶν ἔμπροσθέν μου, καὶ κατὰ τὸ βάδισμα τῶν παιδαρίων, ἑωσοῦ φθάσω πρὸς τὸν κύριόν μου εἰς Σηείρ.
15Καὶ εἶπεν ὁ Ἡσαῦ, Ἄς ἀφήσω λοιπὸν μετὰ σοῦ μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ, τοῦ μετ᾿ ἐμοῦ. Ὁ δὲ εἶπε, Διὰ τί τοῦτο; ἀρκεῖ ὅτι εὕρηκα χάριν ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου μου.
16Ἐπέστρεψε λοιπὸν ὁ Ἡσαῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην εἰς τὴν ὁδὸν αὑτοῦ εἰς Σηείρ.
17Καὶ ἀπῆλθεν ὁ Ἰακὼβ εἰς Σοκχώθ, καὶ ᾠκοδόμησεν εἰς ἑαυτὸν οἰκίαν, καὶ διὰ τὰ κτήνη αὑτοῦ ἔκαμε σκηνάς· διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Σοκχώθ.
18Καὶ ἀφοῦ ἐπέστρεψεν ὁ Ἰακὼβ ἀπὸ Παδὰν-ἀράμ, ἦλθεν εἰς Σαλήμ, πόλιν Συχέμ, τὴν ἐν τῇ γῇ Χαναάν· καὶ κατεσκήνωσεν ἔμπροσθεν τῆς πόλεως.
19Καὶ ἠγόρασε τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, ὅπου ἔστησε τὴν σκηνήν αὑτοῦ, παρὰ τῶν υἱῶν τοῦ Ἐμμώρ, πατρὸς τοῦ Συχέμ, δι᾿ ἑκατὸν ἀργύρια.
20Καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἔλ-ἐλωὲ- Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: