Μοιραστείτε

 

Γένεση 35

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Ἰακώβ, Σηκωθεὶς ἀνάβηθι εἰς Βαιθήλ καὶ κατοίκησον ἐκεῖ· καὶ κάμε ἐκεῖ θυσιαστήριον εἰς τὸν Θεόν, ὅστις ἐφάνη εἰς σὲ ὅτε ἔφευγες ἀπὸ προσώπου Ἡσαῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
2Καὶ εἶπεν ὁ Ἰακὼβ πρὸς τὸν οἶκον αὑτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς μεθ᾿ ἑαυτοῦ, Ἐκβάλετε τοὺς θεοὺς τοὺς ξένους τοὺς μεταξὺ σας, καὶ καθαρίσθητε καὶ ἀλλάξατε τὰ ἐνδύματά σας·
3καὶ σηκωθέντες, ἄς ἀναβῶμεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἐκεῖ θέλω κάμει θυσιαστήριον εἰς τὸν Θεόν, ὅστις μοῦ ἐπήκουσεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς θλίψεώς μου καὶ ἦτο μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, καθ᾿ ἥν ἐπορευόμην.
4Καὶ ἔδωκαν εἰς τὸν Ἰακὼβ πάντας τοὺς ξένους θεούς, ὅσοι ἦσαν εἰς τὰς χεῖρας αὑτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ εἰς τὰ τία αὑτῶν· καὶ ἔκρυψεν αὐτὰ ὁ Ἰακὼβ ὑπὸ τὴν δρῦν, τὴν πλησίον τῆς Συχέμ.
5Μετὰ ταῦτα ἀνεχώρησαν· καὶ ἐπέπεσε τρόμος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν· καὶ δὲν κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν τοῦ Ἰακώβ.
6Ἦλθε δὲ ὁ Ἰακὼβ εἰς Λούζ, τὴν ἐν τῇ γῇ Χαναάν, ἥτις εἶναι ἡ Βαιθήλ, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ αὐτοῦ.
7Καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Ἔλ-βαιθήλ· διότι ἐκεῖ ἐφανερώθη εἰς αὐτὸν ὁ Θεός, ὅτε ἔφευγεν ἀπὸ προσώπου τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ.
8Ἀπέθανε δὲ ἡ Δεβόρρα, ἡ τροφὸς τῆς Ῥεβέκκας, καὶ ἐτάφη παρακάτω τῆς Βαιθήλ, ὑπὸ τὴν δρῦν· καὶ νομάσθη ἡ δρῦς Ἀλλὸν-βακούθ.
9Ἐφάνη δὲ πάλιν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἰακώβ, ἀφοῦ ἐπέστρεψεν ἀπὸ Παδὰν-ἀράμ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν.
10Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Θεός, Τὸ ὄνομά σου εἶναι Ἰακώβ· δὲν θέλεις ὀνομάζεσθαι πλέον Ἰακώβ, ἀλλὰ Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι τὸ ὄνομα σου· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰσραήλ.
11Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Θεός, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ· αὐξάνου καὶ πληθύνου· ἔθνος, καὶ πλῆθος ἐθνῶν θέλουσι γείνει ἐκ σοῦ, καὶ βασιλεῖς θέλουσιν ἐξέλθει ἐκ τῆς ὀσφύος σου·
12καὶ τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς τὸν Ἀβραὰμ καὶ εἰς τὸν Ἰσαάκ, εἰς σὲ θέλω δώσει αὐτήν· καὶ εἰς τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ θέλω δώσει τὴν γῆν ταύτην.
13Καὶ ἀνέβη ὁ Θεὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ τόπου ὅπου ἐλάλησε μετ᾿ αὐτοῦ.
14Καὶ ἔστησεν ὁ Ἰακὼβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐλάλησε μετ᾿ αὐτοῦ, στήλην λιθίνην· καὶ ἔκαμεν ἐπ᾿ αὐτήν σπονδήν καὶ ἐπέχυσεν ἐπ᾿ αὐτήν ἔλαιον.
15Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰακὼβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου, ὅπου ἐλάλησε μετ᾿ αὐτοῦ ὁ Θεός, Βαιθήλ.
16Μετὰ ταῦτα ἀνεχώρησαν ἀπὸ Βαιθήλ· καὶ ἐνῷ ἔμενεν ὀλίγον διάστημα διὰ νὰ φθάσωσιν εἰς Ἐφραθά, ἐγέννησεν ἡ Ῥαχήλ· καὶ ὑπέφερε μεγάλον ἀγῶνα εἰς τὴν γένναν αὑτῆς.
17Ἐνῷ δὲ εὑρίσκετο εἰς τὸν σκληρὸν ἀγῶνα τῆς γέννας, εἶπε πρὸς αὐτήν ἡ μαία, Μή φοβοῦ, διότι καὶ οὗτος σοῦ εἶναι υἱός·
18καὶ ἐνῷ παρέδιδε τὴν ψυχήν (διότι ἀπέθανεν,) ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βὲν-ὀνί· ὁ δὲ πατήρ αὐτοῦ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμίν.
19Καὶ ἀπέθανεν ἡ Ῥαχήλ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ τῆς Ἐφραθά, ἥτις εἶναι Βηθλεέμ.
20Καὶ ἔστησεν ὁ Ἰακὼβ στήλην ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτῆς· αὕτη εἶναι ἡ στήλη τοῦ τάφου τῆς Ῥαχήλ μέχρι τῆς σήμερον.
21Σηκωθεὶς δὲ ὁ Ἰσραήλ, ἔστησε τὴν σκηνήν αὑτοῦ πέραν τοῦ Μιγδὼλ-ἐδέρ.
22Καὶ ὅτε κατῴκει ὁ Ἰσραήλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ, ὑπῆγεν ὁ Ῥουβήν καὶ ἐκοιμήθη μετὰ τῆς Βαλλᾶς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· καὶ ἤκουσε τοῦτο ὁ Ἰσραήλ. Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰακὼβ δώδεκα·
23οἱ υἱοὶ τῆς Λείας, Ῥουβήν, ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰακώβ, καὶ Συμεὼν καὶ Λευΐ καὶ Ἰούδας καὶ Ἰσσάχαρ καὶ Ζαβουλών·
24οἱ υἱοὶ τῆς Ῥαχήλ, Ἰωσήφ καὶ Βενιαμίν·
25οἱ δὲ υἱοὶ τῆς Βαλλᾶς, θεραπαίνης τῆς Ῥαχήλ, Δὰν καὶ Νεφθαλί·
26καὶ οἱ υἱοὶ τῆς Ζελφᾶς, θεραπαίνης τῆς Λείας, Γὰδ καὶ Ἀσήρ· οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰακώβ, οἵτινες ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐν Παδὰν-ἀράμ.
27Ἦλθε δὲ ὁ Ἰακὼβ πρὸς Ἰσαὰκ τὸν πατέρα αὑτοῦ εἰς Μαμβρῆ, εἰς Κιριὰθ-ἀρβά, ἥτις εἶναι ἡ Χεβρών, ὅπου ὁ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Ἰσαὰκ εἶχον παροικήσει.
28Καὶ ἦσαν αἱ ἡμέραι τοῦ Ἰσαὰκ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἔτη.
29Καὶ ἐκπνεύσας ὁ Ἰσαὰκ ἀπέθανε καὶ προσετέθη εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ, γέρων καὶ πλήρης ἡμερῶν· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ἡσαῦ καὶ Ἰακὼβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: