Μοιραστείτε

 

Γένεση 36

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Αὕτη δὲ εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Ἡσαῦ, ὅστις εἶναι ὁ Ἐδώμ.
2Ὁ Ἡσαῦ ἔλαβε γυναῖκας εἰς ἑαυτὸν ἐκ τῶν θυγατέρων Χαναάν· τὴν Ἀδά, θυγατέρα Αἰλὼν τοῦ Χετταίου, καὶ τὴν Ὀλιβαμά, θυγατέρα τοῦ Ἀνά, ἐγγονήν Σεβεγὼν τοῦ Eὐαίου·
3καὶ τὴν Βασεμάθ, θυγατέρα τοῦ Ἰσμαήλ, ἀδελφήν τοῦ Νεβαϊώθ.
4Ἐγέννησε δὲ εἰς τὸν Ἡσαῦ ἡ Ἀδὰ τὸν Ἐλιφάς· καὶ ἡ Βασεμὰθ ἐγέννησε τὸν Ῥαγουήλ·
5καὶ ἡ Ὀλιβαμὰ ἐγέννησε τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Ἰεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτὸν ἐν τῇ γῇ Χαναάν.
6Ἔλαβε δὲ ὁ Ἡσαῦ τὰς γυναῖκας αὑτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὑτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοῦ οἴκου αὑτοῦ καὶ τὰ ποίμνια αὑτοῦ καὶ πάντα τὰ κτήνη αὑτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα τὰ ὁποῖα ἀπέκτησεν ἐν γῇ Χαναάν, καὶ ὑπῆγεν εἰς ἄλλην γῆν μακρὰν ἀπὸ Ἰακὼβ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ·
7διότι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ἦσαν τόσον πολλά, ὥστε δὲν ἠδύναντο νὰ κατοικήσωσιν ὁμοῦ· καὶ δὲν ἠδύνατο ἡ γῆ τῆς παροικήσεως αὐτῶν νὰ χωρέσῃ αὐτούς, ἐξ αἰτίας τῶν κτηνῶν αὐτῶν.
8Κατῴκησε δὲ ὁ Ἡσαῦ ἐν τῷ ὄρει Σηείρ· ὁ Ἡσαῦ εἶναι ὁ Ἐδώμ.
9Καὶ αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Ἡσαῦ, πατρὸς τῶν Ἐδωμιτῶν, ἐν τῷ ὄρει Σηείρ·
10ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἡσαῦ· Ἐλιφὰς ὁ υἱὸς τῆς Ἀδὰ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ, Ῥαγουήλ ὁ υἱὸς τῆς Βασεμὰθ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
11Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιφὰς ἦσαν Θαιμάν, Ὠμάρ, Σωφὰρ καὶ Γοθὼμ καὶ Κενέζ.
12Ἡ δὲ Θαμνὰ ἦτο παλλακή τοῦ Ἐλιφὰς υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ, καὶ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἐλιφὰς τὸν Ἀμαλήκ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ἀδὰ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
13Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥαγουήλ· Ναχὰθ καὶ Ζερά, Σομὲ καὶ Μοζέ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Βασεμὰθ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
14Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ὀλιβαμὰ θυγατρὸς τοῦ Ἀνά, ἐγγόνης τοῦ Σεβεγών, τῆς γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ· καὶ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἡσαῦ τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Ἰεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ.
15Οὗτοι ἦσαν οἱ ἡγεμόνες τῶν υἱῶν Ἡσαῦ· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιφὰς πρωτοτόκου τοῦ Ἡσαῦ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Ὠμάρ, ἡγεμὼν Σωφάρ, ἡγεμὼν Κενέζ,
16ἡγεμὼν Κορέ, ἡγεμὼν Γοθώμ, ἡγεμὼν Ἀμαλήκ· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τοῦ Ἐλιφὰς ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ἀδά.
17Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥαγουήλ υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ· ἡγεμὼν Ναχὰθ, ἡγεμὼν Ζερά, ἡγεμὼν Σομέ, ἡγεμὼν Μοζέ· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τοῦ Ῥαγουήλ ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Βασεμὰθ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
18Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ὀλιβαμὰ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ· ἡγεμὼν Ἰεούς, ἡγεμὼν Ἰεγλόμ, ἡγεμὼν Κορέ· οὗτοι ἦσαν οἱ ἡγεμόνες τῆς Ὀλιβαμὰ θυγατρὸς τοῦ Ἀνά, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
19Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ, ὅστις εἶναι ὁ Ἐδώμ· καὶ οὗτοι οἱ ἡγεμόνες αὐτῶν.
20Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Σηεὶρ τοῦ Χορραίου, οἵτινες κατῴκουν τὴν γῆν· Λωτὰν καὶ Σωβὰλ καὶ Σεβεγὼν καὶ Ἀνά,
21καὶ Δησὼν καὶ Ἐσὲρ καὶ Δισάν· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τῶν Χορραίων, τῶν υἱῶν τοῦ Σηείρ, ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ.
22Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Λωτὰν ἦσαν Χορρὶ καὶ Αἰμάμ· ἀδελφή δὲ τοῦ Λωτάν, ἡ Θαμνά.
23Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Σωβάλ· Ἀλβὰν καὶ Μαναχὰθ καὶ Ἐβάλ, Σεφὼ καὶ Ὠνάμ.
24Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Σεβεγών· καὶ Ἀϊὲ καὶ Ἀνά· οὗτος εἶναι ὁ Ἀνὰ ὅστις εὕρηκε τὰ ὕδατα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτε ἔβοσκε τοὺς ὄνους Σεβεγὼν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ.
25Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀνά· Δησὼν καὶ Ὀλιβαμὰ ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἀνά.
26Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Δησών· Ἀμαδὰν καὶ Ἀσβὰν καὶ Ἰθρὰμ καὶ Χαρράν.
27Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐσέρ· Βαλαὰν καὶ Ζααβὰν καὶ Ἀκάν.
28Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Δισάν· Οὔζ καὶ Ἀράν.
29Οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τῶν Χορραίων· ἡγεμὼν Λωτάν, ἡγεμὼν Σωβάλ, ἡγεμὼν Σεβεγών, ἡγεμὼν Ἀνά,
30ἡγεμὼν Δησών, ἡγεμὼν Ἐσέρ, ἡγεμὼν Δισάν· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τῶν Χορραίων μεταξὺ τῶν ἡγεμόνων αὐτῶν ἐν τῇ γῇ Σηείρ.
31Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ βασιλεῖς οἵτινες ἐβασίλευσαν ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ, πρὶν βασιλεύσῃ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
32Καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἐδὼμ Βελά, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Δενναβά.
33Καὶ ἀπέθανεν ὁ Βελὰ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Ἰωβάβ, υἱὸς τοῦ Ζερά, ἐκ Βοσόρρας·
34Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἰωβὰβ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Χουσὰμ ἐκ τῆς γῆς τῶν Θαιμανιτῶν.
35Καὶ ἀπέθανεν ὁ Χουσὰμ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Ἀδάδ, υἱὸς τοῦ Βεράδ, ὁ πατάξας τοὺς Μαδιανίτας ἐν τῇ πεδιάδι Μωάβ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Ἀβίθ.
36Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἀδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Σαμλὰ ἐκ Μασρεκάς.
37Καὶ ἀπέθανεν ὁ Σαμλὰ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Σαοὺλ ἐκ Ῥεχωβὼθ τῆς παρὰ τὸν ποταμόν.
38Καὶ ἀπέθανεν ὁ Σαοὺλ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βάαλ-ἀνάν, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχβώρ.
39Καὶ ἀπέθανεν ὁ Βάαλ-ἀνάν, υἱὸς τοῦ Ἀχβώρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Χαδδάρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Παού· καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, Μεεταβεήλ, θυγάτηρ τοῦ Ματραίδ, ἐγγονή τοῦ Μαιζαάβ.
40Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἡγεμόνων τοῦ Ἡσαῦ, κατὰ τὰς οἰκογενείας αὐτῶν, κατὰ τοὺς τόπους αὐτῶν, κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν. ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Ἀλβά, ἡγεμὼν Ἰεθέθ,
41ἡγεμὼν Ὀλιβαμά, ἡγεμὼν Ἠλά, ἡγεμὼν Φινών,
42ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μιβσάρ,
43ἡγεμὼν Μαγεδιήλ, ἡγεμὼν Ἰράμ· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τοῦ Ἐδώμ, κατὰ τὰς κατοικίας αὐτῶν ἐν τῇ γῇ τῆς κτήσεως αὐτῶν· οὗτος εἶναι ὁ Ἡσαῦ, ὁ πατήρ τῶν Ἐδωμιτῶν.Σχετικά με το Copyright: