Μοιραστείτε

 

Γένεση 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ δὲ Ἀδὰμ ἐγνώρισεν Εὔαν τὴν γυναῖκα αὑτοῦ· καὶ συνέλαβε, καὶ ἐγέννησε τὸν Κάϊν· καὶ εἶπεν, Ἀπέκτησα ἄνθρωπον διὰ τοῦ Κυρίου.
2Καὶ προσέτι ἐγέννησε τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ τὸν Ἄβελ. Καὶ ἦτο ὁ Ἄβελ ποιμήν προβάτων, ὁ δὲ Κάϊν ἦτο γεωργός.
3Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας προσέφερεν ὁ Κάϊν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς προσφορὰν πρὸς τὸν Κύριον.
4Καὶ ὁ Ἄβελ προσέφερε καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὑτοῦ, καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. Καὶ ἐπέβλεψε μὲ εὐμένειαν Κύριος ἐπὶ τὸν Ἄβελ καὶ ἐπὶ τὴν προσφορὰν αὐτοῦ·
5ἐπὶ δὲ τὸν Κάϊν καὶ ἐπὶ τὴν προσφορὰν αὐτοῦ δὲν ἐπέβλεψε. Καὶ ἠγανάκτησεν ὁ Κάϊν σφόδρα, καὶ ἐκατηφίασε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
6Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Κάϊν, Διὰ τί ἠγανάκτησας; καὶ διὰ τί ἐκατηφίασε τὸ πρόσωπόν σου;
7ἄν σὺ πράττῃς καλῶς, δὲν θέλεις εἶσθαι εὐπρόσδεκτος; καὶ ἐὰν δὲν πράττῃς καλῶς, εἰς τὴν θύραν κεῖται ἡ ἁμαρτία. Ἀλλ’ εἰς σὲ θέλει εἶσθαι ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, καὶ σὺ θέλεις ἐξουσιάζει ἐπ᾿ αὐτοῦ.
8Καὶ εἶπεν ὁ Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ, Ἄς ὑπάγωμεν εἰς τὴν πεδιάδα· καὶ ἐνῷ ἦσαν ἐν τῇ πεδιάδι, σηκωθεὶς ὁ Κάϊν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ Ἄβελ ἐφόνευσεν αὐτόν.
9Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Κάϊν, Ποῦ εἶναι Ἄβελ ὁ ἀδελφὸς σου; Ὁ δὲ εἶπε, Δὲν ἐξεύρω· μή φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μου εἶμαι ἐγὼ;
10Καὶ εἶπεν ὁ Θεός, Τί ἔκαμες; ἡ φωνή τοῦ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρὸς ἐμὲ ἐκ τῆς γῆς·
11καὶ τώρα ἐπικατάρατος νὰ ἦσαι ἀπὸ τῆς γῆς, ἥτις ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτῆς διὰ νὰ δεχθῇ τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρὸς σου·
12ὅταν ἐργάζησαι τὴν γῆν, δὲν θέλει εἰς τὸ ἑξῆς σοὶ δώσει τὸν καρπὸν αὑτῆς· πλανήτης καὶ φυγὰς θέλεις εἶσθαι ἐπὶ τῆς γῆς.
13Καὶ εἶπεν ὁ Κάϊν πρὸς τὸν Κύριον, Ἡ ἁμαρτία μου εἶναι μεγαλητέρα παρ’ ὥστε νὰ συγχωρηθῇ·
14ἰδού, μὲ διώκεις σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου θέλω κρυφθῆ, καὶ θέλω εἶσθαι πλανήτης καὶ φυγὰς ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ πᾶς ὅστις μὲ εὕρῃ, θέλει μὲ φονεύσει.
15Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος, διὰ τοῦτο, πᾶς ὅστις φονεύσῃ τὸν Κάϊν, ἑπταπλασίως θέλει τιμωρηθῆ. Καὶ ἔβαλεν ὁ Κύριος σημεῖον εἰς τὸν Κάϊν, διὰ νὰ μή φονεύσῃ αὐτὸν πᾶς ὅστις εὕρῃ αὐτόν.
16Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ γῇ Νώδ, πρὸς ἀνατολὰς τῆς Ἐδέμ.
17Ἐγνώρισε δὲ ὁ Κάϊν τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, καὶ συνέλαβε, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἐνώχ· ἔκτισε δὲ πόλιν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς πόλεως κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ, Ἐνώχ.
18Ἐγεννήθη δὲ εἰς τὸν Ἐνὼχ ὁ Ἰράδ· καὶ Ἰρὰδ ἐγέννησε τὸν Μεχουϊαήλ· καὶ Μεχουϊαήλ ἐγέννησε τὸν Μεθουσαήλ· καὶ Μεθουσαήλ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ.
19Καὶ ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν ὁ Λάμεχ δύο γυναῖκας· τὸ ὄνομα τῆς μιᾶς, Ἀδά, καὶ τὸ ὄνομα τῆς ἄλλης, Σιλλά.
20Καὶ ἐγέννησεν ἡ Ἀδὰ τὸν Ἰαβάλ· οὗτος ἦτο πατήρ τῶν κατοικούντων ἐν σκηναῖς καὶ τρεφόντων κτήνη.
21Καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἦτο Ἰουβάλ· οὗτος ἦτο πατήρ πάντων τῶν παιζόντων κιθάραν καὶ αὐλόν.
22Ἡ Σιλλὰ δὲ καὶ αὐτή ἐγέννησε τὸν Θουβὰλ-κάϊν, χαλκέα παντὸς ἐργαλείου χαλκοῦ καὶ σιδήρου· ἀδελφή δὲ τοῦ Θουβὰλ-κάϊν ἦτο ἡ Νααμά.
23Καὶ εἶπεν ὁ Λάμεχ πρὸς τὰς γυναῖκας ἑαυτοῦ, Ἀδὰ καὶ Σιλλά, Ἀκούσατε τὴν φωνήν μου· γυναῖκες τοῦ Λάμεχ, ἀκροασθῆτε τοὺς λόγους μου· ἐπειδή ἄνδρα ἐφόνευσα εἰς πληγήν μου· καὶ νέον εἰς μάστιγά μου·
24διότι ὁ μὲν Κάϊν ἑπταπλασίως θέλει ἐκδικηθῆ· ὁ δὲ Λάμεχ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
25Ἐγνώρισε δὲ πάλιν ὁ Ἀδὰμ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, καὶ ἐγέννησεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ, λέγουσα, Ὅτι ἔδωκεν εἰς ἐμὲ ὁ Θεὸς ἄλλο σπέρμα ἀντὶ τοῦ Ἄβελ, τὸν ὁποῖον ἐφόνευσεν ὁ Κάϊν.
26Καὶ εἰς τὸν Σήθ ὁμοίως ἐγεννήθη υἱός· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐνώς. Τότε ἔγεινεν ἀρχή νὰ ὀνομάζωνται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.Σχετικά με το Copyright: