Μοιραστείτε

 

Γένεση 41

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ μετὰ παρέλευσιν δύο ἐτῶν ὁ Φαραὼ εἶδεν ἐνύπνιον· καὶ ἰδού, ἵστατο πλησίον τοῦ ποταμοῦ.
2καὶ ἰδού, ἑπτὰ δαμάλια εὔμορφα καὶ παχύσαρκα ἀνέβαινον ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐβόσκοντο εἰς τὸ λιβάδιον.
3καὶ ἰδού, ἄλλα ἑπτὰ δαμάλια ἀνέβαινον μετ᾿ ἐκεῖνα ἐκ τοῦ ποταμοῦ, ἄσχημα καὶ λεπτόσαρκα, καὶ ἵσταντο πλησίον τῶν ἄλλων δαμαλίων ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ·
4καὶ τὰ δαμάλια τὰ ἄσχημα καὶ λεπτόσαρκα κατέφαγον τὰ ἑπτὰ δαμάλια τὰ εὔμορφα καὶ παχύσαρκα. Τότε ἐξύπνησεν ὁ Φαραώ.
5Καὶ ἀποκοιμηθεὶς ἐνυπνιάσθη δευτέραν φοράν· καὶ ἰδού, ἑπτὰ ἀστάχυα παχέα καὶ καλὰ ἀνέβαινον ἐκ τοῦ αὐτοῦ κορμοῦ·
6καὶ ἰδού, ἄλλα ἑπτὰ ἀστάχυα λεπτὰ καὶ κεκαυμένα ὑπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀνέμου ἀνεφύοντο μετ᾿ ἐκεῖνα·
7καὶ τὰ ἀστάχυα τὰ λεπτὰ κατέπιον τὰ ἑπτὰ ἀστάχυα τὰ παχέα καὶ μεστά. Καὶ ἐξύπνησεν ὁ Φαραὼ καὶ ἰδού, ἦτο ὄνειρον.
8Καὶ τὸ πρωΐ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἦτο τεταραγμένον· καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσε πάντας τοὺς μάγους τῆς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς· καὶ διηγήθη πρὸς αὐτοὺς ὁ Φαραὼ τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ· ἀλλὰ δὲν ἦτο οὐδεὶς ὅστις νὰ ἐξηγήσῃ αὐτὰ πρὸς τὸν Φαραώ.
9Τότε ὁ ἀρχιοινοχόος ἐλάλησε πρὸς τὸν Φαραὼ λέγων, τὴν ἁμαρτίαν μου ἐνθυμοῦμαι σήμερον·
10ὁ Φαραὼ εἶχεν ὀργισθῆ ἐναντίον τῶν δούλων αὑτοῦ καὶ μὲ ἔβαλεν εἰς φυλακήν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἄρχοντος τῶν σωματοφυλάκων, ἐμὲ καὶ τὸν ἀρχισιτοποιόν·
11καὶ εἴδομεν ἐνύπνιον κατὰ τὴν αὐτήν νύκτα, ἐγὼ καὶ ἐκεῖνος· ἐνυπνιάσθημεν ἕκαστος κατὰ τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἐνυπνίου αὑτοῦ·
12καὶ ἦτο ἐκεῖ μεθ᾿ ἡμῶν νέος τις Ἑβραῖος, δοῦλος τοῦ ἄρχοντος τῶν σωματοφυλάκων· καὶ διηγήθημεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐξήγησεν εἰς ἡμᾶς τὰ ἐνύπνια ἡμῶν· εἰς ἕκαστον κατὰ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ ἔκαμε τὴν ἐξήγησιν·
13καὶ καθὼς ἐξήγησεν εἰς ἡμᾶς, οὕτω καὶ συνέβη· ἐμὲ μὲν ἀποκατέστησεν εἰς τὸ ὑπούργημά μου, ἐκεῖνον δὲ ἐκρέμασε.
14Τότε ἀποστείλας ὁ Φαραώ, ἐκάλεσε τὸν Ἰωσήφ, καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν μετὰ σπουδῆς ἐκ τῆς φυλακῆς· καὶ ἐξυρίσθη καὶ ἤλλαξε τὴν στολήν αὑτοῦ καὶ ἦλθε πρὸς τὸν Φαραώ.
15Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Εἶδον ἐνύπνιον, καὶ δὲν εἶναι οὐδεὶς ὅστις νὰ ἐξηγήσῃ αὐτό· καὶ ἐγὼ ἤκουσα περὶ σοῦ νὰ λέγωσιν ὅτι ἐννοεῖς τὰ ὄνειρα ὥστε νὰ ἐξηγῇς αὐτά.
16Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἰωσήφ πρὸς τὸν Φαραὼ λέγων, Οὐχὶ ἐγώ· ὁ Θεὸς θέλει δώσει εἰς τὸν Φαραὼ σωτήριον ἀπόκρισιν.
17Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Εἰς τὸ ὄνειρόν μου, ἰδού, ἱστάμην ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ·
18καὶ ἰδού, ἑπτὰ δαμάλια παχύσαρκα καὶ εὔμορφα ἀνέβαινον ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἑβόσκοντο εἰς τὸ λιβάδιον·
19καὶ ἰδού, ἄλλα ἑπτὰ δαμάλια ἀνέβαινον κατόπιν ἐκείνων ἀδύνατα καὶ πολύ ἄσχημα καὶ λεπτόσαρκα, ὁποῖα δὲν εἶδον ποτὲ ἀσχημότερα καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου·
20καὶ τὰ δαμάλια τὰ λεπτὰ καὶ ἄσχημα κατέφαγον τὰ πρῶτα ἑπτὰ δαμάλια τὰ παχέα·
21καὶ ἀφοῦ εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν, δὲν διεκρίνετο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἡ θεωρία αὐτῶν ἦτο ἄσχημος καθὼς καὶ πρότερον· τότε ἐξύπνησα.
22Ἔπειτα εἶδον εἰς τὸ ὄνειρόν μου καὶ ἰδού, ἑπτὰ ἀστάχυα ἀνέβαινον ἐκ τοῦ αὐτοῦ κορμοῦ μεστὰ καὶ καλά·
23καὶ ἰδού, ἄλλα ἑπτὰ ἀστάχυα ξηρά, λεπτά, κεκαυμένα ὑπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀνέμου, ἀνεφύοντο κατόπιν αὐτῶν·
24καὶ τὰ ἀστάχυα τὰ λεπτὰ κατέπιον τὰ ἑπτὰ ἀστάχυα τὰ καλά· καὶ εἶπον ταῦτα πρὸς τοὺς μάγους, ἀλλὰ δὲν ἦτο οὐδεὶς ὅστις νὰ μοὶ ἐξηγήσῃ αὐτά.
25Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωσήφ πρὸς τὸν Φαραώ, Τὸ ἐνύπνιον τοῦ Φαραὼ ἕν εἶναι· ὁ Θεὸς ἐφανέρωσεν εἰς τὸν Φαραὼ ὅσα μέλλει νὰ κάμῃ.
26Τὰ ἑπτὰ δαμάλια τὰ καλὰ εἶναι ἑπτὰ ἔτη· καὶ τὰ ἑπτὰ ἀστάχυα τὰ καλὰ εἶναι ἑπτὰ ἔτη· τὸ ἐνύπνιον ἕν εἶναι.
27Καὶ τὰ ἑπτὰ δαμάλια τὰ λεπτὰ καὶ ἄσχημα, τὰ ὁποῖα ἀνέβαινον κατόπιν αὐτῶν, εἶναι ἑπτὰ ἔτη· καὶ τὰ ἑπτὰ ἀστάχυα τὰ ἄμεστα, τὰ κεκαυμένα ὑπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀνέμου, θέλουσιν εἶσθαι ἑπτὰ ἔτη πείνης.
28Τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶπα πρὸς τὸν Φαραώ· ὁ Θεὸς ἐφανέρωσεν εἰς τὸν Φαραὼ ὅσα μέλλει νὰ κάμῃ.
29Ἰδού, ἔρχονται ἑπτὰ ἔτη μεγάλης ἀφθονίας καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου·
30καὶ θέλουσιν ἐπέλθει μετὰ ταῦτα ἑπτὰ ἔτη πείνης· καὶ ὅλη ἡ ἀφθονία θέλει λησμονηθῇ ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ πεῖνα θέλει καταφθείρει τὴν γῆν·
31καὶ δὲν θέλει γνωρισθῆ ἡ ἀφθονία ἐπὶ τῆς γῆς ἐξ αἰτίας ἐκείνης τῆς πείνης, ἥτις μέλλει νὰ ἀκολουθήσῃ· διότι θέλει εἶσθαι βαρεῖα σφόδρα.
32Τὸ δὲ ὅτι ἐδευτερώθη τὸ ἐνύπνιον εἰς τὸν Φαραὼ δίς, φανερόνει ὅτι τὸ πρᾶγμα εἶναι ἀποφασισμένον παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ὁ Θεὸς θέλει ταχύνει νὰ ἐκτελέσῃ αὐτὸ.
33Τώρα λοιπὸν ἄς προβλέψῃ ὁ Φαραὼ ἄνθρωπον συνετὸν καὶ φρόνιμον καὶ ἄς καταστήσῃ αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου·
34ἄς κάμῃ ὁ Φαραὼ καὶ ἄς διορίσῃ ἐπιστάτας ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἄς λαμβάνῃ τὸ πέμπτον ἀπὸ τῆς γῆς Αἰγύπτου εἰς τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς ἀφθονίας·
35καὶ ἄς συνάξωσι πάσας τὰς τροφὰς τούτων τῶν ἐρχομένων καλῶν ἐτῶν, καὶ ἄς ἀποταμιεύσωσι σῖτον ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ Φαραὼ διὰ τροφὰς εἰς τὰς πόλεις, καὶ ἄς φυλάττωσιν αὐτόν·
36καὶ αἱ τροφαὶ θέλουσι μένει πεφυλαγμέναι διὰ τὴν γῆν εἰς τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς πείνης, τὰ ὁποῖα θέλουσιν ἀκολουθήσει ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ μή ἀπολεσθῇ ὁ τόπος ὑπὸ τῆς πείνης.
37Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος εἰς τὸν Φαραὼ καὶ εἰς πάντας τοὺς δούλους αὐτοῦ.
38Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς τοὺς δούλους αὑτοῦ, Δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν καθὼς τοῦτον, ἄνθρωπον εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάρχει τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ;
39Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Ἐπειδή ὁ Θεὸς ἔδειξεν εἰς σὲ πάντα ταῦτα, δὲν εἶναι οὐδεὶς τόσον συνετὸς καὶ φρόνιμος ὅσον σύ.
40Σὺ θέλεις εἶσθαι ἐπὶ τοῦ οἴκου μου καὶ εἰς τὸν λόγον τοῦ στόματός σου θέλει ὑπακούει πᾶς ὁ λαὸς μου· μόνον κατὰ τὸν θρόνον θέλω εἶσθαι ἀνώτερός σου.
41Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Ἰδού, σὲ κατέστησα ἐφ᾿ ὅλης τῆς γῆς Αἰγύπτου.
42Καὶ ἐκβαλὼν ὁ Φαραὼ τὸ δακτυλίδιον αὑτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὑτοῦ, ἔβαλεν αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἰωσήφ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν ἱμάτια βύσσινα, καὶ περιέβαλε χρυσοῦν περιδέρραιον περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ.
43Καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν αὑτοῦ τὴν δευτέραν· καὶ ἐκήρυττον ἔμπροσθεν αὐτοῦ, Γονατίσατε· καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐφ᾿ ὅλης τῆς γῆς Αἰγύπτου.
44Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Φαραώ, καὶ χωρὶς σοῦ οὐδεὶς θέλει σηκώσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἤ τὸν πόδα αὑτοῦ καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
45Καὶ νόμασεν ὁ Φαραὼ τὸν Ἰωσήφ Zαφνὰθ-πανεάχ· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν διὰ γυναῖκα Ἀσενέθ, τὴν θυγατέρα τοῦ Ποτιφερὰ ἱερέως τῆς Ὤν. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰωσήφ εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
46Ἦτο δὲ ὁ Ἰωσήφ τριάκοντα ἐτῶν, ὅτε παρεστάθη ἔμπροσθεν τοῦ Φαραὼ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου· καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰωσήφ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Φαραώ, καὶ διῆλθεν ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
47Καὶ ἐκαρποφόρησεν ἡ γῆ πλουσιοπαρόχως εἰς τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς ἀφθονίας·
48καὶ συνήγαγε πάσας τὰς τροφὰς τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν γενομένων ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου· καὶ ἐναπέθεσε τὰς τροφὰς ἐν ταῖς πόλεσι· τὰς τροφὰς τῶν ἀγρῶν τῶν πέριξ ἑκάστης πόλεως ἔθεσεν ἐν αὐτῇ.
49Καὶ συνήγαγεν ὁ Ἰωσήφ σῖτον ὡς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης πολὺν σφόδρα, ὥστε ἔπαυσε νὰ μετρῇ αὐτόν· διότι ἦτο ἀμέτρητος.
50Ἐγεννήθησαν δὲ δύο υἱοὶ εἰς τὸν Ἰωσήφ, πρὶν ἔλθωσι τὰ ἔτη τῆς πείνης· τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν Ἀσενέθ, ἡ θυγάτηρ τοῦ Ποτιφερὰ ἱερέως τῆς Ὤν.
51Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσήφ τὸ ὄνομα τοῦ πρωτοτόκου Μανασσῆ· διότι εἶπεν, Ὁ Θεὸς μὲ ἔκαμε νὰ λησμονήσω πάντας τοὺς πόνους μου καὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς μου.
52Τὸ δὲ ὄνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν Ἐφραΐμ· διότι εἶπεν, Ὁ Θεὸς μὲ ηὔξησεν ἐν τῇ γῇ τῆς θλίψεώς μου.
53Καὶ παρῆλθον τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς ἀφθονίας, τῆς γενομένης ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου.
54Καὶ ἤρχισαν νὰ ἔρχωνται τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς πείνης, καθὼς εἶπεν ὁ Ἰωσήφ· καὶ ἔγεινεν ἡ πεῖνα εἰς πάντας τοὺς τόπους· καθ᾿ ὅλην ὅμως τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου ἦτο ἄρτος.
55Καὶ ὅτε ἐπείνασε πᾶσα ἡ γῆ τῆς Αἰγύπτου, ἐβόησεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν Φαραὼ διὰ ἄρτον. Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς πάντας τοὺς Αἰγυπτίους, Ὑπάγετε πρὸς τὸν Ἰωσήφ· ὅ, τι σᾶς εἴπῃ, κάμετε.
56Καὶ ἦτο ἡ πεῖνα ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Ἤνοιξε δὲ ὁ Ἰωσήφ πάσας τὰς ἀποθήκας καὶ ἐπώλει σῖτον εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· καὶ ἡ πεῖνα ἐπεβάρυνεν ἐπὶ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
57Καὶ πάντες οἱ τόποι ἤρχοντο εἰς τὴν Αἴγυπτον πρὸς τὸν Ἰωσήφ διὰ νὰ ἀγοράζωσι σῖτον· διότι ἡ πεῖνα ἐπεβάρυνεν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.Σχετικά με το Copyright: