Μοιραστείτε

 

Γένεση 43

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἡ δὲ πεῖνα ἐπεβάρυνεν ἐπὶ τὴν γῆν.
2Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσαν τρώγοντες τὸν σῖτον, τὸν ὁποῖον ἔφεραν ἐξ Αἰγύπτου, εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ πατήρ αὐτῶν, Ὑπάγετε πάλιν, ἀγοράσατε εἰς ἡμᾶς ὀλίγας τροφάς.
3Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰούδας λέγων, Ἐντόνως διεμαρτυρήθη πρὸς ἡμᾶς ὁ ἄνθρωπος λέγων, Δὲν θέλετε ἰδεῖ τὸ πρόσωπόν μου, ἐὰν δὲν ἦναι μεθ᾿ ὑμῶν ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν.
4Ἐὰν λοιπὸν ἀποστείλῃς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ᾿ ἡμῶν, θέλομεν καταβῆ καὶ θέλομεν σοὶ ἀγοράσει τροφὰς·
5ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν ἀποστείλῃς αὐτόν, δὲν θέλομεν καταβῆ· διότι ὁ ἄνθρωπος εἶπε πρὸς ἡμᾶς, Δὲν θέλετε ἰδεῖ τὸ πρόσωπόν μου, ἐὰν ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν δὲν ἦναι μεθ᾿ ὑμῶν.
6Εἶπε δὲ ὁ Ἰσραήλ, Διὰ τί μὲ ἐκακοποιήσατε, φανερόνοντες πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὅτι ἔχετε ἄλλον ἀδελφόν;
7Οἱ δὲ εἶπον, Ὁ ἄνθρωπος ἠρώτησεν ἡμᾶς ἀκριβῶς περὶ ἡμῶν καὶ περὶ τῆς συγγενείας ἡμῶν λέγων, Ὁ πατήρ σας ἔτι ζῇ; ἔχετε ἄλλον ἀδελφόν; Καὶ ἀπεκρίθημεν πρὸς αὐτὸν κατὰ τὴν ἐρώτησιν ταύτην· ἠδυνάμεθα νὰ ἐξεύρωμεν ὅτι ἠθελεν εἰπεῖ, Φέρετε τὸν ἀδελφὸν σας;
8Καὶ εἶπεν ὁ Ἰούδας πρὸς Ἰσραήλ τὸν πατέρα αὑτοῦ, Ἀπόστειλον τὸ παιδάριον μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ σηκωθέντες ἄς ὑπάγωμεν, διὰ νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ μή ἀποθάνωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ σὺ καὶ αἱ οἰκογένειαι ἡμῶν·
9ἐγὼ ἐγγυῶμαι περὶ αὐτοῦ· ἐκ τῆς χειρὸς μου ζήτησον αὐτόν· ἐὰν δὲν φέρω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἔμπροσθέν σου, τότε ἄς ἦμαι διαπαντὸς ὑπεύθυνος πρὸς σέ·
10ἐπειδή, ἐὰν δὲν ἐβραδύνομεν, βέβαια ἕως τώρα δευτέραν ταύτην φορὰν ἠθέλομεν ἐπιστρέψει.
11Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ἰσραήλ ὁ πατήρ αὐτῶν, Ἐὰν οὕτω πρέπῃ νὰ γείνῃ, κάμετε λοιπὸν τοῦτο· λάβετε εἰς τὰ ἀγγεῖά σας ἐκ τῶν καλητέρων καρπῶν τῆς γῆς καὶ φέρετε δῶρα πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὀλίγον βάλσαμον καὶ ὀλίγον μέλι, ἀρώματα καὶ μύρον, πιστάκια καὶ ἀμύγδαλα·
12καὶ λάβετε διπλάσιον ἀργύριον εἰς τὰς χεῖράς σας· καὶ τὸ ἀργύριον τὸ ἐπιστραφὲν ἐν τῷ στόματι τῶν σακκίων σας φέρετε πάλιν εἰς τὰς χεῖράς σας· ἴσως ἔγεινε κατὰ λάθος·
13καὶ τὸν ἀδελφὸν σας λάβετε καὶ σηκωθέντες ἐπιστρέψατε πρὸς τὸν ἄνθρωπον·
14καὶ ὁ Θεὸς ὁ Παντοδύναμος νὰ σᾶς δώσῃ χάριν ἔμπροσθεν τοῦ ἀνθρώπου, διὰ νὰ ἀποστείλῃ μὲ σᾶς τὸν ἄλλον σας ἀδελφὸν καὶ τὸν Βενιαμίν· καὶ ἐγώ, ἄν ἦναι νὰ ἀτεκνωθῶ, ἄς ἀτεκνωθῶ.
15Λαβόντες δὲ οἱ ἄνθρωποι τὰ δῶρα ταῦτα, ἔλαβον καὶ ἀργύριον διπλάσιον εἰς τὰς χεῖρας αὑτῶν καὶ τὸν Βενιαμίν· καὶ σηκωθέντες κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ παρεστάθησαν ἔμπροσθεν τοῦ Ἰωσήφ.
16Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ Ἰωσήφ τὸν Βενιαμὶν μετ᾿ αὐτῶν, εἶπε πρὸς τὸν ἐπιστάτην τῆς οἰκίας αὑτοῦ, Φέρε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν καὶ σφάξον σφακτὸν καὶ ἑτοίμασον, διότι μετ᾿ ἐμοῦ θέλουσι φάγει οἱ ἄνθρωποι τὸ μεσημέριον.
17Καὶ ἔπραξεν ὁ ἄνθρωπος καθὼς ἐλάλησεν ὁ Ἰωσήφ· καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσήγαγε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰωσήφ.
18Καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνθρωποι, διότι εἰσήχθησαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰωσήφ· καὶ εἶπον, διὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἐπιστραφὲν εἰς τὰ σακκία ἡμῶν τὴν πρώτην φορὰν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα, διὰ νὰ εὕρῃ ἀφορμήν ἐναντίον ἡμῶν καὶ νὰ ἐπιπέσῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ νὰ λάβῃ ἡμᾶς δούλους καὶ τοὺς ὄνους ἡμῶν.
19Καὶ προσελθόντες πρὸς τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐπιστάτην τῆς οἰκίας τοῦ Ἰωσήφ, ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν ἐν τῇ πύλῃ τῆς οἰκίας·
20καὶ εἶπον, Δεόμεθα, κύριε· κατέβημεν τὴν πρώτην φορὰν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν τροφάς·
21καὶ ὅτε ἤλθομεν εἰς τὸ κατάλυμα, ἠνοίξαμεν τὰ σακκία ἡμῶν καὶ ἰδού, ἑκάστου τὸ ἀργύριον ἦτο ἐν τῷ στόματι τοῦ σακκίου αὑτοῦ, τὸ ἀργύριον ἡμῶν σωστόν· ὅθεν ἐφέραμεν αὐτὸ ὀπίσω εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν·
22ἐφέραμεν καὶ ἄλλο ἀργύριον εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν, διὰ νὰ ἀγοράσωμεν τροφάς· δὲν ἐξεύρομεν τίς ἔβαλε τὸ ἀργύριον ἡμῶν εἰς τὰ σακκία ἡμῶν.
23Ὁ δὲ εἶπεν, Εἰρήνη εἰς ἐσᾶς· μή φοβεῖσθε· ὁ Θεὸς σας καὶ ὁ Θεὸς τοῦ πατρὸς σας, ἔδωκεν εἰς ἐσᾶς θησαυρὸν εἰς τὰ σακκία σας· τὸ ἀργύριόν σας ἦλθεν εἰς ἐμέ. Καὶ ἐξήγαγε πρὸς αὐτοὺς τὸν Συμεών.
24Καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσήγαγε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰωσήφ καὶ ἔδωκεν ὕδωρ καὶ ἔνιψαν τοὺς πόδας αὑτῶν· καὶ ἔδωκε τροφήν εἰς τοὺς ὄνους αὐτῶν.
25Οἱ δὲ ἡτοίμασαν τὰ δῶρα, ἑωσοῦ ἔλθῃ ὁ Ἰωσήφ τὸ μεσημέριον· διότι ἤκουσαν ὅτι ἐκεῖ μέλλουσι νὰ φάγωσιν ἄρτον.
26Καὶ ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰωσήφ εἰς τὴν οἰκίαν, προσέφεραν εἰς αὐτὸν τὰ δῶρα τὰ εἰς τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ προσεκύνησαν αὐτὸν ἕως ἐδάφους.
27Καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς περὶ τῆς ὑγιείας αὐτῶν· καὶ εἶπεν, Ὑγιαίνει ὁ πατήρ σας, ὁ γέρων περὶ τοῦ ὁποίου μοὶ εἴπετε; ἔτι ζῇ;
28Οἱ δὲ εἶπον, Ὑγιαίνει ὁ δοῦλός σου ὁ πατήρ ἡμῶν· ἔτι ζῇ. Καὶ κύψαντες προσεκύνησαν.
29Ὑψώσας δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ εἶδε τὸν Βενιαμὶν τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ τὸν ὁμομήτριον καὶ εἶπεν, Οὗτος εἶναι ὁ ἀδελφὸς σας ὁ νεώτερος, περὶ τοῦ ὁποίου μοὶ εἴπετε; Καὶ εἶπεν, Ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἐλεήσῃ, τέκνον μου.
30Καὶ ἔσπευσε νὰ ἀποσυρθῇ ὁ Ἰωσήφ· διότι συνεταράττοντο τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ διὰ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ ἐζήτει τόπον νὰ κλαύσῃ· εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ ταμεῖον, ἔκλαυσεν ἐκεῖ.
31Ἔπειτα νίψας τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐξῆλθε, καὶ συγκρατῶν ἑαυτὸν εἶπε, Βάλετε ἄρτον.
32Καὶ ἔβαλον χωριστὰ δι᾿ αὐτὸν καὶ χωριστὰ δι᾿ ἐκείνους καὶ διὰ τοὺς Αἰγυπτίους, τοὺς συντρώγοντας μετ᾿ αὐτοῦ, χωριστά· διότι οἱ Αἰγύπτιοι δὲν ἠδύναντο νὰ συμφάγωσιν ἄρτον μετὰ τῶν Ἑβραίων, ἐπειδή τοῦτο εἶναι βδέλυγμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους.
33Ἐκάθισαν λοιπὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ὁ πρωτότοκος κατὰ τὴν πρωτοτοκίαν αὑτοῦ καὶ ὁ νεώτερος κατὰ τὴν νεότητα αὑτοῦ· καὶ ἐθαύμαζον οἱ ἄνθρωποι πρὸς ἀλλήλους.
34Λαβὼν δὲ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτοῦ μερίδια ἔστειλε πρὸς αὐτούς· τὸ μερίδιον ὅμως τοῦ Βενιαμὶν ἦτο πενταπλασίως μεγαλήτερον παρὰ ἑκάστου αὐτῶν. Καὶ ἔπιον καὶ εὐφράνθησαν μετ᾿ αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: