Μοιραστείτε

 

Γένεση 46

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀναχωρήσας δὲ ὁ Ἰσραήλ μετὰ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὑτοῦ, ἦλθεν εἰς Βήρ-σαβεὲ καὶ προσέφερε θυσίας εἰς τὸν Θεὸν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ Ἰσαάκ.
2Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Ἰσραήλ δι᾿ ὀράματος τῆς νυκτὸς λέγων, Ἰακώβ, Ἰακώβ. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδού, ἐγώ.
3Καὶ εἶπεν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τοῦ πατρὸς σου· μή φοβηθῇς νὰ καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· διότι ἔθνος μέγα θέλω σὲ καταστήσει ἐκεῖ·
4ἐγὼ θέλω καταβῆ μετὰ σου εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγὼ βεβαίως θέλω σὲ ἀναβιβάσει πάλιν· καί ὁ Ἰωσήφ θέλει βάλει τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς σου.
5Καὶ ἐσηκώθη ὁ Ἰακὼβ ἀπὸ Βήρ-σαβεὲ καὶ ἔβαλον οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὑτῶν καὶ τὰ παιδία αὑτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὑτῶν ἐπὶ τὰς ἁμάξας τὰς ὁποίας ἔστειλεν ὁ Φαραὼ διὰ νὰ σηκώσωσιν αὐτόν.
6Καὶ λαβόντες τὰ κτήνη αὑτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὑτῶν, τὰ ὁποῖα ἀπέκτησαν ἐν τῇ γῇ Χαναάν, ἦλθον εἰς Αἴγυπτον, ὁ Ἰακὼβ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ·
7τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν αὑτοῦ μεθ᾿ ἑαυτοῦ, τὰς θυγατέρας αὑτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας τῶν υἱῶν αὑτοῦ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὑτοῦ ἔφερε μεθ᾿ ἑαυτοῦ εἰς Αἴγυπτον.
8Ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον, Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· Ῥουβήν ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰακώβ·
9καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥουβήν, Ἁνὼχ καὶ Φαλλοὺ καὶ Ἑσρὼν καὶ Χαρμί.
10Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Συμεών, Ἰεμουήλ καὶ Ἰαμεὶν καὶ Ἀὼδ καὶ Ἰαχεὶν καὶ Σωὰρ καὶ Σαούλ, υἱὸς Χανανίτιδος.
11Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ, Γηρσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.
12Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰούδα, Ἤρ καὶ Αὐνὰν καὶ Σηλὰ καὶ Φαρὲς καὶ Ζαρά· ὁ Ἤρ ὅμως καὶ ὁ Αὐνὰν ἀπέθανον ἐν τῇ γῇ Χαναάν. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Φαρὲς ἦσαν Ἑσρὼν καὶ Ἁμούλ.
13Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσσάχαρ, Θωλὰ καὶ Φουὰ καὶ Ἰὼβ καὶ Σιμβρών.
14Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ζαβουλών, Σερὲδ καὶ Αἰλὼν καὶ Ἰαλεήλ.
15Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Λείας, τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰακὼβ ἐν Παδὰν-ἀράμ, καὶ Δείναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· πᾶσαι αἱ ψυχαί, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ, ἦσαν τριάκοντα τρεῖς.
16Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Γάδ, Σιφὼν καὶ Ἁγγί, Σουνὶ καὶ Ἐσβών, Ἠρὶ καὶ Ἀροδὶ καὶ Ἀριηλί.
17Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήρ, Ἰεμνὰ καὶ Ἰεσσουὰ καὶ Ἰεσουεὶ καὶ Βεριὰ καὶ Σερὰ ἡ ἀδελφή αὐτῶν. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βεριά, Ἕβερ καὶ Μαλχιήλ.
18Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Ζελφᾶς, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ Λάβαν εἰς τὴν Λείαν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ· καὶ τούτους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰακώβ, δεκαὲξ ψυχάς.
19Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς Ῥαχήλ γυναικὸς τοῦ Ἰακώβ, Ἰωσήφ καὶ Βενιαμίν.
20Ἐγεννήθησαν δὲ εἰς τὸν Ἰωσήφ ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου Μανασσῆς καὶ Ἐφραΐμ, τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν Ἀσενέθ, ἡ θυγάτηρ τοῦ Ποτιφερὰ ἱερέως τῆς Ὤν.
21Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βενιαμὶν ἦσαν Βελὰ καὶ Βεχὲρ καὶ Ἀσβήλ, Γηρὰ καὶ Νααμάν, Ἠχὶ καὶ Ῥώς, Μουπὶμ καὶ Οὑπὶμ καὶ Ἀρέδ.
22Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Ῥαχήλ, οἱ γεννηθέντες εἰς τὸν Ἰακώβ· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ δεκατέσσαρες.
23Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Δάν, Οὑσίμ.
24Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Νεφθαλί, Ἰασιήλ καὶ Γουνὶ καὶ Ἰεσὲρ καὶ Σιλλήμ.
25Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Βαλλᾶς, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ Λάβαν εἰς Ῥαχήλ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ· καὶ τούτους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰακώβ· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἑπτά.
26Πᾶσαι αἱ ψυχαὶ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ τοῦ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, αἵτινες ἐξῆλθον ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, χωρὶς τῶν γυναικῶν τῶν υἱῶν τοῦ Ἰακώβ, πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἦσαν ἑξήκοντα ἕξ.
27Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωσήφ, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτὸν ἐν Αἰγύπτῳ, ἦσαν ψυχαὶ δύο· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τοῦ οἴκου τοῦ Ἰακώβ, αἱ εἰσελθοῦσαι εἰς Αἴγυπτον, ἦσαν ἑβδομήκοντα.
28Ἀπέστειλε δὲ ὁ Ἰακὼβ τὸν Ἰούδαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, διὰ νὰ καταβῇ πρὸ αὐτοῦ εἰς Γεσέν· καὶ ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεσέν.
29Ζεύξας δὲ ὁ Ἰωσήφ τὴν ἅμαξαν αὑτοῦ, ἀνέβη εἰς συνάντησιν Ἰσραήλ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ εἰς Γεσέν· καὶ ἰδὼν αὐτόν, ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσε πολλήν ὥραν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ.
30Καὶ εἶπεν ὁ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Ἄς ἀποθάνω τώρα, ἀφοῦ εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, διότι σὺ ἔτι ζῇς.
31Εἶπε δὲ ὁ Ἰωσήφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ καὶ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, Ἐγὼ θέλω ἀναβῆ καὶ θέλω ἀπαγγείλει πρὸς τὸν Φαραὼ καὶ εἰπεῖ πρὸς αὐτόν, Οἱ ἀδελφοὶ μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς μου, οἵτινες ἦσαν ἐν τῇ γῇ Χαναάν, ἦλθον πρὸς ἐμέ·
32οἱ δὲ ἄνθρωποι εἶναι ποιμένες, διότι ἄνδρες κτηνοτρόφοι εἶναι καὶ ἔφεραν τὰ ποίμνια αὑτῶν καὶ τὰς ἀγέλας αὑτῶν καὶ πάντα ὅσα ἔχουσι.
33Ἐὰν λοιπὸν σᾶς καλέσῃ ὁ Φαραὼ καὶ εἴπῃ, Ποῖον τὸ ἐπιτήδευμά σας;
34θέλετε εἰπεῖ, Ἄνδρες κτηνοτρόφοι εἴμεθα οἱ δοῦλοί σου ἐκ νεότητος ἡμῶν ἕως τοῦ νῦν καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν· διὰ νὰ κατοικήσητε ἐν τῇ γῇ Γεσέν· διότι εἶναι βδέλυγμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους πᾶς ποιμήν προβάτων.Σχετικά με το Copyright: