Μοιραστείτε

 

Γένεση 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τοῦτο εἶναι τὸ βιβλίον τῆς γενεαλογίας τοῦ ἀνθρώπου. Καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν Ἀδάμ, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν.
2Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῶν, Ἀδάμ, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐποίησεν αὐτούς.
3Ἔζησε δὲ ὁ Ἀδὰμ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν αὑτοῦ, κατὰ τὴν εἰκόνα αὑτοῦ, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ·
4καὶ ἔγειναν αἱ ἡμέραι τοῦ Ἀδάμ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Σήθ, ὀκτακόσια ἔτη· καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
5καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἀδάμ, τὰς ὁποίας ἔζησεν, ἐννεακόσια τριάκοντα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
6Καὶ ἔζησεν ὁ Σήθ ἑκατὸν πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἐνώς·
7καὶ ἔζησεν ὁ Σήθ ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἐνώς, ὀκτακόσια ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
8ἔγειναν δὲ πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Σήθ ἐννεακόσια δώδεκα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
9Καὶ ἔζησεν ὁ Ἐνὼς ἐνενήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Καϊνάν·
10ἔζησε δὲ ὁ Ἐνώς, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Καϊνάν, ὀκτακόσια δεκαπέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
11καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἐνὼς ἐννεακόσια πέντε ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
12Καὶ ἔζησεν ὁ Καϊνὰν ἑβδομήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Μααλαλεήλ·
13ἔζησε δὲ ὁ Καϊνάν, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Μααλαλεήλ, ὀκτακόσια τεσσαράκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
14καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Καϊνὰν ἐννεακόσια δέκα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
15Καὶ ἔζησεν ὁ Μααλαλεήλ ἑξήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἰάρεδ·
16ἔζησε δὲ ὁ Μααλαλεήλ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἰάρεδ, ὀκτακόσια τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
17καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Μααλαλεήλ ὀκτακόσια ἐνενήκοντα πέντε ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
18Καὶ ἔζησεν ὁ Ἰάρεδ ἑκατὸν ἑξήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἐνώχ·
19ἔζησε δὲ ὁ Ἰάρεδ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἐνώχ, ὀκτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
20καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἰάρεδ ἐννεακόσια ἑξήκοντα δύο ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
21Καὶ ἔζησεν ὁ Ἐνὼχ ἑξήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλα·
22καὶ περιεπάτησεν ὁ Ἐνὼχ μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλα, τριακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
23καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἐνὼχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.
24Καὶ περιεπάτησεν ὁ Ἐνὼχ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν εὑρίσκετο πλέον· διότι μετέθεσεν αὐτὸν ὁ Θεός.
25Καὶ ἔζησεν ὁ Μαθουσάλα ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ·
26ἔζησε δὲ ὁ Μαθουσάλα, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ, ἑπτακόσια ὀγδοήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
27καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Μαθουσάλα ἐννεακόσια ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
28Ἔζησε δὲ ὁ Λάμεχ ἐκατὸν ὀγδοήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱόν·
29καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε, λέγων, Οὗτος θέλει ἀνακουφίσει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἔργου ἡμῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ μόχθου τῶν χειρῶν ἡμῶν, ἐξ αἰτίας τῆς γῆς τὴν ὁποίαν κατηράσθη ὁ Κύριος.
30Ἔζησε δὲ ὁ Λάμεχ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Νῶε, πεντακόσια ἐνενήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·
31καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Λάμεχ ἑπτακόσια ἑβδομήκοντα ἑπτά ἔτη· καὶ ἀπέθανε.
32Καὶ ὁ Νῶε ἦτο ἡλικίας πεντακοσίων ἐτῶν· καὶ ἐγέννησεν ὁ Νῶε τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν Ἰάφεθ.Σχετικά με το Copyright: