Μοιραστείτε

 

Γένεση 50

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔπεσεν ὁ Ἰωσήφ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ ἔκλαυσεν ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν αὐτόν.
2Καὶ προσέταξεν ὁ Ἰωσήφ τοὺς δούλους αὑτοῦ τοὺς ἰατροὺς νὰ βαλσαμώσωσι τὸν πατέρα αὑτοῦ· καὶ ἐβαλσάμωσαν οἱ ἰατροὶ τὸν Ἰσραήλ.
3Καὶ συνεπληρώθησαν δι᾿ αὐτὸν τεσσαράκοντα ἡμέραι· διότι οὕτω συμπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς βαλσαμώσεως· καὶ ἐπένθησαν αὐτὸν οἱ Αἰγύπτιοι ἑβδομήκοντα ἡμέρας.
4Ἀφοῦ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους αὐτοῦ, ἐλάλησεν ὁ Ἰωσήφ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Φαραώ, λέγων, Ἐὰν τώρα εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σας, λαλήσατε, παρακαλῶ, εἰς τὰ ὦτα τοῦ Φαραώ, λέγοντες,
5Ὁ πατήρ μου μὲ ὥρκισε, λέγων, Ἰδού, ἐγὼ ἀποθνήσκω· εἰς τὸ μνημεῖόν μου, τὸ ὁποῖον ἔσκαψα εἰς ἐμαυτὸν ἐν γῇ Χαναάν, ἐκεῖ θέλεις μὲ θάψει· τώρα λοιπὸν ἄς ἀναβῶ, παρακαλῶ, καὶ ἄς θάψω τὸν πατέρα μου· καὶ θέλω ἐπιστρέψει.
6Καὶ εἶπεν ὁ Φαραώ, Ἀνάβηθι καὶ θάψον τὸν πατέρα σου καθὼς σὲ ὥρκισε.
7Καὶ ἀνέβη ὁ Ἰωσήφ διὰ νὰ θάψῃ τὸν πατέρα αὑτοῦ· καὶ συνανέβησαν μετ᾿ αὐτοῦ πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ Φαραώ, οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου
8καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ Ἰωσήφ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· μόνον τὰς οἰκογενείας αὑτῶν καὶ τὰ ποίμνια αὑτῶν καὶ τὰς ἀγέλας αὑτῶν ἀφῆκαν ἐν τῇ γῇ Γεσέν.
9Καὶ συνανέβησαν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἅμαξαι καὶ ἱππεῖς· ὥστε ἔγεινε συνοδία μεγάλη σφόδρα·
10καὶ ἦλθον εἰς τὸ ἁλώνιον τοῦ Ἀτὰδ τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου· καὶ ἐκεῖ ἐθρήνησαν θρῆνον μέγαν καὶ δυνατὸν σφόδρα· καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰωσήφ διὰ τὸν πατέρα αὑτοῦ πένθος ἑπτὰ ἡμέρας.
11Καὶ ἰδόντες οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου, οἱ Χαναναῖοι, τὸ πένθος ἐν τῷ ἁλωνίῳ τοῦ Ἀτάδ, εἶπον, Πένθος μέγα εἶναι τοῦτο εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· διὰ τοῦτο νομάσθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀβὲλ-μισραΐμ, τὸ ὁποῖον εἶναι πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
12Καὶ ἔκαμον εἰς αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθὼς παρήγγειλεν εἰς αὐτούς·
13καὶ μετακομίσαντες αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χαναάν, ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀγροῦ Μαχπελάχ, τὸ ὁποῖον ὁ Ἀβραὰμ ἠγόρασε μετὰ τοῦ ἀγροῦ διὰ κτῆμα μνημείου παρὰ τοῦ Ἐφρὼν τοῦ Χετταίου κατέναντι τῆς Μαμβρῆ.
14Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰωσήφ ἔθαψε τὸν πατέρα αὑτοῦ, ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ συναναβάντες μετ᾿ αὐτοῦ διὰ νὰ θάψωσι τὸν πατέρα αὐτοῦ.
15Καὶ ἰδόντες οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Ἰωσήφ ὅτι ἀπέθανεν ὁ πατήρ αὑτῶν, εἶπον, Ἴσως ὁ Ἰωσήφ θέλει μνησικακήσει εἰς ἡμᾶς καὶ θέλει μᾶς ἀνταποδώσει αὐστηρῶς πάντα τὰ κακὰ ὅσα ἐπράξαμεν εἰς αὐτόν.
16Καὶ ἐμήνυσαν πρὸς τὸν Ἰωσήφ, λέγοντες, Ὁ πατήρ σου προσέταξε, πρὶν ἀποθάνῃ, λέγων,
17Οὕτω θέλετε εἰπεῖ πρὸς τὸν Ἰωσήφ· Συγχώρησον, παρακαλῶ, τὴν ἀδικίαν τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν· διότι ἔπραξαν κακὸν εἰς σέ· τώρα λοιπὸν συγχώρησον, παρακαλοῦμεν, τὴν ἀδικίαν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ τοῦ πατρὸς σου. Καὶ ἔκλαυσεν ὁ Ἰωσήφ ὅτε ἐλάλησαν πρὸς αὐτόν.
18Ὑπῆγαν δὲ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πεσόντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ, εἶπον, Ἰδού, ἡμεῖς εἴμεθα δοῦλοί σου.
19Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰωσήφ, Μή φοβεῖσθε· μήπως ἀντὶ Θεοῦ εἶμαι ἐγώ;
20σεῖς μὲν ἐβουλεύθητε κακὸν ἐναντίον μου· ὁ δὲ Θεὸς ἐβουλεύθη νὰ μεταστρέψῃ τοῦτο εἰς καλόν, διὰ νὰ γείνῃ καθὼς τὴν σήμερον, ὥστε νὰ σώσῃ τὴν ζωήν πολλοῦ λαοῦ·
21τώρα λοιπὸν μή φοβεῖσθε· ἐγὼ θέλω θρέψει ἐσᾶς καὶ τὰς οἰκογενείας σας. Καὶ παρηγόρησεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησε κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῶν.
22Καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰωσήφ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἔζησεν ὁ Ἰωσήφ ἑκατὸν δέκα ἔτη.
23Καὶ εἶδεν ὁ Ἰωσήφ τέκνα τοῦ Ἐφραΐμ, ἔως τρίτης γενεᾶς· καὶ τὰ παιδία τοῦ Μαχείρ, υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ, ἐπὶ τῶν γονάτων τοῦ Ἰωσήφ ἐγεννήθησαν.
24Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωσήφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ, Ἐγὼ ἀποθνήσκω· ὁ δὲ Θεὸς θέλει βεβαίως σᾶς ἐπισκεφθῆ καὶ θέλει σᾶς ἀναβιβάσει ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς τὸν Ἀβραάμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ἰακώβ.
25Καὶ ὥρκισεν ὁ Ἰωσήφ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ὁ Θεὸς βεβαίως θέλει σᾶς ἐπισκεφθῆ καὶ θέλετε ἀναβιβάσει τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν.
26Καὶ ἐτελεύτησεν ὁ Ἰωσήφ ἐν ἡλικίᾳ ἐτῶν ἑκατὸν δέκα· καὶ ἐβαλσάμωσαν αὐτόν· καὶ ἐτέθη εἰς θήκην ἐν τῇ Αἰγύπτῳ.Σχετικά με το Copyright: