Μοιραστείτε

 

Δανιήλ 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ τρίτῳ ἕτει τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωακείμ, βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλήμ καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτήν.
2Καὶ παρέδωκε Κύριος εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὸν Ἰωακείμ, βασιλέα τοῦ Ἰούδα, καὶ μέρος τῶν σκευῶν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔφερεν αὐτὰ εἰς γῆν Σενναάρ, εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ αὑτοῦ· καὶ εἰσήγαγε τὰ σκεύη εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ θεοῦ αὑτοῦ.
3Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Ἀσφενὰζ τὸν ἀρχιευνοῦχον αὑτοῦ, νὰ φέρῃ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ βασιλικοῦ καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων
4νεανίσκους μή ἔχοντας μηδένα μῶμον καὶ ὡραίους τὴν ὄψιν καὶ νοήμονας ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ εἰδήμονας πάσης γνώσεως καὶ ἔχοντας φρόνησιν καὶ δυναμένους νὰ ἵστανται ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ βασιλέως καὶ νὰ διδάσκῃ αὐτοὺς τὰ γράμματα καὶ τὴν γλῶσσαν τῶν Χαλδαίων.
5Καὶ διέταξεν εἰς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καθημερινήν μερίδα ἀπὸ τῶν βασιλικῶν ἐδεσμάτων καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου, τὸν ὁποῖον αὐτὸς ἔπινε· καὶ ἀφοῦ ἀνατραφῶσι τρία ἔτη, νὰ ἵστανται μετὰ ταῦτα ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
6Καὶ μεταξὺ τούτων ἦσαν, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα, Δανιήλ, Ἀνανίας, Μισαήλ καὶ Ἀζαρίας·
7εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐπέθηκεν ὀνόματα· καὶ τὸν μὲν Δανιήλ νόμασε Βαλτασάσαρ· τὸν δὲ Ἀνανίαν Σεδράχ· τὸν δὲ Μισαήλ Μισάχ· καὶ τὸν Ἀζαρίαν Ἀβδὲ-νεγώ.
8Ἀλλ᾿ ὁ Δανιήλ ἔβαλεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ νὰ μή μιανθῇ ἀπὸ τῶν ἐδεσμάτων τοῦ βασιλέως οὐδὲ ἀπὸ τοῦ οἴνου τὸν ὁποῖον ἐκεῖνος ἔπινε· διὰ τοῦτο παρεκάλεσε τὸν ἀρχιευνοῦχον νὰ μή μιανθῇ.
9Καὶ ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν Δανιήλ νὰ εὕρῃ χάριν καὶ ἔλεος ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευνούχου.
10Καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος πρὸς τὸν Δανιήλ, Ἐγὼ φοβοῦμαι τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα, ὅστις διέταξε τὸ φαγητὸν σας καὶ τὸ ποτὸν σας, μήποτε ἴδῃ τὰ πρόσωπά σας σκυθρωπότερα παρὰ τῶν νεανίσκων τῶν συνομηλίκων σας, καὶ ἐνοχοποιήσητε τὴν κεφαλήν μου εἰς τὸν βασιλέα.
11Καὶ εἶπεν ὁ Δανιήλ πρὸς τὸν Ἀμελσάρ, τὸν ὁποῖον ὁ ἀρχιευνοῦχος κατέστησεν ἐπὶ τὸν Δανιήλ, τὸν Ἀνανίαν, τὸν Μισαήλ καὶ τὸν Ἀζαρίαν,
12Δοκίμασον, παρακαλῶ, τοὺς δούλους σου δέκα ἡμέρας· καὶ ἄς δοθῶσιν εἰς ἡμᾶς ὄσπρια νὰ τρώγωμεν καὶ ὕδωρ νὰ πίνωμεν·
13ἔπειτα ἄς θεωρηθῶσι τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐνώπιόν σου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν νεανίσκων, οἵτινες τρώγουσιν ἀπὸ τῶν ἐδεσμάτων τοῦ βασιλέως· καὶ ὅπως ἴδῃς, κάμε μὲ τοὺς δούλους σου.
14Καὶ εἰσήκουσεν αὐτῶν εἰς τοῦτο τὸ πρᾶγμα καὶ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς δέκα ἡμέρας.
15Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡμερῶν τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἐφάνησαν ὡραιότερα καὶ παχύτερα εἰς τὴν σάρκα παρὰ πάντων τῶν νεανίσκων, οἵτινες ἔτρωγον τὰ ἐδέσματα τοῦ βασιλέως.
16Καὶ ἀφήρει ὁ Ἀμελσὰρ τὸ φαγητὸν αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον τὸν ὁποῖον ἔπρεπε νὰ πίνωσι καὶ ἔδιδεν εἰς αὐτοὺς ὄσπρια.
17Καὶ εἰς τοὺς τέσσαρας τούτους νεανίσκους ἔδωκεν ὁ Θεὸς γνῶσιν καὶ σύνεσιν εἰς πᾶσαν μάθησιν καὶ σοφίαν, καὶ κατέστησε τὸν Δανιήλ νοήμονα εἰς πᾶσαν ὄρασιν καὶ ἐνύπνιον.
18Καὶ ἐν τῷ τέλει τῶν ἡμερῶν, ὅτε ὁ βασιλεὺς εἶπε νὰ εἰσάξωσιν αὐτούς, ὁ ἀρχιευνοῦχος εἰσῆξεν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Ναβουχοδονόσορ.
19Καὶ ἐλάλησε μετ᾿ αὐτῶν ὁ βασιλεύς· καὶ δὲν εὑρέθη μεταξὺ πάντων αὐτῶν ὅμοιος τοῦ Δανιήλ, τοῦ Ἀνανία, τοῦ Μισαήλ καὶ τοῦ Ἀζαρία, καὶ ἵσταντο ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
20Καὶ ἐν πάσῃ ὑποθέσει σοφίας καὶ νοήσεως, περὶ τῆς ὁποίας ὁ βασιλεὺς ἡρώτησεν αὐτούς, εὕρηκεν αὐτοὺς δεκαπλασίως καλητέρους παρὰ πάντας τοὺς μάγους καὶ ἐπαοιδούς, ὅσοι ἦσαν ἐν παντὶ τῷ βασιλείῳ αὐτοῦ.
21Καὶ διέμενεν ὁ Δανιήλ οὕτως ἕως τοῦ πρώτου ἔτους Κύρου τοῦ βασιλέως.Σχετικά με το Copyright: