Μοιραστείτε

 

Δανιήλ 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐγὼ ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Δαρείου τοῦ Μήδου ἱστάμην διὰ νὰ κραταιώσω καὶ νὰ ἐνδυναμώσω αὐτόν.
2Καὶ τώρα θέλω σοὶ ἀναγγείλει τὴν ἀλήθειαν. Ἰδού, ὅτι τρεῖς βασιλεῖς θέλουσιν ἐγερθῆ ἐν τῇ Περσίᾳ· καὶ ὁ τέταρτος θέλει εἶσθαι πολὺ πλουσιώτερος παρὰ πάντας· καὶ ἀφοῦ κραταιωθῇ ἐν τῷ πλούτῳ αὑτοῦ, θέλει διεγείρει τὸ πᾶν ἐναντίον τοῦ βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
3Καὶ θέλει σηκωθῆ βασιλεὺς δυνατὸς καὶ θέλει ἐξουσιάζει ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ κάμει κατὰ τὴν θέλησιν αὑτοῦ.
4Καὶ καθὼς σταθῇ, θέλει συντριφθῆ ἡ βασιλεία αὐτοῦ καὶ θέλει διαιρεθῆ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ· πλήν οὐχὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους αὐτοῦ, οὐδὲ κατὰ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ, μὲ τὴν ὁποίαν ἐξουσίασε· διότι ἡ βασιλεία αὐτοῦ θέλει ἐκριζωθῆ καὶ διαμερισθῆ εἰς ἄλλους, ἐκτὸς τούτων.
5Καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου θέλει ἰσχύσει, καὶ εἷς ἐκ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ· καὶ θέλει ἰσχύσει ὑπὲρ αὐτὸν καὶ θέλει ἐξουσιάσει· ἡ ἐξουσία αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐξουσία μεγάλη.
6Καὶ μετὰ ἔτη θέλουσι συζευχθῆ· καὶ ἡ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως τοῦ νότου θέλει ἐλθεῖ πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ βορρᾶ, διὰ νὰ κάμῃ συμφιλίωσιν· πλήν αὐτή δὲν θέλει ἀναχαιτίσει τὴν δύναμιν τοῦ βραχίονος οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ θέλει σταθῆ· ἀλλὰ θέλει παραδοθῆ αὐτή καὶ οἱ φέροντες αὐτήν καὶ τὸ γεννηθὲν ἐξ αὐτῆς καὶ ὁ ἐνισχύων αὐτήν ἐν καιροῖς.
7Ἐκ τοῦ βλαστοῦ ὅμως τῶν ῥιζῶν αὐτῆς θέλει σηκωθῆ τις ἀντ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐλθὼν μετὰ δυνάμεως θέλει εἰσέλθει εἰς τὰ ὀχυρώματα τοῦ βασιλέως τοῦ βορρᾶ καὶ θέλει ἐνεργήσει ἐναντίον αὐτῶν καὶ ὑπερισχύσει·
8καὶ προσέτι θέλει φέρει αἰχμαλώτους εἰς τὴν Αἴγυπτον τοὺς θεοὺς αὐτῶν, μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, μετὰ τῶν πολυτίμων σκευῶν αὐτῶν, τῶν ἀργυρῶν καὶ τῶν χρυσῶν· καὶ αὐτὸς θέλει σταθῆ ἔτη τινά ὑπὲρ τὸν βασιλέα τοῦ βορρᾶ.
9Ἐκεῖνος δὲ θέλει εἰσέλθει εἰς τὸ βασίλειον τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, πλήν θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὑτοῦ.
10Οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ θέλουσιν ἐγερθῆ εἰς πόλεμον καὶ συνάξει πλῆθος δυνάμεων πολλῶν· καὶ εἷς ἐξ αὐτῶν θέλει ἐλθεῖ ἐν ὁρμῇ καὶ πλημμυρήσει καὶ διαβῆ· καὶ θέλει ἐπανέλθει καὶ ἐγερθῆ εἰς μάχην ἕως τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ.
11Καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου θέλει ἐξαγριωθῆ καὶ θέλει ἐξέλθει καὶ πολεμήσει μετ᾿ αὐτοῦ, μετὰ τοῦ βασιλέως τοῦ βορρᾶ· ὅστις θέλει παρατάξει πλῆθος πολύ· τὸ πλῆθος ὅμως θέλει παραδοθῆ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
12Καὶ ἀφοῦ πατάξῃ τὸ πλῆθος, ἡ καρδία αὐτοῦ θέλει ὑψωθῆ· καὶ θέλει καταβάλει μυριάδας, πλήν δὲν θέλει κραταιωθῆ.
13Καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ θέλει ἐπιστρέψει καὶ θέλει παρατάξει πλῆθος περισσότερον παρὰ τὸ πρῶτον, καὶ θέλει ἐλθεῖ ἐν ὁρμῇ ἐν τῷ τέλει τῶν ὡρισμένων ἐτῶν μετὰ δυνάμεως μεγάλης καὶ μετὰ πλούτου πολλοῦ.
14Καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις πολλοὶ θέλουσι σηκωθῆ ἐναντίον τοῦ βασιλέως τοῦ νότου· καὶ οἱ λυμεῶνες ἐκ τοῦ λαοῦ σου θέλουσιν ἐπαρθῆ διὰ νὰ ἐκπληρώσωσιν ὄρασιν· πλήν θέλουσι πέσει.
15Καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ θέλει ἐλθεῖ καὶ ὑψώσει πρόχωμα καὶ κυριεύσει τὰς ὀχυρὰς πόλεις· καὶ οἱ βραχίονες τοῦ νότου δὲν θέλουσιν ἀντισταθῆ οὐδὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι δύναμις πρὸς ἀντίστασιν.
16Καὶ ὁ ἐρχόμενος ἐναντίον αὐτοῦ θέλει κάμει κατὰ τὴν θέλησιν αὑτοῦ καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ ἀνθιστάμενος εἰς αὐτόν· καὶ θέλει σταθῆ ἐν τῇ γῇ τῆς δόξης, ἥτις θέλει ἀναλωθῆ ὑπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ.
17Καὶ θέλει στηρίξει τὸ πρόσωπον αὑτοῦ εἰς τὸ νὰ εἰσέλθῃ μετὰ τῆς δυνάμεως παντὸς τοῦ βασιλείου αὑτοῦ, καὶ εὐθύτης θέλει εἶσθαι μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ θέλει ἐνεργήσει· καὶ θέλει δώσει εἰς αὐτὸν θυγατέρα γυναικῶν, διαφθείρων αὐτήν· πλήν αὐτή δὲν θέλει σταθῆ οὐδὲ θέλει εἶσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ.
18Ἔπειτα θέλει στρέψει τὸ πρόσωπον αὑτοῦ πρὸς τὰς νήσους καὶ θέλει κυριεύσει πολλάς· ἀλλ᾿ ἡγεμὼν τις θέλει παύσει τὸ ἐξ αὐτοῦ ὄνειδος· ἐκτὸς τούτου θέλει ἐπιστρέψει τὸ ὄνειδος αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν.
19Τότε θέλει στρέψει τὸ πρόσωπον αὑτοῦ πρὸς τὰ ὀχυρώματα τῆς γῆς αὐτοῦ· πλήν θέλει προσκόψει καὶ πέσει καὶ δὲν θέλει εὑρεθῆ.
20Καὶ ἀντ᾿ αὐτοῦ θέλει σηκωθῆ τύραννος, ὅστις θέλει κάμει νὰ παρέλθῃ ἡ δόξα τοῦ βασιλείου· πλήν ἐν ὀλίγαις ἡμέραις θέλει ἀφανισθῆ καὶ οὐχὶ ἐν ὀργῇ οὐδὲ ἐν μάχῃ.
21Καὶ ἀντ᾿ αὐτοῦ θέλει σηκωθῆ ἐξουθενημένος τις, εἰς τὸν ὁποῖον δὲν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν· ἀλλὰ θέλει ἐλθεῖ εἰρηνικῶς καὶ κυριεύσει τὸ βασίλειον ἐν κολακείαις.
22Καὶ οἱ βραχίονες τοῦ κατακλύζοντος θέλουσι κατακλυσθῆ ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ θέλουσι συντριφθῆ, καὶ αὐτὸς ἔτι ὁ ἄρχων τῆς διαθήκης.
23Καὶ μετὰ τὴν συμμαχίαν τὴν μετ᾿ αὐτοῦ θέλει φέρεσθαι δολίως· διότι θέλει ἀναβῆ καὶ ὑπερισχύσει μετὰ ὀλίγου λαοῦ.
24Θέλει ἐλθεῖ μάλιστα εἰρηνικῶς ἐπὶ τοὺς παχυτέρους τόπους τῆς ἐπαρχίας, καὶ θέλει κάμει ὅ, τι δὲν ἔκαμον οἱ πατέρες αὐτοῦ οὐδὲ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ· θέλει διαμοιράσει μεταξὺ αὐτῶν διάρπαγμα καὶ λάφυρα καὶ πλούτη, καὶ θέλει μηχανευθῆ τὰς μηχανὰς αὑτοῦ κατὰ τῶν ὀχυρωμάτων καὶ τοῦτο μέχρι καιροῦ.
25Καὶ θέλει διεγείρει τὴν δύναμιν αὑτοῦ καὶ τὴν καρδίαν αὑτοῦ ἐναντίον τοῦ βασιλέως τοῦ νότου μετὰ δυνάμεως μεγάλης· καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου θέλει ἐγερθῆ εἰς πόλεμον μετὰ δυνάμεως μεγάλης καὶ ἰσχυρᾶς σφόδρα· πλήν δὲν θέλει δυνηθῆ νὰ σταθῆ, διότι θέλουσι μηχανευθῆ μηχανὰς κατ᾿ αὐτοῦ.
26Καὶ οἱ τρώγοντες τὰ ἐδέσματα αὐτοῦ θέλουσι συντρίψει αὐτόν, καὶ τὸ στράτευμα αὐτοῦ θέλει πλημμυρήσει, καὶ πολλοὶ θέλουσι πέσει πεφονευμένοι.
27Αἱ δὲ καρδίαι ἀμφοτέρων τούτων τῶν βασιλέων θέλουσιν εἶσθαι ἐν τῇ πονηρίᾳ καὶ θέλουσι λαλεῖ ψεύδη ἐν τῇ αὐτῇ τραπέζῃ· ἀλλὰ τοῦτο δὲν θέλει εὐδοκιμήσει, ἐπειδή ἔτι τὸ τέλος θέλει εἶσθαι ἐν τῷ ὡρισμένῳ καιρῷ.
28Τότε θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὑτοῦ μετὰ μεγάλου πλούτου· καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐναντίον τῆς διαθήκης τῆς ἁγίας· καὶ θέλει ἐνεργήσει καὶ θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὑτοῦ.
29Ἐν τῷ ὡρισμένῳ καιρῷ θέλει ἐπιστρέψει καὶ ἐλθεῖ πρὸς τὸν νότον· πλήν ἡ ἐσχάτη φορὰ δὲν θέλει εἶσθαι ὡς ἡ πρώτη,
30διότι τὰ πλοῖα τῶν Κηττιαίων θέλουσιν ἐλθεῖ ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ θέλει ταπεινωθῆ καὶ ἐπιστρέψει καὶ θυμωθῆ ἐναντίον τῆς διαθήκης τῆς ἁγίας· καὶ θέλει ἐνεργήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ θέλει συνεννοηθῆ μετὰ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν διαθήκην τὴν ἁγίαν.
31Καὶ βραχίονες θέλουσιν ἐγερθῆ ἐξ αὐτοῦ, καὶ θέλουσι βεβηλώσει τὸ ἁγιαστήριον τῆς δυνάμεως καὶ ἀφαιρέσει τὴν παντοτεινήν θυσίαν καὶ στήσει τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως.
32Καὶ τοὺς ἀνομοῦντας εἰς τὴν διαθήκην θέλει διαφθείρει ἐν κολακείαις· ὁ λαὸς ὅμως, ὅστις γνωρίζει τὸν Θεὸν αὑτοῦ, θέλει ἰσχύσει καὶ κατορθώσει.
33Καὶ οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ θέλουσι διδάξει πολλούς· πλήν θέλουσι πέσει διὰ ῥομφαίας καὶ διὰ φλογός, δι᾿ αἰχμαλωσίας καὶ διὰ λαφυραγωγίας, πολλῶν ἡμερῶν.
34Καὶ ὅταν πέσωσι, θέλουσι βοηθηθῆ μικρὰν βοήθειαν· πολλοὶ ὅμως θέλουσι προστεθῆ εἰς αὐτοὺς ἐν κολακείαις.
35Καὶ ἐκ τῶν συνετῶν θέλουσι πέσει, διὰ νὰ δοκιμασθῶσι καὶ νὰ καθαρισθῶσι καὶ νὰ λευκανθῶσιν, ἕως τοῦ ἐσχάτου καιροῦ· διότι καὶ τοῦτο θέλει γείνει ἐν τῷ ὡρισμένῳ καιρῷ.
36Καὶ ὁ βασιλεὺς θέλει κάμει κατὰ τὴν θέλησιν αὑτοῦ, καὶ θέλει ὑψωθῆ καὶ μεγαλυνθῆ ὑπεράνω παντὸς Θεοῦ, καὶ θέλει μεγαλορρημονήσει κατὰ τοῦ Θεοῦ τῶν θεῶν, καὶ θέλει εὐημερεῖ, ἑωσοῦ συντελεσθῇ ἡ ὀργή· διότι τὸ ὡρισμένον θέλει γείνει.
37Καὶ δὲν θέλει φροντίζει περὶ τῶν θεῶν τῶν πατέρων αὑτοῦ οὐδὲ περὶ ἐπιθυμίας γυναικῶν οὐδὲ θέλει φροντίζει περὶ οὐδενὸς θεοῦ, διότι θέλει μεγαλυνθῆ ὑπεράνω πάντων.
38Τὸν δὲ θεὸν Μαουζεὶμ θέλει δοξάσει ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ· καὶ θεόν, τὸν ὁποῖον οἱ πατέρες αὐτοῦ δὲν ἐγνώρισαν, θέλει τιμήσει μὲ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ μὲ πολυτίμους λίθους καὶ μὲ πράγματα ἐπιθυμητά.
39Οὕτω θέλει κάμει εἰς τὰ ὀχυρώματα Μαουζεὶμ μετὰ θεοῦ ἀλλοτρίου· ὅσοι γνωρίσωσιν αὐτόν, εἰς αὐτοὺς θέλει πληθύνει δόξαν καὶ θέλει κάμει αὐτοὺς νὰ ἐξουσιάσωσιν ἐπὶ πολλῶν, καὶ τὴν γῆν θέλει διαμοιράσει μὲ τιμήν.
40Καὶ ἐν τῷ ἐσχάτῳ καιρῷ ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου θέλει συγκερατισθῆ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ θέλει ἐλθεῖ ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἀνεμοστρόβιλος, μετὰ ἁμαξῶν καὶ μετὰ ἱππέων καὶ μετὰ πολλῶν πλοίων· καὶ θέλει ἐλθεῖ εἰς τοὺς τόπους καὶ θέλει πλημμυρήσει καὶ διαβῆ·
41θέλει εἰσέλθει ἔτι εἰς τὴν γῆν τῆς δόξης καὶ πολλοὶ τόποι θέλουσι καταστραφῆ· οὗτοι ὅμως θέλουσι διασωθῆ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ὁ Ἐδὼμ καὶ ὁ Μωὰβ καὶ οἱ πρῶτοι τῶν υἱῶν Ἀμμών.
42Καὶ θέλει ἐκτείνει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τοὺς τόπους· καὶ ἡ γῆ τῆς Αἰγύπτου δὲν θέλει ἐκφύγει.
43Καὶ θέλει κυριεύσει τοὺς θησαυροὺς τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ πάντα τὰ ἐπιθυμητὰ τῆς Αἰγύπτου· καὶ οἱ Λίβυες καὶ οἱ Αἰθίοπες θέλουσιν εἶσθαι κατόπιν τῶν βημάτων αὐτοῦ.
44Πλήν ἀγγελίαι ἐκ τῆς ἀνατολῆς καὶ ἐκ τοῦ βορρᾶ θέλουσι ταράξει αὐτόν· διὰ τοῦτο θέλει ἐκβῆ μετὰ θυμοῦ μεγάλου, διὰ νὰ ἀφανίσῃ καὶ νὰ ἐξολοθρεύσῃ πολλούς.
45Καὶ θέλει στήσει τὰς σκηνὰς τῆς βασιλικῆς αὑτοῦ κατοικήσεως μεταξὺ τῶν θαλασσῶν ἐπὶ τοῦ ἐνδόξου ὄρους τῆς ἁγιότητος· πλήν θέλει ἐλθεῖ εἰς τὸ τέλος αὑτοῦ καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ὁ βοηθῶν αὐτόν.Σχετικά με το Copyright: