Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀγάπα λοιπὸν Κύριον τὸν Θεὸν σου καὶ φύλαττε τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας.
2Καὶ γνωρίσατε σήμερον· διότι οὐχὶ τὰ παιδία σας, τὰ ὁποῖα δὲν ἐγνώρισαν, καὶ τὰ ὁποῖα δὲν εἶδον τὴν παιδείαν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ, τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα αὐτοῦ τὸν ἐξηπλωμένον,
3καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ, καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ὅσα ἔκαμεν ἐν μέσῳ τῆς Αἰγύπτου, κατὰ τοῦ Φαραὼ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου καὶ κατὰ πάσης τῆς γῆς αὐτοῦ,
4καὶ ὅσα ἔκαμεν εἰς τὸ στράτευμα τῶν Αἰγυπτίων, εἰς τοὺς ἵππους αὐτῶν καὶ εἰς τὰς ἁμάξας αὐτῶν, τίνι τρόπῳ ἔκαμε τὰ ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης νὰ καταποντίσωσιν αὐτοὺς ὅτε σᾶς κατεδίωκον ὄπισθεν, καὶ ὁ Κύριος ἐξωλόθρευσεν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης,
5καὶ τί ἔκαμεν εἰς ἐσᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἕως νὰ ἔλθητε εἰς τὸν τόπον τοῦτον,
6καὶ τί ἔκαμεν εἰς τὸν Δαθὰν καὶ Ἀβειρὼν τοὺς υἱοὺς Ἐλιὰβ υἱοῦ τοῦ Ῥουβήν, πῶς ἡ γῆ ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτῆς καὶ κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τὰς οἰκογενείας αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν περιουσίαν αὐτῶν, ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ·
7ἀλλ᾿ οἱ ὀφθαλμοὶ σας εἶδον πάντα τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου τὰ μεγάλα, ὅσα ἔκαμε.
8Διὰ τοῦτο θέλετε φυλάττει πάσας τὰς ἐντολάς, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον· διὰ νὰ κραταιωθῆτε καὶ νὰ εἰσέλθητε καὶ νὰ κληρονομήσητε τὴν γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγετε διὰ νὰ κληρονομήσητε αὐτήν·
9καὶ διὰ νὰ μακροημερεύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν ὥμοσε Κύριος πρὸς τοὺς πατέρας σας νὰ δώσῃ εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς τὸ σπέρμα αὐτῶν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
10Διότι ἡ γῆ, εἰς τὴν ὁποίαν εἰσέρχεσαι διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν, δὲν εἶναι ὡς ἡ γῆ τῆς Αἰγύπτου ἐκ τῆς ὁποίας ἐξήλθετε, ὅπου ἔσπειρες τὸν σπόρον σου, καὶ ἐπότιζες διὰ τοῦ ποδὸς σου, ὡς κῆπον λαχάνων·
11ἀλλ᾿ ἡ γῆ, εἰς τὴν ὁποίαν διαβαίνετε διὰ νὰ κληρονομήσητε αὐτήν, γῆ ὀρέων καὶ κοιλάδων, ἀπὸ τῆς βροχῆς τοῦ οὐρανοῦ πίνει ὕδωρ·
12γῆ, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐπιβλέπει πάντοτε· οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου εἶναι ἐπ᾿ αὐτήν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἔτους ἕως τέλους τοῦ ἔτους.
13Καὶ ἐὰν ἐπιμελῶς ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς μου, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον, νὰ ἀγαπᾶτε Κύριον τὸν Θεὸν σας, καὶ νὰ λατρεύητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σας,
14τότε θέλω δώσει τὴν βροχήν τῆς γῆς σας ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς, τὴν πρώϊμον καὶ τὴν ὄψιμον, διὰ νὰ συνάξῃς τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνον σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου·
15καὶ θέλω δώσει χόρτον εἰς τοὺς ἀγροὺς σου διὰ τὰ κτήνη σου, διὰ νὰ τρώγῃς καὶ νὰ χορταίνῃς.
16Προσέχετε εἰς ἑαυτούς, μήποτε πλανηθῇ ἡ καρδία σας καὶ παραδρομήσητε καὶ λατρεύσητε ἄλλους θεοὺς καὶ προσκυνήσητε αὐτούς·
17καὶ ἐξαφθῇ ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἐναντίον σας, καὶ κλείσῃ τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ μή βρέξῃ, καὶ ἡ γῆ νὰ μή δώσῃ τοὺς καρποὺς αὑτῆς· καὶ ἐξολοθρευθῆτε πάραυτα ἐκ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, τὴν ὁποίαν δίδει εἰς ἐσᾶς ὁ Κύριος.
18Θέλετε λοιπὸν βάλει τοὺς λόγους μου τούτους εἰς τὴν καρδίαν σας καὶ εἰς τὴν ψυχήν σας· καὶ θέλετε δέσει αὐτοὺς διὰ σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς σας καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς προμετωπίδια μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν σας·
19καὶ θέλετε διδάσκει αὐτοὺς εἰς τὰ τέκνα σας, ὁμιλοῦντες περί αὐτῶν καθήμενος ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καί περιπατῶν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ πλαγιάζων καὶ ἐγειρόμενος·
20καὶ θέλεις γράψει αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς παραστάτας τῆς οἰκίας σου καὶ ἐπὶ τὰς πύλας σου·
21διὰ νὰ πολλαπλασιασθῶσιν αἱ ἡμέραι σας καὶ αἱ ἡμέραι τῶν τέκνων σας ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σας νὰ δώσῃ εἰς αὐτούς, ὡς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
22Ἐπειδή, ἐὰν φυλάξητε ἐπιμελῶς πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς, ὥστε νὰ ἐκτελῆτε αὐτάς, νὰ ἀγαπᾶτε Κύριον τὸν Θεὸν σας, νὰ περιπατῆτε εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ νὰ ἦσθε προσκεκολλημένοι εἰς αὐτόν,
23τότε θέλει ἐκδιώξει ὁ Κύριος πάντα ταῦτα τὰ ἔθνη ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας, καὶ θέλετε κληρονομήσει ἔθνη μεγαλήτερα καὶ δυνατώτερά σας.
24Πᾶς ὁ τόπος, ὅπου πατήσῃ τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν σας, ἰδικὸς σας θέλει εἶσθαι ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ τοῦ Λιβάνου, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς πρὸς δυσμάς, θέλει εἶσθαι τὸ ὅριόν σας.
25Οὐδεὶς θέλει δυνηθῆ νὰ σταθῇ ἔμπροσθέν σας· τὸν φόβον σας καὶ τὸν τρόμον σας θέλει ἐμβάλλει Κύριος ὁ Θεὸς σας ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν πατήσητε, καθὼς εἶπεν εἰς ἐσᾶς.
26Ἰδού, ἐγὼ βάλλω σήμερον ἔμπροσθέν σας εὐλογίαν καὶ κατάραν·
27τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ὑπακούητε εἰς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον,
28καὶ τὴν κατάραν, ἐὰν δὲν ὑπακούητε εἰς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, ἀλλὰ ἐκκλίνητε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, τὴν ὁποίαν ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον, ὥστε νὰ ἀκολουθήσητε ἄλλους θεούς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐγνωρίσατε.
29Καὶ ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ εἰσαγάγῃ εἰς τὴν γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγεις διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν, θέλεις θέσει τὴν εὐλογίαν ἐπὶ τὸ ὄρος Γαριζὶν καὶ τὴν κατάραν ἐπὶ τὸ ὄρος Ἐβάλ.
30Δὲν εἶναι ταῦτα πέραν τοῦ Ἰορδάνου, κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν πρὸς δυσμὰς ἡλίου, ἐν τῇ γῇ τῶν Χαναναίων, τῶν κατοικούντων ἐν τῇ πεδιάδι, κατέναντι Γαλγάλων, πλησίον τῆς δρυὸς Μορέχ;
31Διότι σεῖς διαβαίνετε τὸν Ἰορδάνην, διὰ νὰ εἰσέλθητε νὰ κληρονομήσητε τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σας δίδει εἰς ἐσᾶς, καὶ θέλετε κληρονομήσει αὐτήν καὶ κατοικήσει ἐν αὐτῇ.
32Καὶ θέλετε προσέχει νὰ ἐκτελῆτε πάντα τὰ διατάγματα καὶ τὰς κρίσεις, τὰς ὁποίας ἐγὼ βάλλω ἐνώπιόν σας σήμερον.Σχετικά με το Copyright: