Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ταῦτα εἶναι τὰ διατάγματα καὶ αἱ κρίσεις, τὰ ὁποῖα θέλετε προσέχει νὰ ἐκτελῆτε, ἐν τῇ γῇ τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου δίδει εἰς σὲ διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν, πάσας τὰς ἡμέρας τὰς ὁποίας ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς.
2Θέλετε καταστρέψει πάντας τοὺς τόπους, ὅπου τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα θέλετε κυριεύσει, ἐλάτρευον τοὺς θεοὺς αὑτῶν, ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ὄρη καὶ ἐπὶ τοὺς λόφους καὶ ὑποκάτω παντὸς δένδρου δασέος.
3Καὶ θέλετε κατεδαφίσει τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ συντρίψει τὰς στήλας αὐτῶν, καὶ κατακαύσει ἐν πυρὶ τὰ ἄλση αὐτῶν, καὶ κατακόψει τὰ εἴδωλα τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἐξαλείψει τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου.
4Δὲν θέλετε κάμει οὕτως εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σας·
5ἀλλ᾿ ἐν τῷ τόπῳ, ὅντινα Κύριος ὁ Θεὸς σας ἐκλέξῃ ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν σας, διὰ νὰ θέσῃ τὸ ὄνομα αὑτοῦ ἐκεῖ, πρὸς τὴν κατοικίαν αὐτοῦ θέλετε ζητήσει αὐτὸν καὶ ἐκεῖ θέλετε ἐλθεῖ·
6καὶ ἐκεῖ θέλετε φέρει τὰ ὁλοκαυτώματά σας καὶ τὰς θυσίας σας, καὶ τὰ δέκατά σας καὶ τὰς ὑψουμένας προσφορὰς τῶν χειρῶν σας καὶ τὰς εὐχὰς σας καὶ τὰς αὐτοπροαιρέτους προσφορὰς σας, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σας καὶ τῶν προβάτων σας·
7καὶ ἐκεῖ θέλετε τρώγει ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, καὶ θέλετε εὐφραίνεσθαι, σεῖς καὶ οἱ οἶκοί σας, εἰς ὅσα ἐπιβάλετε τὰς χεῖράς σας, εἰς ὅ, τι Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ ηὐλόγησε.
8Δὲν θέλετε κάμνει κατὰ πάντα ὅσα ἡμεῖς κάμνομεν ἐνταῦθα σήμερον, ἕκαστος ὅ, τι φανῇ ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ.
9Διότι δὲν ἤλθετε ἔτι εἰς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν, τὴν ὁποίαν δίδει εἰς ἐσᾶς Κύριος ὁ Θεὸς σας.
10Ἀλλ᾿ ὅταν διαβῆτε τὸν Ἰορδάνην, καὶ κατοικήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σας δίδει εἰς ἐσᾶς νὰ κληρονομήσητε, καὶ δώσῃ εἰς ἐσᾶς ἀνάπαυσιν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σας κύκλῳ, ὥστε νὰ κατοικήσητε μετὰ ἀσφαλείας,
11τότε εἰς τὸν τόπον, ὅντινα ἐκλέξῃ Κύριος ὁ Θεὸς σας, διὰ νὰ κατοικίσῃ ἐκεῖ τὸ ὄνομα αὑτοῦ, ἐκεῖ θέλετε φέρει πάντα ὅσα ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς· τὰ ὁλοκαυτώματά σας, καὶ τὰς θυσίας σας, τὰ δέκατά σας, καὶ τὰς ὑψουμένας προσφορὰς τῶν χειρῶν σας, καὶ πάσας τὰς ἐκλεκτὰς εὐχὰς σας, ὅσας εὐχηθῆτε εἰς τὸν Κύριον·
12καὶ θέλετε εὐφραίνεσθαι ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, σεῖς καὶ οἱ υἱοὶ σας καὶ αἱ θυγατέρες σας καὶ οἱ δοῦλοί σας καὶ αἱ δοῦλαί σας, καὶ ὁ Λευΐτης ὁ ἐντὸς τῶν πυλῶν σας· διότι αὐτὸς δὲν ἔχει μερίδα οὔτε κληρονομίαν μὲ σᾶς.
13Πρόσεχε εἰς σεαυτόν, μήποτε προσφέρῃς τὸ ὁλοκαύτωμά σου εἰς πάντα τόπον, ὅντινα ἴδῃς·
14ἀλλ᾿ εἰς τὸν τόπον, ὅντινα ἐκλέξῃ ὁ Κύριος ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν σου, ἐκεῖ θέλεις προσφέρει τὰ ὁλοκαυτώματά σου καὶ ἐκεῖ θέλεις κάμνει πάντα ὅσα ἐγὼ σὲ προστάζω.
15Δύνασαι ὅμως νὰ σφάζῃς καὶ νὰ τρώγῃς κρέας ἐντὸς πασῶν τῶν πυλῶν σου, κατὰ πᾶσαν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου, κατὰ τὴν εὐλογίαν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τὴν ὁποίαν σοὶ ἔδωκεν· ὁ ἀκάθαρτος καὶ ὁ καθαρὸς δύνανται νὰ τρώγωσιν ἐξ αὐτοῦ, καθὼς τὴν δορκάδα καὶ καθὼς τὴν ἔλαφον.
16Πλήν τὸ αἷμα δὲν θέλετε τρώγει· ἐπὶ τὴν γῆν θέλετε χύνει αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
17Δὲν δύνασαι νὰ τρώγῃς ἐντὸς τῶν πυλῶν σου τὸ δέκατον τοῦ σίτου σου ἤ τοῦ οἴνου σου ἤ τοῦ ἐλαίου σου, ἤ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου ἤ τῶν προβάτων σου, οὐδὲ καμμίαν τῶν εὐχῶν σου ὅσας εὐχηθῇς, οὐδὲ τὰς αὐτοπροαιρέτους προσφορὰς σου, ἤ τὰς ὑψουμένας προσφορὰς τῶν χειρῶν σου.
18Ἀλλὰ πρέπει νὰ τρώγῃς ταῦτα ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ Κύριος ὁ Θεὸς σου, σύ, καὶ ὁ υἱὸς σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου καὶ ὁ δοῦλός σου καὶ ἡ δούλη σου καὶ ὁ Λευΐτης ὁ ἐντὸς τῶν πυλῶν σου· καὶ θέλεις εὐφραίνεσθαι ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, εἰς ὅσα ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
19Πρόσεχε εἰς σεαυτόν, μήποτε ἐγκαταλίπῃς τὸν Λευΐτην, ὅσον χρόνον ζῇς ἐπὶ τῆς γῆς σου.
20Ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς σου πλατύνῃ τὰ ὅριά σου, καθὼς ὑπεσχέθη πρὸς σέ, καὶ εἴπῃς, Θέλω φάγει κρέας, διότι ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου νὰ φάγῃ κρέας, δύνασαι νὰ τρώγῃς κρέας, κατὰ πᾶσαν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου.
21Ἐὰν ὁ τόπος, τὸν ὁποῖον Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐξέλεξε διὰ νὰ θέσῃ ἐκεῖ τὸ ὄνομα αὑτοῦ, ἀπέχῃ πολὺ ἀπὸ σοῦ, τότε θέλεις σφάζει ἐκ τῶν βοῶν σου καὶ ἐκ τῶν προβάτων σου, τὰ ὁποῖα σοὶ ἔδωκεν ὁ Κύριος, καθὼς ἐγὼ προσέταξα εἰς ἐσᾶς, καὶ θέλεις τρώγει ἐντὸς τῶν πυλῶν σου κατὰ πᾶσαν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου.
22Καθὼς τρώγεται ἡ δορκὰς καὶ ἡ ἔλαφος, οὕτω θέλεις τρώγει αὐτά· ὁ ἀκάθαρτος καὶ ὁ καθαρὸς θέλουσι τρώγει ἀπ᾿ αὐτῶν ἐξ ἴσου.
23Μόνον ἄπεχε ἰσχυρῶς ἀπὸ τοῦ νὰ φάγῃς τὸ αἷμα· διότι τὸ αἷμα εἶναι ἡ ζωή· καὶ δὲν δύνασαι νὰ φάγῃς τὴν ζωήν μετὰ τοῦ κρέατος.
24Δὲν θέλεις τρώγει αὐτὸ· ἐπὶ τὴν γῆν θέλεις χύνει αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
25Δὲν θέλεις τρώγει αὐτὸ· διὰ νὰ εὐημερῇς, σὺ καὶ τὰ τέκνα σου μετὰ σέ, ὅταν πράττῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
26Πλήν τὰ ἀφιερώματά σου, ὅσα ἄν ἔχῃς, καὶ τὰς εὐχὰς σου θέλεις λάβει καὶ θέλεις ὑπάγει εἰς τὸν τόπον, ὅντινα ἐκλέξῃ ὁ Κύριος.
27Καὶ θέλεις προσφέρει τὰ ὁλοκαυτώματά σου, τὸ κρέας καὶ τὸ αἷμα, ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου· καὶ τὸ αἷμα τῶν θυσιῶν σου θέλει χυθῆ εἰς τὸ θυσιαστήριον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τὸ δὲ κρέας θέλεις φάγει.
28Πρόσεχε καὶ ἄκουε πάντας τοὺς λόγους τούτους, τοὺς ὁποίους ἐγὼ προστάζω εἰς σέ· διὰ νὰ εὐημερῇς, σὺ καὶ τὰ τέκνα σου μετὰ σὲ εἰς τὸν αἰῶνα, ὅταν πράττῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
29Ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐξολοθρεύσῃ τὰ ἔθνη ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου, ὅπου ὑπάγεις διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτά, καὶ κληρονομήσῃς αὐτὰ καὶ κατοικήσῃς ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
30πρόσεχε εἰς σεαυτόν, μήποτε παγιδευθῇς καὶ ἀκολουθήσῃς αὐτούς, ἀφοῦ ἐξολοθρευθῶσιν ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου· καὶ μήποτε ἐξετάσῃς περὶ τῶν θεῶν αὐτῶν, λέγων, Πῶς ἐλάτρευον τὰ ἔθνη ταῦτα τοὺς θεοὺς αὑτῶν; οὕτω θέλω κάμει καὶ ἐγώ.
31Δὲν θέλεις κάμει οὕτως εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου· διότι πᾶν βδέλυγμα, τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος μισεῖ, ἔκαμον εἰς τοὺς θεοὺς αὑτῶν· ἐπειδή καὶ τοὺς υἱοὺς αὑτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὑτῶν καίουσιν ἐν πυρὶ πρὸς τοὺς θεοὺς αὑτῶν.
32Πᾶν ὅ, τι προστάζω ἐγὼ εἰς ἐσᾶς, τοῦτο προσέχετε νὰ κάμνητε· δὲν θέλεις προσθέσει εἰς αὐτὸ οὐδὲ θέλεις ἀφαιρέσει ἀπ᾿ αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: