Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε ἐστρέψαμεν καὶ ὡδοιπορήσαμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, καθὼς ἐλάλησε Κύριος πρὸς ἐμέ· καὶ περιεφερόμεθα περὶ τὸ ὄρος Σηεὶρ ἡμέρας πολλάς.
2Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμὲ λέγων,
3Ἀρκεῖ ὅσον περιήλθετε τὸ ὄρος τοῦτο· στράφητε πρὸς βορρᾶν·
4καὶ πρόσταξον τὸν λαὸν λέγων, Θέλετε περάσει διὰ τῶν ὁρίων τῶν ἀδελφῶν σας τῶν υἱῶν Ἡσαῦ, οἵτινες κατοικοῦσιν ἐν Σηείρ· καὶ θέλουσι σᾶς φοβηθῆ· καὶ προσέξατε πολύ·
5μή πολεμήσητε μετ᾿ αὐτῶν· ἐπειδή δὲν θέλω δώσει εἰς ἐσᾶς ἐκ τῆς γῆς αὐτῶν οὐδὲ βῆμα ποδός· διότι εἰς τὸν Ἡσαῦ ἔδωκα τὸ ὄρος Σηεὶρ κληρονομίαν·
6θέλετε ἀγοράζει παρ᾿ αὐτῶν τροφὰς δι᾿ ἀργυρίου, διὰ νὰ τρώγητε· καὶ ὕδωρ ἔτι θέλετε ἀγοράζει παρ᾿ αὐτῶν δι᾿ ἀργυρίου, διὰ νὰ πίνητε·
7διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ εὐλόγησεν εἰς πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου· γνωρίζει τὴν ὁδοιπορίαν σου διὰ τῆς μεγάλης ταύτης ἐρήμου· τὰ τεσσαράκοντα ταῦτα ἔτη Κύριος ὁ Θεὸς σου ἦτο μετὰ σοῦ· δὲν ἐστερήθης οὐδενός.
8Καὶ ἀφοῦ ἐπεράσαμεν διὰ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν υἱῶν Ἡσαῦ, τῶν κατοικούντων ἐν Σηείρ, διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πεδιάδος ἀπὸ Ἐλὰθ καὶ ἀπὸ Ἐσιὼν-γάβερ. Καὶ ἐστρέψαμεν καὶ διέβημεν διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς ἐρήμου Μωάβ.
9Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Μή ἐνοχλήσητε τοὺς Μωαβίτας μηδὲ ἔλθητε εἰς μάχην μετ᾿ αὐτῶν· διότι δὲν θέλω δώσει εἰς σὲ ἐκ τῆς γῆς αὐτῶν διὰ κληρονομίαν· ἐπειδή εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Λὼτ ἔδωκα τὴν Ἄρ κληρονομίαν.
10Πρότερον δὲ κατῴκουν ἐν αὐτῇ οἱ Ἐμμαῖοι, λαὸς μέγας καὶ πολυάριθμος καὶ ὑψηλὸς τὸ ἀνάστημα, καθὼς οἱ Ἀνακείμ·
11οἵτινες καὶ αὐτοὶ ἐλογίζοντο γίγαντες, ὡς οἱ Ἀνακείμ· ἀλλ᾿ οἱ Μωαβῖται ὀνομάζουσιν αὐτοὺς Ἐμμαίους.
12Καὶ ἐν Σηεὶρ κατῴκουν οἱ Χορραῖοι πρότερον· ἀλλ᾿ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ ἐκληρονόμησαν αὐτοὺς καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτοὺς ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν· καθὼς ἔκαμεν ὁ Ἰσραήλ ἐν τῇ γῇ τῆς κληρονομίας αὑτοῦ, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὁ Κύριος.
13Σηκώθητε λοιπὸν καὶ διάβητε τὸν χείμαρρον Ζαρέδ· καὶ διέβημεν τὸν χείμαρρον Ζαρέδ.
14Καὶ αἱ ἡμέραι, καθ᾿ ἅς ὡδοιπορήσαμεν ἀπὸ Κάδης-βαρνή, ἑωσοῦ διέβημεν τὸν χείμαρρον Ζαρέδ, ἦσαν τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη, ἑωσοῦ ἐξέλιπε πᾶσα ἡ γενεὰ τῶν πολεμιστῶν ἀνδρῶν ἐκ μέσου τοῦ στρατοπέδου, καθὼς ὥμοσεν ὁ Κύριος πρὸς αὐτούς.
15Ἔτι ἡ χεὶρ τοῦ Κυρίου ἦτο ἐναντίον αὐτῶν, διὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺς ἐκ μέσου τοῦ στρατοπέδου, ἑωσοῦ ἐξέλιπον.
16Καὶ ἀφοῦ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἐξέλιπον, ἀποθνήσκοντες ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ,
17ἐλάλησε Κύριος πρὸς ἐμὲ λέγων,
18Σὺ θέλεις διαπεράσει σήμερον τὴν Ἄρ, τὸ ὅριον τοῦ Μωάβ·
19καὶ θέλεις πλησιάσει κατέναντι τῶν υἱῶν Ἀμμών· μή ἐνόχλει αὐτοὺς μηδὲ πολεμήσῃς μετ᾿ αὐτῶν· διότι δὲν θέλω δώσει εἰς σὲ ἐκ τῆς γῆς τῶν υἱῶν Ἀμμὼν κληρονομίαν· ἐπειδή εἰς τοὺς υἱοὺς Λὼτ ἔδωκα αὐτήν κληρονομίαν.
20Αὕτη ὁμοίως ἐλογίζετο γῆ τῶν γιγάντων· γίγαντες κατῴκουν ἐκεῖ πρότερον· οἱ δὲ Ἀμμωνῖται ὀνομάζουσιν αὐτοὺς Ζαμζουμμείμ·
21λαὸς μέγας καὶ πολυάριθμος καὶ ὑψηλὸς τὸ ἀνάστημα, καθὼς οἱ Ἀνακείμ· ἀλλ᾿ ὁ Κύριος ἐξωλόθρευσεν αὐτοὺς ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ ἐκληρονόμησαν αὐτοὺς καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν·
22καθὼς ἔκαμεν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἡσαῦ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Σηείρ, ὅτε ἐξωλόθρευσε τους Χορραίους ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἐκληρονόμησαν αὐτούς, καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
23Καὶ τοὺς Αὐείμ, τοὺς κατοικοῦντας κατὰ κώμας μέχρι Γάζης, οἱ Καφθορείμ, οἱ ἐξελθόντες ἀπὸ Καφθόρ, ἐξωλόθρευσαν αὐτούς, καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν.
24Σηκώθητε, ἀναχωρήσατε καὶ διάβητε τὸν ποταμὸν Ἀρνών· ἰδού, παρέδωκα εἰς χεῖράς σου τὸν Σηὼν τὸν Ἀμορραῖον, βασιλέα τῆς Ἑσεβών, καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· ἄρχισον νὰ κυριεύῃς αὐτήν καὶ πολέμησον μετ᾿ αὐτοῦ·
25σήμερον θέλω ἀρχίσει νὰ ἐμβάλλω τὸν τρόμον σου καὶ τὸν φόβον σου εἰς πάντα τὰ ἔθνη τὰ ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ· τὰ ὁποῖα, ὅταν ἀκούσωσι τὸ ὄνομά σου, θέλουσι τρομάξει καὶ θέλουσι πέσει εἰς ἀγωνίαν ἐξ αἰτίας σου.
26Καὶ ἀπέστειλα πρέσβεις ἀπὸ τῆς ἐρήμου Κεδημὼθ πρὸς τὸν Σηὼν βασιλέα τῆς Ἑσεβὼν μὲ λόγους εἰρηνικούς, λέγων,
27Ἄς περάσω διὰ τῆς γῆς σου· κατ᾿ εὐθεῖαν διὰ τῆς ὁδοῦ θέλω περάσει δὲν θέλω κλίνει δεξιὰ ἤ ἀριστερά·
28θέλεις πωλήσει εἰς ἐμὲ τροφὰς δι᾿ ἀργυρίου διὰ νὰ φάγω καὶ δι᾿ ἀργυρίου θέλεις δώσει εἰς ἐμὲ ὕδωρ διὰ νὰ πίω· μόνον θέλω περάσει μὲ τοὺς πόδας μου,
29καθὼς ἔκαμον εἰς ἐμὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ οἱ κατοικοῦντες ἐν Σηείρ, καὶ οἱ Μωαβῖται οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἄρ, ἑωσοῦ διαβῶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν δίδει εἰς ἡμᾶς.
30Καὶ δὲν ἠθέλησεν ὁ Σηὼν βασιλεὺς τῆς Ἑσεβὼν νὰ περάσωμεν διὰ τῆς γῆς αὐτοῦ· ἐπειδή Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐσκλήρυνε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἀπελίθωσε τὴν καρδίαν αὐτοῦ, διὰ νὰ παραδώσῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖράς σου, καθὼς τὴν ἡμέραν ταύτην.
31Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ἰδού, ἤρχισα νὰ παραδίδω τὸν Σηὼν καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου· ἄρχισον νὰ κυριεύῃς διὰ νὰ κληρονομήσῃς τὴν γῆν αὐτοῦ.
32Τότε ἐξῆλθεν ὁ Σηὼν εἰς συνάντησιν ἡμῶν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, διὰ μάχην εἰς Ἰασσά.
33Καὶ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν παρέδωκεν αὐτὸν ἐνώπιον ἡμῶν· καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ.
34Καὶ ἐκυριεύσαμεν πάσας τὰς πόλεις αὐτοῦ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καὶ ἐξωλοθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν, ἄνδρας καὶ γυναῖκας, καὶ παιδία· δὲν ἀφήκαμεν οὐδένα ὑπόλοιπον.
35Μόνον τὰ κτήνη ἐλεηλατήσαμεν δι᾿ ἑαυτοὺς καὶ τὰ λάφυρα τῶν πόλεων, τὰς ὁποίας ἐκυριεύσαμεν.
36Ἀπὸ τῆς Ἀροήρ, παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ Ἀρνών, καὶ τῆς πόλεως τῆς παρὰ τὸν ποταμὸν καὶ ἕως Γαλαάδ, δὲν ἐστάθη πόλις ἱκανή νὰ ἀντισταθῇ εἰς ἡμᾶς· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν παρέδωκεν αὐτὰς πάσας ἔμπροσθεν ἡμῶν.
37Μόνον εἰς τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ἀμμὼν δὲν ἐπλησίασας οὐδὲ εἰς τὰ παρακείμενα τοῦ ποταμοῦ Ἰαβὸκ οὐδὲ εἰς τὰς ὀρεινὰς πόλεις οὐδὲ εἰς ἄλλο ὁποιονδήποτε μέρος, τὸ ὁποῖον ἀπηγόρευσεν εἰς ἡμᾶς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.Σχετικά με το Copyright: