Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ ἔχων τὰ κρύφια αὑτοῦ τεθλασμένα ἤ ἀποκεκομμένα δὲν θέλει εἰσέλθει εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου.
2Ὁ νόθος δὲν θέλει εἰσέλθει εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου· ἕως δεκάτης γενεᾶς αὑτοῦ δὲν θέλει εἰσέλθει εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου.
3Ἀμμωνίτης καὶ Μωαβίτης δὲν θέλει εἰσέλθει εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου· ἕως δεκάτης γενεᾶς αὑτῶν οὐδέποτε θέλουσιν εἰσέλθει εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου.
4Διότι δὲν σᾶς προϋπήντησαν μὲ ἄρτον καὶ ὕδωρ ἐν τῇ ὁδῷ, ὅτε ἐξήρχεσθε ἐξ Αἰγύπτου· καὶ διότι ἐμίσθωσαν κατὰ σοῦ τὸν Βαλαὰμ τὸν υἱὸν τοῦ Βεὼρ ἐκ Φεθορὰ τῆς Μεσοποταμίας, διὰ νὰ σὲ καταρασθῇ.
5Ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεὸς σου δὲν ἠθέλησε νὰ εἰσακούσῃ τοῦ Βαλαάμ· ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεὸς σου μετέβαλε τὴν κατάραν εἰς εὐλογίαν πρὸς σέ, διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ ἠγάπησε.
6Δὲν θέλεις ζητήσει τὴν εἰρήνην αὐτῶν οὐδὲ τὴν εὐτυχίαν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα.
7Δὲν θέλεις βδελύττεσθαι τὸν Ἰδουμαῖον, διότι εἶναι ἀδελφὸς σου· δὲν θέλεις βδελύττεσθαι τὸν Αἰγύπτιον, διότι ἐστάθης ξένος ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ.
8Τὰ παιδία, ὅσα γεννηθῶσιν ἐξ αὐτῶν, θέλουσιν εἰσέλθει εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου ἐν τῇ τρίτῃ γενεᾷ αὑτῶν.
9Ὅταν ἐκστρατεύῃς ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς σου, φυλάττου ἀπὸ παντὸς κακοῦ πράγματος.
10Ἐὰν ἦναι ἐν μέσῳ σου ἄνθρωπος, ὅστις δὲν εἶναι καθαρός, ἐκ τινος συμβάντος εἰς αὐτὸν τὴν νύκτα, θέλει ἐξέλθει ἔξω τοῦ στρατοπέδου, δὲν θέλει εἰσέλθει ἐντὸς τοῦ στρατοπέδου·
11καὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν θέλει λουσθῆ ἐν ὕδατι καὶ δύνοντος τοῦ ἡλίου θέλει εἰσέλθει ἐντὸς τοῦ στρατοπέδου.
12Καὶ θέλεις ἔχει τόπον ἔξω τοῦ στρατοπέδου καὶ θέλεις ἐξέλθει ἐκεῖ ἔξω·
13καὶ θέλεις ἔχει πτυάριον μικρὸν μεταξὺ τῶν ὅπλων σου· καὶ ὅταν κάθησαι ἔξω, θέλεις σκάπτει δι᾿ αὐτοῦ, καὶ θέλεις στρέψει καὶ σκεπάσει τὸ ἐξερχόμενον ἀπὸ σοῦ.
14Διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου περιπατεῖ ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου σου, διὰ νὰ σὲ ἐλευθερώσῃ καὶ διὰ νὰ παραδώσῃ τοὺς ἐχθροὺς σου ἔμπροσθέν σου· διὰ τοῦτο θέλει εἶσθαι ἅγιον τὸ στρατόπεδόν σου· διὰ νὰ μή βλέπῃ ἀκαθαρσίαν τινὰ ἐν σοί, καὶ ἀποστρέψῃ ἀπὸ σοῦ.
15Δὲν θέλεις παραδώσει δοῦλον εἰς τὸν κύριον αὐτοῦ, ὅστις κατέφυγεν ἀπὸ τοῦ κυρίου αὑτοῦ πρὸς σέ·
16μετὰ σοῦ θέλει κατοικεῖ, ἐν μέσῳ σου, εἰς ὅντινα τόπον ἐκλέξῃ, ἐν μιᾷ τῶν πυλῶν σου ὅπου ἀρέσκῃ εἰς αὐτόν· δὲν θέλεις καταδυναστεύσει αὐτόν.
17Πόρνη δὲν θέλει ὑπάρχει ἐκ τῶν θυγατέρων Ἰσραήλ, οὐδὲ θέλει εἶσθαι κίναιδος ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
18Δὲν θέλεις φέρει πληρωμήν πόρνης οὐδὲ μίσθωμα κυνός, εἰς τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, δι᾿ οὐδεμίαν εὐχήν· διότι ἀμφότερα ταῦτα εἶναι βδέλυγμα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου.
19Δὲν θέλεις δανείζει εἰς τὸν ἀδελφὸν σου χρήματα ἐπὶ τόκῳ, τροφὰς ἐπὶ τόκῳ, οὐδὲν πρᾶγμα δανειζόμενον ἐπὶ τόκῳ.
20Εἰς τὸν ξένον δύνασαι νὰ τοκίζῃς· εἰς τὸν ἀδελφὸν σου ὅμως δὲν θέλεις τοκίσει διὰ νὰ σὲ εὐλογῇ Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς πάσας τὰς ἐπιχειρήσεις σου, ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγεις διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν.
21Ὅταν εὐχηθῇς εὐχήν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν σου, δὲν θέλεις βραδύνει νὰ ἀποδώσῃς αὐτήν· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει ἐξάπαντος ἐκζητήσει αὐτήν παρὰ σοῦ, καὶ θέλει εἶσθαι ἁμαρτία εἰς σέ.
22Ἐὰν ὅμως δὲν θέλῃς νὰ εὐχηθῇς, δὲν θέλει εἶσθαι ἁμαρτία εἰς σέ.
23Ὅ, τι ἐξέλθῃ ἐκ τῶν χειλέων σου θέλεις φυλάξει, καὶ θέλεις ἐκτελέσει καθ᾿ ὅν τρόπον εὐχήθης εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου τὴν αὐτοπροαίρετον προσφοράν, τὴν ὁποίαν ὑπεσχέθης διὰ στόματός σου.
24Ὅταν εἰσέρχησαι εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου, δύνασαι νὰ τρώγῃς σταφύλια κατὰ τὴν ὄρεξίν σου, ἑωσοῦ χορτασθῇς· εἰς τὸ ἀγγεῖόν σου ὅμως δὲν θέλεις βάλει.
25Ὅταν εἰσέρχησαι εἰς τὰ σπαρτὰ τοῦ πλησίον σου, δύνασαι νὰ ἀποσπᾷς διὰ τῆς χειρὸς σου ἀστάχυα· δρέπανον ὅμως δὲν δύνασαι νὰ βάλῃς εἰς τὰ σπαρτὰ τοῦ πλησίον σου.Σχετικά με το Copyright: