Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὅταν τις λάβῃ γυναῖκα καὶ νυμφευθῇ μετ᾿ αὐτῆς, καὶ συμβῇ νὰ μή εὕρῃ χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, διότι εὕρηκεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, τότε ἄς γράψῃ εἰς αὐτήν γράμμα διαζυγίου, καὶ ἄς δώσῃ αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα αὐτῆς, καὶ ἄς ἀποπέμψῃ αὐτήν ἐκ τῆς οἰκίας αὑτοῦ.
2Καὶ ἀφοῦ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, δύναται νὰ ὑπάγῃ καὶ νὰ συζευχθῇ μετὰ ἄλλου ἀνδρός.
3Καὶ ἐὰν ὁ δεύτερος ἀνήρ αὐτῆς μισήσῃ αὐτήν καὶ γράψῃ εἰς αὐτήν γράμμα διαζυγίου καὶ δώσῃ αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα αὐτῆς, καὶ ἀποπέμψῃ αὐτήν ἀπὸ τῆς οἰκίας αὑτοῦ, ἤ ἐὰν ἀποθάνῃ ὁ δεύτερος ἀνήρ, ὁ λαβὼν αὐτήν εἰς γυναῖκα αὑτοῦ,
4ὁ πρῶτος αὐτῆς ἀνήρ, ὁ ἀποπέμψας αὐτήν, δὲν δύναται νὰ λάβῃ αὐτήν πάλιν εἰς ἑαυτὸν γυναῖκα, ἀφοῦ ἐμολύνθη· διότι εἶναι βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ δὲν θέλεις ἐπιφέρει ἁμαρτίαν εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σὲ κληρονομίαν.
5Ἐὰν τις νεωστὶ λάβῃ γυναῖκα, δὲν θέλει ἐξέλθει εἰς πόλεμον, καὶ δὲν θέλει ἐπιφορτισθῆ ἐπ᾿ αὐτὸν οὐδὲν ἀλλὰ ἐλεύθερος θέλει εἶσθαι ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ ἕν ἔτος, καὶ θέλει εὐφράνει τὴν γυναῖκα αὑτοῦ τὴν ὁποίαν ἔλαβε.
6Δὲν θέλει λάβει οὐδεὶς εἰς ἐνέχυρον τὴν ἄνω οὐδὲ τὴν κάτω πέτραν τοῦ μύλου· διότι ζωήν λαμβάνει εἰς ἐνέχυρον.
7Ἐὰν τις φωραθῇ κλέπτων τινὰ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ καταδουλώσας αὐτὸν ἐπώλησε, τότε ὁ κλέπτης οὗτος θέλει θανατόνεσθαι καὶ θέλεις ἐξαφανίσει τὸ κακὸν ἐκ μέσου σου.
8Πρόσεχε εἰς τὴν πληγήν τῆς λέπρας, νὰ φυλάττῃς ἐπιμελῶς καὶ νὰ κάμνῃς κατὰ πάντα ὅσα οἱ ἱερεῖς οἱ Λευΐται σᾶς διδάξωσι καθὼς προσέταξα εἰς αὐτούς, θέλετε προσέχει νὰ κάμνητε.
9Ἐνθυμοῦ τί ἔκαμεν εἰς τὴν Μαριὰμ Κύριος ὁ Θεὸς σου καθ᾿ ὁδόν, ἀφοῦ ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου.
10Ὅταν δανείσῃς τι εἰς τὸν πλησίον σου, δὲν θέλεις εἰσέλθει εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διὰ νὰ λάβῃς τὸ ἐνέχυρον αὐτοῦ·
11ἔξω θέλεις σταθῆ, καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ὁποῖον δανείζεις θέλει ἐκφέρει εἰς σὲ τὸ ἐνέχυρον.
12Καὶ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἦναι πτωχός, δὲν θέλεις κοιμηθῆ μετὰ τοῦ ἐνεχύρου αὐτοῦ·
13ἐξάπαντος θέλεις ἀποδώσει εἰς αὐτὸν τὸ ἐνέχυρον περὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, καὶ θέλει κοιμηθῆ ἐν τῷ ἱματίῳ αὑτοῦ καὶ θέλει σὲ εὐλογήσει καὶ θέλει εἶσθαι εἰς σὲ δικαιοσύνη ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
14Δὲν θέλεις ἀδικήσει μισθωτὸν πτωχὸν καὶ ἐνδεῆ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ἤ ἐκ τῶν ξένων σου τῶν ἐν τῇ γῇ σου, ἐντὸς τῶν πυλῶν σου.
15Αὐθημερὸν θέλεις δώσει τὸν μισθὸν αὐτοῦ, πρὶν δύσῃ ὁ ἥλιος ἐπ᾿ αὐτόν· διότι εἶναι πτωχὸς καὶ ἔχει τὴν ἐλπίδα αὑτοῦ εἰς αὐτόν· διὰ νὰ μή βοήσῃ κατὰ σοῦ πρὸς Κύριον, καὶ γείνῃ εἰς σὲ ἁμαρτία.
16Οἱ πατέρες δὲν θέλουσι θανατόνεσθαι διὰ τὰ τέκνα, οὔτε τὰ τέκνα θέλουσι θανατόνεσθαι διὰ τοὺς πατέρας· ἕκαστος θέλει θανατόνεσθαι διὰ τὸ ἴδιον ἑαυτοῦ ἁμάρτημα.
17Δὲν θέλεις διαστρέφει τὴν κρίσιν τοῦ ξένου, τοῦ ὀρφανοῦ, οὐδὲ θέλεις λαμβάνει τὸ ἱμάτιον τῆς χήρας ἐνέχυρον·
18ἀλλὰ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι ὅτι δοῦλος ἐστάθης ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ σὲ ἐλύτρωσε Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ νὰ κάμνῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο.
19Ὅταν θερίζῃς τὸ θέρος σου ἐν τῷ ἀγρῷ σου, καὶ λησμονήσῃς χειρόβολόν τι ἐν τῷ ἀγρῷ, δὲν θέλεις ἐπιστρέψει διὰ νὰ λάβῃς αὐτὸ· διὰ τὸν ξένον θέλει εἶσθαι, διὰ τὸν ὀρφανὸν καὶ διὰ τὴν χήραν· διὰ νὰ σὲ εὐλογῇ Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου.
20Ἀφοῦ τινάξῃς τὰς ἐλαίας σου, δὲν θέλεις πάλιν ἐλαιολογήσει τοὺς κλάδους· θέλει εἶσθαι διὰ τὸν ξένον, διὰ τὸν ὀρφανὸν καὶ διὰ τὴν χήραν.
21Ἀφοῦ τρυγήσῃς τὸν ἀμπελῶνά σου, δὲν θέλεις σταφυλολογήσει πάλιν· θέλει εἶσθαι διὰ τὸν ξένον, διὰ τὸν ὀρφανὸν καὶ διὰ τὴν χήραν.
2224:22 Καὶ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι ὅτι δοῦλος ἐστάθης ἐν γῇ Αἰγύπτου· διὰ τοῦτο ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ νὰ κάμνῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο.Σχετικά με το Copyright: