Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 27

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ τὸν λαόν, λέγων, Φυλάττετε πάσας τὰς ἐντολάς, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον.
2Καὶ τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν διαβῆτε τὸν Ἰορδάνην, πρὸς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ, θέλεις στήσει εἰς σεαυτὸν λίθους μεγάλους, καὶ θέλεις χρίσει αὐτοὺς μὲ ἀσβέστην·
3καὶ θέλεις γράψει ἐπ᾿ αὐτοὺς πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, ἀφοῦ διαβῇς τὸν Ἰορδάνην, διὰ νὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καθὼς Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου ὑπεσχέθη εἰς σέ.
4Διὰ τοῦτο ἀφοῦ διαβῆτε τὸν Ἰορδάνην, θέλετε στήσει τοὺς λίθους τούτους, τοὺς ὁποίους ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον, ἐν τῷ ὄρει Ἐβάλ, καὶ θέλεις χρίσει αὐτοὺς μὲ ἀσβέστην.
5Καὶ θέλεις οἰκοδομήσει ἐκεῖ θυσιαστήριον εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου, θυσιαστήριον ἐκ λίθων· σίδηρον δὲν θέλεις ἐπιβάλει ἐπ᾿ αὐτούς.
6Θέλεις οἰκοδομήσει τὸ θυσιαστήριον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐκ λίθων ὁλοκλήρων· καὶ θέλεις προσφέρει ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν σου·
7καὶ θέλεις προσφέρει θυσίας εἰρηνικάς, καὶ θέλεις τρώγει ἐκεῖ, καὶ θέλεις εὐφραίνεσθαι ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου·
8καὶ θέλεις γράψει ἐπὶ τοὺς λίθους πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εὐκρινέστατα.
9Καὶ ἐλάλησαν ὁ Μωϋσῆς καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευΐται πρὸς πάντα τὸν Ἰσραήλ λέγοντες, Πρόσεχε καὶ ἄκουε, Ἰσραήλ· ταύτην τὴν ἡμέραν κατεστάθης λαὸς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου·
10θέλεις λοιπὸν ὑπακούει εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ ἐκτελεῖ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ τὰ ὁποῖα ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον.
11Καὶ προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς τὸν λαὸν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, λέγων,
12Οὗτοι θέλουσι σταθῆ ἐπὶ τὸ ὄρος Γαριζὶν διὰ νὰ εὐλογήσωσι τὸν λαόν, ἀφοῦ διαβῆτε τὸν Ἰορδάνην· Συμεὼν καὶ Λευΐ καὶ Ἰούδα καὶ Ἰσσάχαρ καὶ Ἰωσήφ καὶ Βενιαμίν.
13Καὶ οὗτοι θέλουσι σταθῆ ἐπὶ τὸ ὄρος Ἐβὰλ διὰ νὰ καταρασθῶσι· Ῥουβήν, Γὰδ καὶ Ἀσήρ καὶ Ζαβουλών, Δὰν καὶ Νεφθαλί.
14Καὶ θέλουσι λαλήσει οἱ Λευΐται καὶ εἰπεῖ πρὸς πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Ἰσραήλ μετὰ φωνῆς μεγάλης,
15Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις κάμῃ γλυπτὸν ἤ χωνευτόν, βδέλυγμα εἰς τὸν Κύριον, ἔργον χειρῶν τεχνίτου, καὶ θέσῃ ἐν ἀποκρύφῳ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει ἀποκριθῆ καὶ εἰπεῖ, Ἀμήν.
16Ἐπικατάρατος ὅστις κακολογήσῃ τὸν πατέρα αὑτοῦ ἤ τὴν μητέρα αὑτοῦ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
17Ἐπικατάρατος ὅστις μετακινήσῃ τὸ ὁροθέσιον τοῦ πλησίον αὑτοῦ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
18Ἐπικατάρατος ὅστις ἀποπλανήσῃ τὸν τυφλὸν ἐν τῇ ὁδῷ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
19Ἐπικατάρατος ὅστις διαστρέψῃ τὴν κρίσιν τοῦ ξένου, τοῦ ὀρφανοῦ καὶ τῆς χήρας. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
20Ἐπικατάρατος ὅστις κοιμηθῇ μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· διότι ἐκκαλύπτει τὸ συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὑτοῦ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
21Ἐπικατάρατος ὅστις κοιμηθῇ μεθ᾿ ὁποιουδήποτε κτήνους. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
22Ἐπικατάρατος ὅστις κοιμηθῇ μετὰ τῆς ἀδελφῆς αὑτοῦ τῆς θυγατρὸς τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, ἤ τῆς θυγατρὸς τῆς μητρὸς αὑτοῦ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
23Ἐπικατάρατος ὅστις κοιμηθῇ μετὰ τῆς πενθερᾶς αὑτοῦ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
24Ἐπικατάρατος ὅστις κτυπήσῃ τὸν πλησίον αὑτοῦ κρυφίως. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
25Ἐπικατάρατος ὅστις λάβῃ δῶρα διὰ νὰ φονεύσῃ ἄνθρωπον ἀθῷον. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.
26Ἐπικατάρατος ὅστις δὲν ἐμμένει εἰς τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, διὰ νὰ ἐκτελῇ αὐτούς. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει εἰπεῖ, Ἀμήν.Σχετικά με το Copyright: