Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 28

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐὰν ὑπακούῃς ἐπιμελῶς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ προσέχῃς νὰ κάμνῃς πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, θέλει σὲ ὑψώσει Κύριος ὁ Θεὸς σου ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς·
2καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται καὶ θέλουσι σὲ εὑρεῖ, ἐὰν ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
3Εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῇ πόλει καὶ εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῷ ἀγρῷ.
4Εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου καὶ ὁ καρπὸς τῆς γῆς σου καὶ ὁ καρπὸς τῶν κτηνῶν σου, αἱ ἀγέλαι τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου.
5Εὐλογημένον τὸ καλάθιόν σου καὶ ἡ σκάφη σου.
6Εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ὅταν εἰσέρχησαι, καὶ εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ὅταν ἐξέρχησαι.
7Τοὺς ἐχθροὺς σου, τοὺς ἐπανισταμένους ἐπὶ σέ, ὁ Κύριος θέλει κάμει αὐτοὺς νὰ συντριφθῶσιν ἔμπροσθέν σου· ἀπὸ μιᾶς ὁδοῦ θέλουσιν ἐξέλθει ἐπὶ σέ, καὶ ἀπὸ ἑπτὰ ὁδῶν θέλουσι φύγει ἀπὸ προσώπου σου.
8Ὁ Κύριος θέλει ἐξαποστέλλει ἐπὶ σὲ τὴν εὐλογίαν εἰς τὰς ἀποθήκας σου καὶ εἰς πάντα ὅσα ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου· καὶ θέλει σὲ εὐλογήσει ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ.
9Ὁ Κύριος θέλει σὲ καταστήσει εἰς ἑαυτὸν λαὸν ἅγιον, καθὼς ὥμοσε πρὸς σέ, ἐὰν φυλάττῃς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ περιπατῇς εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ.
10Καὶ πάντες οἱ λαοὶ τῆς γῆς θέλουσιν ἰδεῖ, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἐπικέκληται ἐπὶ σέ, καὶ θέλουσι τρομάζει ἀπὸ σοῦ.
11Καὶ ὁ Κύριος θέλει σὲ πληθύνει εἰς ἀγαθά, εἰς τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου καὶ εἰς τὸν καρπὸν τῶν κτηνῶν σου καὶ εἰς τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ὁποίαν ὥμοσε Κύριος πρὸς τοὺς πατέρας σου νὰ δώσῃ εἰς σέ.
12Ὁ Κύριος θέλει ἀνοίξει εἰς σὲ τὸν ἀγαθὸν θησαυρὸν αὑτοῦ, τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ δίδῃ βροχήν εἰς τὴν γῆν σου κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς, καὶ διὰ νὰ εὐλογῇ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου· καὶ θέλεις δανείζει εἰς πολλὰ ἔθνη, σὺ δὲ δὲν θέλεις δανείζεσθαι.
13Καὶ θέλει σὲ καταστήσει ὁ Κύριος κεφαλήν καὶ οὐχὶ οὐράν· καὶ θέλεις εἶσθαι μόνον ὑπεράνω καὶ δὲν θέλεις εἶσθαι ὑποκάτω· ἐὰν ὑπακούσῃς εἰς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, νὰ φυλάττῃς καὶ νὰ ἐκτελῇς·
14καὶ δὲν θέλεις ἐκκλίνει ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, τοὺς ὁποίους ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον, δεξιὰ ἤ ἀριστερά, διὰ νὰ ὑπάγῃς κατόπιν ἄλλων θεῶν διὰ νὰ λατρεύσῃς αὐτούς.
15Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ προσέχῃς νὰ ἐκτελῇς πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται θέλουσιν ἐλθεῖ ἐπὶ σὲ καὶ θέλουσι σὲ εὑρεῖ.
16Κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῇ πόλει, καὶ κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῷ ἀγρῷ.
17Κατηραμένον τὸ καλάθιόν σου καὶ ἡ σκάφη σου.
18Κατηραμένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, αἱ ἀγέλαι τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου.
19Κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ὅταν εἰσέρχησαι, καὶ κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ὅταν ἐξέρχησαι.
20Ὁ Κύριος θέλει ἐξαποστείλει ἐπὶ σὲ τὴν κατάραν, τὴν θλῖψιν καὶ τὴν φθοράν, εἰς πάντα ὅσα ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου διὰ νὰ πράξῃς, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς καὶ ἑωσοῦ ἀφανισθῇς ταχέως, διὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἔργων σου, διότι ἐγκατέλιπες ἐμέ.
21Ὁ Κύριος θέλει προσκολλήσει εἰς σὲ τὸ θανατικόν, ἑωσοῦ σὲ ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ τῆς γῆς, ὅπου ὑπάγεις νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν.
22Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει μὲ μαρασμὸν καὶ μὲ πυρετὸν καὶ μὲ ῥῖγος καὶ μὲ φλόγωσιν καὶ μὲ μάχαιραν καὶ μὲ ἀνεμοφθορίαν καὶ μὲ ἐρυσίβην· καὶ θέλουσι σὲ καταδιώκει ἑωσοῦ ἀφανισθῇς.
23Καὶ ὁ οὐρανὸς σου ὁ ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς σου θέλει εἶσθαι χαλκός, καί ἡ γῆ ἡ ὑποκάτω σου σίδηρος.
24Ὁ Κύριος θέλει δώσει τὴν βροχήν τῆς γῆς σου κονιορτὸν καὶ χῶμα· ἐκ τοῦ οὐρανοῦ θέλει καταβαίνει ἐπὶ σέ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς.
25Ὁ Κύριος θέλει σὲ κάμει νὰ συντριφθῇς ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου· ἀπὸ μιᾶς ὁδοῦ θέλεις ἐξέλθει ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἀπὸ ἑπτὰ ὁδῶν θέλεις φύγει ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ θέλεις διασκορπισθῆ εἰς πάντα τὰ βασίλεια τῆς γῆς.
26Καὶ τὸ πτῶμά σου θέλει εἶσθαι τροφή εἰς πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ ἀποδιώκων.
27Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει μὲ τὴν Αἰγυπτιακήν πληγήν καὶ μὲ αἱμορροΐδας καὶ μὲ ψώραν καὶ μὲ ξυσμόν, ὥστε νὰ μή δύνασαι νὰ ἰατρευθῇς.
28Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει μὲ ἀφροσύνην καὶ μὲ τύφλωσιν καὶ μὲ ἔκστασιν καρδίας·
29καὶ θέλεις ψηλαφᾷ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἡμέρας, ὡς ὁ τυφλὸς ψηλαφᾷ ἐν τῷ σκότει, καὶ δὲν θέλεις εὐοδοῦσθαι εἰς τὰς ὁδοὺς σου· καὶ θέλεις εἶσθαι μόνον καταδυναστευόμενος καὶ διαρπαζόμενος πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ σώζων.
30Θέλεις ἀρραβωνισθῆ γυναῖκα, καὶ ἄλλος ἀνήρ θέλει κοιμηθῆ μετ᾿ αὐτῆς· οἰκίαν θέλεις οἰκοδομήσει, καὶ δὲν θέλεις κατοικήσει ἐν αὐτῇ· ἀμπελῶνα θέλεις φυτεύσει, καὶ δὲν θέλεις τρυγήσει αὐτόν.
31Ὁ βοῦς σου θέλει εἶσθαι ἐσφαγμένος ἐνώπιόν σου, καὶ δὲν θέλεις φάγει ἐξ αὐτοῦ· ὁ ὄνος σου θέλει ἁρπαχθῆ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου καὶ δὲν θέλει ἀποδοθῆ εἰς σέ· τὰ πρόβατά σου θέλουσι παραδοθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς σου, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι εἰς σὲ ὁ σώζων.
32Οἱ υἱοὶ σου καὶ αἱ θυγατέρες σου θέλουσι παραδοθῆ εἰς ἄλλον λαόν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σου θέλουσι βλέπει καὶ μαραίνεσθαι δι᾿ αὐτοὺς ὅλην τὴν ἡμέραν· καὶ δὲν θέλει εἶσθαι δύναμις ἐν τῇ χειρὶ σου.
33Τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου καὶ πάντας τοὺς κόπους σου θέλει φάγει ἔθνος τὸ ὁποῖον δὲν γνωρίζεις· καὶ θέλεις εἶσθαι μόνον καταδυναστευόμενος καὶ καταπατούμενος πάσας τὰς ἡμέρας.
34Καὶ θέλεις γείνει παράφρων διὰ τὰ θεάματα τῶν ὀφθαλμῶν σου, τὰ ὁποῖα θέλεις ἰδεῖ.
35Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει εἰς τὰ γόνατα καὶ εἰς τὰ σκέλη μὲ πληγήν κακήν, ὥστε νὰ μή δύνασαι νὰ ἰατρευθῇς ἀπὸ τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου.
36Ὁ Κύριος θέλει φέρει σὲ καὶ τὸν βασιλέα σου ὅντινα καταστήσῃς ἐπὶ σέ, εἰς ἔθνος τὸ ὁποῖον δὲν ἐγνώρισας, σύ, οὐδὲ οἱ πατέρες σου· καὶ ἐκεῖ θέλεις λατρεύσει ἄλλους θεούς, ξύλα καὶ λίθους.
37Καὶ θέλεις εἶσθαι εἰς ἔκπληξιν, εἰς παροιμίαν καὶ εἰς διήγημα μεταξὺ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅπου ἐν σὲ φέρῃ ὁ Κύριος.
38Σπόρον πολὺν θέλεις φέρει εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ ὀλίγον θέλεις συνάξει διότι θέλει καταφάγει αὐτὸν ἡ ἀκρίς.
39Ἀμπελῶνας θέλεις φυτεύσει καὶ καλλιεργήσει, καὶ οἶνον δὲν θέλεις πίει οὐδὲ θέλεις τρυγήσει διότι ὁ σκώληξ θέλει καταφάγει αὐτούς.
40Ἐλαίας θέλεις ἔχει εἰς πάντα τὰ ὅριά σου, καὶ μὲ ἔλαιον δὲν θέλεις χρισθῆ· διότι αἱ ἐλαῖαί σου θέλουσιν ἀποβάλει τὸν καρπόν.
41Υἱοὺς καὶ θυγατέρας θέλεις γεννήσει, καὶ δὲν θέλουσιν εἶσθαι σοῦ· διότι θέλουσιν ὑπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν.
42Πάντα τὰ δένδρα σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου θέλει καταφθείρει ὁ βροῦχος.
43Ὁ ξένος, ὁ ἐν τῷ μέσῳ σου, θέλει ἀναβαίνει ὑπεράνω σου, ἄνω ἄνω, σὺ δὲ θέλεις καταβαίνει κάτω κάτω.
44Ἐκεῖνος θέλει δανείζει εἰς σέ, σὺ δὲ δὲν θέλεις δανείζει εἰς αὐτόν· αὐτὸς θέλει εἶσθαι κεφαλή, καὶ σὺ θέλεις εἶσθαι οὐρά.
45Καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται, καὶ θέλουσι σὲ καταδιώξει καὶ σὲ εὑρεῖ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς· διότι δὲν ὑπήκουσας εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ φυλάττῃς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα προσέταξεν εἰς σέ.
46Καὶ ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ σπέρμα σου, εἰς σημεῖον καὶ τέρας διαπαντός.
47Ἐπειδή δὲν ἐλάτρευσας Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ἀγαθότητι καρδίας, διὰ τὴν ἀφθονίαν πάντων·
48διὰ τοῦτο θέλεις δουλεύσει τοὺς ἐχθροὺς σου, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος θέλει ἐξαποστείλει ἐπὶ σέ, μὲ πεῖναν καὶ μὲ δίψαν καὶ μὲ γυμνότητα καὶ μὲ ἔλλειψιν πάντων· καὶ θέλει βάλει ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου ζυγὸν σιδηροῦν, ἑωσοῦ σὲ ἐξολοθρεύσῃ.
49Ὁ Κύριος θέλει φέρει ἔθνος ἐπὶ σὲ μακρόθεν, ἀπὸ ἄκρου τῆς γῆς, ὡς μὲ ὁρμήν ἀετοῦ· ἔθνος, τοῦ ὁποίου τὴν γλῶσσαν δὲν θέλεις ἐννοεῖ·
50ἔθνος ἀγριοπρόσωπον, τὸ ὁποῖον δὲν θέλει σεβασθῆ τὸ πρόσωπον τοῦ γέροντος οὐδὲ θέλει ἐλεήσει τὸν νέον·
51καὶ θέλει τρώγει τὸν καρπὸν τῶν κτηνῶν σου καὶ τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς· τὸ ὁποῖον δὲν θέλει ἀφήσει εἰς σὲ σῖτον, οἶνον ἤ ἔλαιον, τὰς ἀγέλας τῶν βοῶν σου ἤ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου, ἑωσοῦ σὲ ἐξολοθρεύσῃ.
52Καὶ θέλει σὲ πολιορκήσει εἰς πάσας τὰς πόλεις σου, ἑωσοῦ πέσωσι τὰ ὑψηλὰ καὶ ὀχυρὰ τείχη σου, εἰς τὰ ὁποῖα σὺ ἤλπιζες, καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν σου· καὶ θέλει σὲ πολιορκήσει εἰς πάσας τὰς πόλεις σου, καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν σου τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς σὲ Κύριος ὁ Θεὸς σου.
53Καὶ θέλεις φάγει τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου, τὰς σάρκας τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν θυγατέρων σου, τοὺς ὁποίους ἔδωκεν εἰς σὲ Κύριος ὁ Θεὸς σου, ἐν τῇ πολιορκίᾳ καὶ ἐν τῇ καταθλίψει, μὲ τὴν ὁποίαν θέλει σὲ καταθλίψει ὁ ἐχθρὸς σου·
54ὁ ἀνήρ ὁ ἁπαλὸς μεταξὺ σου καὶ ὁ σφόδρα τρυφερὸς θέλει ἐμβλέψει μὲ βλέμμα πονηρὸν εἰς τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ εἰς τὴν γυναῖκα τοῦ κόλπου αὑτοῦ καὶ εἰς τὰ ἐναπολειφθέντα τέκνα αὑτοῦ ὅσα ἐναπολειφθῶσιν·
55ὥστε νὰ μή δώσῃ εἰς οὐδένα ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν σαρκῶν τῶν τέκνων αὑτοῦ, τὰ ὁποῖα ἤθελε τρώγει διότι δὲν ἔμεινεν εἰς αὐτὸν οὐδὲν ἐν τῇ πολιορκίᾳ καὶ ἐν τῇ καταθλίψει, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἐχθρὸς σου θέλει σὲ καταθλίψει εἰς πάσας τὰς πόλεις σου.
56Ἡ ἁπαλή καὶ τρυφερὰ γυνή μεταξὺ σου, τῆς ὁποίας ὁ ποῦς δὲν ἐδοκίμασε νὰ πατήσῃ ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἁπαλότητα, θέλει ἐμβλέψει μὲ βλέμμα πονηρὸν εἰς τὸν ἄνδρα τοῦ κόλπου αὑτῆς καὶ εἰς τὸν υἱὸν αὑτῆς καὶ εἰς τὴν θυγατέρα αὑτῆς,
57καὶ εἰς τὸ βρέφος αὑτῆς τὸ ἐξελθὸν ἐκ μέσου τῶν ποδῶν αὑτῆς καὶ εἰς τὰ τέκνα, τὰ ὁποῖα ἐγέννησε· διότι θέλει φάγει αὐτὰ κρυφίως, διὰ τὴν ἔλλειψιν πάντων, ἐν τῇ πολιορκίᾳ καὶ ἐν τῇ καταθλίψει, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἐχθρὸς σου θέλει σὲ καταθλίψει εἰς τὰς πόλεις σου.
58Ἐὰν δὲν προσέχῃς νὰ κάμνῃς πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, τοὺς γεγραμμένους ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, ὥστε νὰ φοβῆσαι τὸ ἔνδοξον καὶ φοβερὸν τοῦτο ὄνομα, ΚΥΡIΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ,
59τότε ὁ Κύριος θέλει κάμει τρομερὰς τὰς πληγὰς σου καὶ τὰς πληγὰς τοῦ σπέρματός σου, πληγὰς μεγάλας καὶ ἀπαύστους καὶ νόσους κακὰς καὶ ἀπαύστους.
60Καὶ θέλει ἐπιφέρει ἐπὶ σὲ πάσας τάς ὀδύνας τῆς Αἰγύπτου, διὰ τὰς ὁποίας ἐτρόμαξας· καὶ θέλουσι προσκολληθῆ εἰς σέ·
61καὶ πᾶσαν ἀσθένειαν καὶ πᾶσαν πληγήν, ἥτις δὲν εἶναι γεγραμμένη ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου, ταύτας ὁ Κύριος θέλει φέρει ἐπὶ σέ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς.
62Καὶ θέλετε ἐναπολειφθῆ ὀλιγοστοὶ τὸν ἀριθμόν, ἐνῷ ἦσθε ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὸ πλῆθος· διότι δὲν ὑπήκουσας εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
63Καὶ καθὼς ὁ Κύριος εὐφράνθη εἰς ἐσᾶς εἰς τὸ νὰ σᾶς ἀγαθοποιῇ καὶ νὰ σᾶς πληθύνῃ, οὕτω θέλει εὐφρανθῆ ὁ Κύριος εἰς ἐσᾶς εἰς τὸ νὰ σᾶς ἐξαλείψῃ καὶ νὰ σᾶς μηδενώσῃ· καὶ θέλετε ἁρπαχθῆ ἀπὸ τῆς γῆς, ὅπου ὑπάγετε νὰ κληρονομήσητε αὐτήν.
64Καὶ θέλει σὲ διασπείρει ὁ Κύριος εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς· καὶ θέλετε λατρεύσει ἐκεῖ ἄλλους θεούς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐγνώρισας, σὺ οὐδὲ οἱ πατέρες σου, ξύλα καὶ λίθους.
65Ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐθνῶν τούτων δὲν θέλεις εὑρεῖ ἀνάπαυσιν, οὐδὲ θέλει ἔχει στάσιν τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς σου· ἀλλὰ θέλει σοὶ δώσει ὁ Κύριος ἐκεῖ καρδίαν τρέμουσαν καὶ μαραινομένους ὀφθαλμοὺς καὶ τηκομένην ψυχήν.
66Καὶ ἡ ζωή σου θέλει εἶσθαι κρεμαμένη ἐνώπιόν σου· καὶ θέλεις φοβεῖσθαι νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ δὲν θέλεις πιστεύει εἰς τὴν ζωήν σου.
67Τὸ πρωΐ θέλεις εἰπεῖ, Εἴθε νὰ ἦτο ἑσπέρα! καὶ τὴν ἑσπέραν θέλεις εἰπεῖ, Εἴθε νὰ ἦτο πρωΐ! διὰ τὸν φόβον τῆς καρδίας σου, τὸν ὁποῖον θέλεις φοβεῖσθαι, καὶ διὰ τὰ θεάματα τῶν ὀφθαλμῶν σου, τὰ ὁποῖα θέλεις βλέπει.
68Καὶ θέλει σὲ ἐπαναφέρει ὁ Κύριος εἰς τὴν Αἴγυπτον μὲ πλοῖα, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ περὶ τῆς ὁποίας σοὶ εἶπα, Δὲν θέλεις πλέον ἰδεῖ αὐτήν ἄλλην φοράν· καὶ θέλετε πωλεῖσθαι ἐκεῖ εἰς τοὺς ἐχθροὺς σας ὡς δοῦλοι καὶ δοῦλαι καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ ἀγοράζων.Σχετικά με το Copyright: