Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε στρέψαντες ἀνέβημεν τὴν ὁδὸν τὴν εἰς Βασάν· καὶ ἐξῆλθεν Ὤγ ὁ βασιλεὺς τῆς Βασὰν εἰς συνάντησιν ἡμῶν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, διὰ μάχην εἰς Ἐδρεΐ.
2Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Μή φοβηθῇς αὐτόν· διότι εἰς τὴν χεῖρά σου παρέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτόν, ὡς ἔκαμες εἰς τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων, ὅστις κατῴκει ἐν Ἑσεβών.
3Καὶ παρέδωκε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς τὴν χεῖρα ἡμῶν καὶ τὸν Ὤγ, βασιλέα τῆς Βασάν, καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ· καὶ ἐπατάξαμεν αὐτόν, ἑωσοῦ δὲν ἀφήκαμεν εἰς αὐτὸν ὑπόλοιπον.
4Καὶ ἐκυριεύσαμεν πάσας τὰς πόλεις αὐτοῦ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν· δὲν ἐστάθη πόλις, τὴν ὁποίαν δὲν ἐλάβομεν ἀπ᾿ αὐτῶν· ἑξήκοντα πόλεις, πᾶσαν τὴν περίχωρον τῆς Ἀργόβ, τὸ βασίλειον τοῦ Ὤγ ἐν Βασάν.
5Αἱ πόλεις αὗται ἦσαν πᾶσαι χυρωμέναι μὲ τείχη ὑψηλά, μὲ πύλας καὶ μοχλούς· ἐκτὸς μεγάλου πλήθους ἀτειχίστων πόλεων.
6Καὶ ἐξωλοθρεύσαμεν αὐτάς, καθὼς ἐκάμομεν εἰς τὸν Σηὼν βασιλέα τῆς Ἑσεβών, ἐξολοθρεύοντες πᾶσαν πόλιν, ἄνδρας, γυναῖκας καὶ παιδία.
7Πάντα δὲ τὰ κτήνη καὶ τὰ λάφυρα τῶν πόλεων ἐλεηλατήσαμεν δι᾿ ἑαυτούς.
8Καὶ ἐλάβομεν κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀπὸ τῶν χειρῶν τῶν δύο βασιλέων τῶν Ἀμορραίων τὴν γῆν τὴν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Ἀρνὼν ἕως τοῦ ὄρους Ἀερμών·
9τὸ Ἀερμὼν ὀνομάζουσιν οἱ Σιδώνιοι Σιριών, οἱ δὲ Ἀμορραῖοι ὀνομάζουσιν αὐτὸ Σενείρ·
10πάσας τὰς πόλεις τῆς πεδιάδος καὶ πᾶσαν τὴν Γαλαὰδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασὰν ἕως Σαλχὰ καὶ Ἐδρεΐ, πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ὤγ ἐν Βασάν.
11Διότι μόνος ὁ Ὤγ βασιλεὺς τῆς Βασὰν ἐσώζετο ἐκ τοῦ ὑπολοίπου τῶν γιγάντων· ἰδού, ἡ κλίνη αὐτοῦ ἦτο κλίνη σιδηρᾶ· δὲν σώζεται αὕτη ἐν Ῥαββὰ τῶν υἱῶν Ἀμμών; ἐννέα πῆχαι τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τέσσαρες πῆχαι τὸ πλάτος αὐτῆς, κατὰ πήχην ἀνδρός.
12Καὶ τὴν γῆν ἐκείνην, τὴν ὁποίαν ἐκυριεύσαμεν κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἀπὸ τῆς Ἀροήρ, τῆς παρὰ τὸν ποταμὸν Ἀρνών, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους Γαλαὰδ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ, ἔδωκα εἰς τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ εἰς τοὺς Γαδίτας.
13Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς Γαλαὰδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασάν, τὸ βασίλειον τοῦ Ὤγ, ἔδωκα εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ, πᾶσαν τὴν περίχωρον τῆς Ἀργὸβ μετὰ πάσης τῆς Βασάν, ἥτις νομάζετο γῆ γιγάντων.
14Ἰαεὶρ ὁ υἱὸς τοῦ Μανασσῆ ἔλαβε πᾶσαν τὴν περίχωρον τῆς Ἀργὸβ μέχρι τῶν ὁρίων τῆς Γεσσουρὶ καὶ Μααχαθί· καὶ νόμασεν αὐτὰς κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Βασὰν-ἀβὼθ-ἰαείρ, μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.
15Καὶ εἰς τὸν Μαχεὶρ ἔδωκα τὴν Γαλαάδ.
16Καὶ εἰς τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ εἰς τοὺς Γαδίτας ἔδωκα ἀπὸ Γαλαὰδ ἕως τοῦ ποταμοῦ Ἀρνὼν τὸ μέσον τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὸ ὅριον καὶ ἕως τοῦ ποταμοῦ Ἰαβόκ, τοῦ ὁρίου τῶν υἱῶν Ἀμμών·
17καὶ τὴν πεδιάδα καὶ τὸν Ἰορδάνην καὶ τὸ ὅριον ἀπὸ Χιννερὼθ μέχρι τῆς θαλάσσης τῆς πεδιάδος, τῆς ἁλμυρᾶς θαλάσσης, ὑποκάτω τῆς Ἀσδὼθ-φασγὰ πρὸς ἀνατολάς.
18Καὶ προσέταξα εἰς ἐσᾶς κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, λέγων, Κύριος ὁ Θεὸς σας ἔδωκεν εἰς ἐσᾶς τὴν γῆν ταύτην νὰ κυριεύσητε αὐτήν· θέλετε περάσει ὡπλισμένοι ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν σας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, πάντες οἱ ἄνδρες οἱ δυνατοί·
19πλήν αἱ γυναῖκές σας καὶ τὰ παιδία σας καὶ τὰ κτήνη σας, ἐξεύρω ὅτι ἔχετε κτήνη πολλά, θέλουσι μένει εἰς τὰς πόλεις σας, τὰς ὁποίας ἔδωκα εἰς ἐσᾶς·
20ἑωσοῦ δώσῃ ὁ Κύριος ἀνάπαυσιν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς σας, καθὼς καὶ εἰς ἐσᾶς, καὶ κυριεύσωσι καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς σας, εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου· καὶ τότε θέλετε ἐπιστρέψει ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὑτοῦ, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς ἐσᾶς.
21Καὶ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν προσέταξα εἰς τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οἱ ὀφθαλμοὶ σου εἶδον πάντα ὅσα Κύριος ὁ Θεὸς σας ἔκαμεν εἰς τοὺς δύο τούτους βασιλεῖς· οὕτω θέλει κάμει ὁ Κύριος εἰς πάντα τὰ βασίλεια, εἰς τὰ ὁποῖα διαβαίνεις·
22δὲν θέλετε φοβηθῆ αὐτούς· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σας αὐτὸς θέλει πολεμήσει ὑπὲρ ὑμῶν.
23Καὶ ἐδεήθην τοῦ Κυρίου κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, λέγων,
24Κύριε Θεέ, σὺ ἤρχισας νὰ δεικνύῃς εἰς τὸν δοῦλόν σου τὴν μεγαλωσύνην σου καὶ τὴν κραταιὰν σου χεῖρα· διότι τίς Θεὸς εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ ἤ ἐν τῇ γῇ ὅστις δύναται νὰ κάμῃ κατὰ τὰ ἔργα σου καὶ κατὰ τὴν δύναμίν σου;
25ἄς διαβῶ, δέομαι, καὶ ἄς ἴδω τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, τὴν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ἐκεῖνο τὸ ὄρος τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν Λίβανον.
26Ἀλλ᾿ ὁ Κύριος ἐθυμώθη ἐναντίον μου ἐξ αἰτίας σας καὶ δὲν μοῦ εἰσήκουσε· καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ἀρκεῖ εἰς σέ· μή λαλήσῃς πρὸς ἐμὲ πλέον περὶ τούτου·
27ἀνάβα εἰς τὴν κορυφήν τοῦ Φασγὰ καὶ ὕψωσον τοὺς ὀφθαλμοὺς σου πρὸς δυσμὰς καὶ βορρᾶν καὶ μεσημβρίαν καὶ ἀνατολάς, καὶ θεώρησον διὰ τῶν ὀφθαλμῶν σου· διότι δὲν θέλεις διαβῆ τὸν Ἰορδάνην τοῦτον·
28καὶ παράγγειλον εἰς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐνθάρρυνον αὐτὸν καὶ ἐνίσχυσον αὐτόν· διότι οὗτος θέλει διαβῆ ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τούτου καὶ οὗτος θέλει κληροδοτήσει εἰς αὐτοὺς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν θέλεις ἰδεῖ.
29Καὶ ἐκαθήμεθα ἐν τῇ κοιλάδι κατέναντι Βαὶθ-φεγώρ.Σχετικά με το Copyright: