Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 30

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ὅταν ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ πάντα τὰ πράγματα ταῦτα, ἡ εὐλογία καὶ ἡ κατάρα, τὴν ὁποίαν ἔθεσα ἐνώπιόν σου, καὶ ἀνακαλέσῃς ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου ἐν τῷ μέσῳ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅπου ἄν διασκορπίσῃ σε Κύριος ὁ Θεὸς σου,
2καὶ ἐπιστραφῇς πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν σου καὶ ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν αὐτοῦ, κατὰ πάντα ὅσα ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, σὺ καὶ τὰ τέκνα σου, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
3τότε Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει σὲ ἐπαναφέρει ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ θέλει σὲ σπλαγχνισθῆ, καὶ πάλιν θέλει σὲ συνάξει ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅπου σὲ διεσκόρπισε Κύριος ὁ Θεὸς σου·
4καὶ εἰς τὰ ἔσχατα τοῦ οὐρανοῦ ἄν ἦναι ἡ διασπορὰ σου, ἐκεῖθεν θέλει σὲ συνάξει Κύριος ὁ Θεὸς σου καὶ ἐκεῖθεν θέλει σὲ λάβει,
5καὶ θέλει σὲ εἰσαγάγει Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἐκληρονόμησαν οἱ πατέρες σου, καὶ θέλεις κληρονομήσει αὐτήν· καὶ θέλει σὲ ἀγαθοποιήσει καὶ σὲ πολλαπλασιάσει ὑπὲρ τοὺς πατέρας σου.
6Καὶ θέλει περιτέμει Κύριος ὁ Θεὸς σου τὴν καρδίαν σου καὶ τὴν καρδίαν τοῦ σπέρματός σου, διὰ νὰ ἀγαπᾷς Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, διὰ νὰ ζῇς.
7Καὶ θέλει ἐπιφέρει Κύριος ὁ Θεὸς σου πάσας τὰς κατάρας ταύτας ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς σου καὶ ἐπὶ τοὺς μισοῦντάς σε, οἵτινες σὲ κατεδίωξαν.
8Καὶ σὺ θέλεις ἐπιστραφῆ καὶ ὑπακούσει εἰς τὴν φωνήν τοῦ Κυρίου, καὶ θέλεις ἐκτελεῖ πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον.
9Καὶ θέλει σὲ πληθύνει Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, εἰς τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου καὶ εἰς τὸν καρπὸν τῶν κτηνῶν σου καὶ εἰς τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, εἰς ἀγαθόν· διότι ὁ Κύριος θέλει εὐφρανθῆ πάλιν ἐπὶ σὲ εἰς ἀγαθόν, καθὼς εὐφράνθη ἐπὶ τοὺς πατέρας σου,
10ἐὰν ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὥστε νὰ φυλάττῃς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου· ἐὰν ἐπιστραφῇς πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου.
11Ἐπειδή ἡ ἐντολή αὕτη, τὴν ὁποίαν ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, δὲν εἶναι πολλὰ βαρεῖα διὰ σέ, οὐδὲ μακράν.
12Δὲν εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ, ὥστε νὰ εἴπῃς, Τίς θέλει ἀναβῆ δι᾿ ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ φέρει αὐτήν πρὸς ἡμᾶς, διὰ νὰ ἀκούσωμεν αὐτήν καὶ νὰ ἐκτελέσωμεν αὐτήν;
13οὐδὲ πέραν τῆς θαλάσσης εἶναι, ὥστε νὰ εἴπῃς, Τίς θέλει διαπεράσει τὴν θάλασσαν δι᾿ ἡμᾶς καὶ φέρει αὐτήν πρὸς ἡμᾶς, διὰ νὰ ἀκούσωμεν αὐτήν καὶ νὰ ἐκτελέσωμεν αὐτήν;
14Ἀλλὰ πολὺ πλησίον σου εἶναι ὁ λόγος, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, διὰ νὰ ἐκτελῇς αὐτόν.
15Ἰδού, ἐγὼ ἔθεσα ἐνώπιόν σου σήμερον τὴν ζωήν καὶ τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν θάνατον καὶ τὸ κακόν·
16καθότι ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον νὰ ἀγαπᾷς Κύριον τὸν Θεὸν σου, νὰ περιπατῇς εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ νὰ φυλάττῃς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ, διὰ νὰ ζῇς καὶ νὰ πληθύνησαι καὶ διὰ νὰ σὲ εὐλογήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐν τῇ γῇ, εἰς τὴν ὁποίαν εἰσέρχεσαι διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν.
17Ἐὰν ὅμως παρεκτραπῇ ἡ καρδία σου καὶ δὲν ὑπακούσῃς, ἀλλὰ ἀποπλανηθῇς καὶ προσκυνήσῃς ἄλλους θεοὺς καὶ λατρεύσῃς αὐτούς,
18ἐγὼ ἀναγγέλλω πρὸς ἐσᾶς σήμερον ὅτι ἐξάπαντος θέλετε ἀφανισθῆ· δὲν θέλετε μακροημερεύσει ἐπὶ τῆς γῆς, πρὸς τὴν ὁποίαν διαβαίνεις τὸν Ἰορδάνην, διὰ νὰ εἰσέλθητε ἐκεῖ νὰ κατακληρονομήσητε αὐτήν.
19Διαμαρτύρομαι πρὸς ἐσᾶς σήμερον τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὅτι ἔθεσα ἐνώπιόν σας τὴν ζωήν καὶ τὸν θάνατον, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κατάραν· διὰ τοῦτο ἐκλέξατε τὴν ζωήν, διὰ νὰ ζῆτε σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου·
20διὰ νὰ ἀγαπᾷς Κύριον τὸν Θεὸν σου, διὰ νὰ ὑπακούῃς εἰς τὴν φωνήν αὐτοῦ, καὶ διὰ νὰ ἦσαι προσηλωμένος εἰς αὐτόν· διότι τοῦτο εἶναι ἡ ζωή σου καὶ ἡ μακρότης τῶν ἡμερῶν σου· διὰ νὰ κατοικῇς ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν ὥμοσεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πατέρας σου, πρὸς τὸν Ἀβραάμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ἰακώβ, νὰ δώσῃ εἰς αὐτούς.Σχετικά με το Copyright: