Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τώρα λοιπὸν ἄκουε, Ἰσραήλ, τὰ διατάγματα καὶ τὰς κρίσεις, τὰς ὁποίας ἐγὼ σᾶς διδάσκω νὰ κάμνητε, διὰ νὰ ζήσητε καὶ νὰ εἰσέλθητε καὶ νὰ κληρονομήσητε τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σας δίδει εἰς ἐσᾶς.
2Δὲν θέλετε προσθέσει εἰς τὸν λόγον τὸν ὁποῖον ἐγὼ σᾶς προστάζω, οὐδὲ θέλετε ἀφαιρέσει ἀπ᾿ αὐτοῦ· διὰ νὰ φυλάττητε τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, τὰς ὁποίας ἐγὼ σᾶς προστάζω.
3Οἱ ὀφθαλμοὶ σας εἶδον τί ἔκαμεν ὁ Κύριος ἐξ αἰτίας τοῦ Βέελ-φεγώρ· διότι πάντας τοὺς ἀνθρώπους, οἵτινες ἠκολούθησαν τὸν Βέελ-φεγώρ, Κύριος ὁ Θεὸς σας ἐξωλόθρευσεν αὐτοὺς ἐκ μέσου ὑμῶν.
4Σεῖς δέ, οἵτινες εἶσθε προσκεκολλημένοι εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σας, πάντες ζῆτε τὴν σήμερον.
5Ἰδού, ἐγὼ σᾶς ἐδίδαξα διατάγματα καὶ κρίσεις, καθὼς προσέταξεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεὸς μου, διὰ νὰ κάμνητε οὕτως ἐν τῇ γῇ, εἰς τὴν ὁποίαν εἰσέρχεσθε διὰ νὰ κληρονομήσητε αὐτήν.
6Φυλάττετε λοιπὸν καὶ κάμνετε αὐτά· διότι αὕτη εἶναι ἡ σοφία σας καὶ ἡ σύνεσίς σας ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν· τὰ ὁποῖα θέλουσιν ἀκούσει πάντα τὰ διατάγματα ταῦτα καὶ θέλουσιν εἰπεῖ, Ἰδού, λαὸς σοφὸς καὶ συνετὸς εἶναι τὸ μέγα τοῦτο ἔθνος.
7Διότι ποῖον ἔθνος εἶναι τόσον μέγα, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς εἶναι οὕτω πλησίον αὐτοῦ, καθὼς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι εἰς πάντα ὅσα ἐπικαλούμεθα αὐτὸν;
8Καὶ ποῖον ἔθνος εἶναι τόσον μέγα, τὸ ὁποῖον νὰ ἔχῃ διατάγματα καὶ κρίσεις οὕτω δικαίας, καθὼς πᾶς ὁ νόμος οὗτος, τὸν ὁποῖον θέτω ἐνώπιόν σας σήμερον;
9Μόνον πρόσεχε εἰς σεαυτὸν καὶ φύλαττε καλῶς τὴν ψυχήν σου, μήποτε λησμονήσῃς τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ σου, καὶ μήποτε χωρισθῶσιν ἀπὸ τῆς καρδίας σου, κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· ἀλλὰ δίδασκε αὐτὰ εἰς τοὺς υἱοὺς σου καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου.
10Ἐνθυμοῦ τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἐστάθης ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐν Χωρήβ, ὅτε εἶπε πρὸς ἐμὲ Κύριος, Σύναξόν μοι τὸν λαὸν καὶ θέλω κάμει αὐτοὺς νὰ ἀκούσωσι τοὺς λόγους μου, διὰ νὰ μάθωσι νὰ μὲ φοβῶνται πάσας τὰς ἡμέρας ὅσας ζήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ νὰ διδάσκωσι τοὺς υἱοὺς αὑτῶν.
11Καὶ ἐπλησιάσατε καὶ ἐστάθητε ὑπὸ τὸ ὄρος· καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο μὲ πῦρ ἕως μέσου τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦτο σκότος, νέφη καὶ γνόφος.
12Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς ἐσᾶς ἐκ μέσου τοῦ πυρός· σεῖς ἤκούσατε μὲν τὴν φωνήν τῶν λόγων, ἀλλὰ δὲν εἴδετε οὐδὲν ὁμοίωμα· μόνον φωνήν ἤκούσατε.
13Καὶ ἐφανέρωσεν εἰς ἐσᾶς τὴν διαθήκην αὑτοῦ, τὴν ὁποίαν προσέταξεν εἰς ἐσᾶς νὰ ἐκτελῆτε, τὰς δέκα ἐντολάς· καὶ ἔγραψεν αὐτὰς ἐπὶ δύο λιθίνας πλάκας.
14Καὶ Κύριος προσέταξεν εἰς ἐμὲ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν νὰ σᾶς διδάξω διατάγματα καὶ κρίσεις, διὰ νὰ κάμνητε αὐτὰ ἐν τῇ γῇ, εἰς τὴν ὁποίαν σεῖς εἰσέρχεσθε νὰ κληρονομήσητε αὐτήν.
15Φυλάττετε λοιπὸν καλῶς τὰς ψυχὰς σας, διότι δὲν εἴδετε οὐδὲν ὁμοίωμα, ἐν τῇ ἡμέρᾳ καθ᾿ ἥν ὁ Κύριος ἐλάλησε πρὸς ἐσᾶς ἐν Χωρήβ ἐκ μέσου τοῦ πυρός·
16μήπως διαφθαρῆτε, καὶ κάμητε εἰς ἑαυτοὺς εἴδωλον, εἰκόνα τινὸς μορφῆς, ὁμοίωμα ἀρσενικοῦ ἤ θηλυκοῦ,
17ὁμοίωμα τινὸς κτήνους τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπὶ τῆς γῆς, ὁμοίωμα τινὸς πτερωτοῦ ὀρνέου τὸ ὁποῖον πετᾶ εἰς τὸν οὐρανόν,
18ὁμοίωμα τινὸς ἕρποντος ἐπὶ τῆς γῆς, ὁμοίωμα τινὸς ἰχθύος ὅστις εἶναι εἰς τὰ ὕδατα ὑποκάτω τῆς γῆς·
19καὶ μήπως ὑψώσῃς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα, πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, πλανηθῇς καὶ προσκυνήσῃς αὐτὰ καὶ λατρεύσῃς αὐτά, τὰ ὁποῖα Κύριος ὁ Θεὸς σου διεμοίρασεν εἰς πάντα τὰ ἔθνη τὰ ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ·
20ἐσᾶς ὅμως ἔλαβεν ὁ Κύριος καὶ σᾶς ἐξήγαγεν ἐκ τῆς καμίνου τῆς σιδηρᾶς, ἐκ τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ ἦσθε εἰς αὐτὸν λαὸς κληρονομίας ὡς τὴν ἡμέραν ταύτην.
21Καὶ ἐθυμώθη ἐναντίον μου ὁ Κύριος ἐξ αἰτίας σας καὶ ὥμοσε νὰ μή διαβῶ τὸν Ἰορδάνην καὶ νὰ μή εἰσέλθω εἰς ἐκείνην τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σὲ κληρονομίαν·
22ἀλλ᾿ ἐγὼ ἀποθνήσκω ἐν τῇ γῇ ταύτῃ· ἐγὼ δὲν διαβαίνω τὸν Ἰορδάνην· σεῖς δὲ θέλετε διαβῆ καὶ θέλετε κληρονομήσει ἐκείνην τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν.
23Προσέχετε εἰς ἑαυτούς, μήποτε λησμονήσητε τὴν διαθήκην Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, τὴν ὁποίαν ἔκαμε πρὸς ἐσᾶς, καὶ κάμητε εἰς ἑαυτοὺς εἴδωλον, εἰκόνα τινός, τὸ ὁποῖον ἀπηγόρευσε Κύριος ὁ Θεὸς σου.
24Διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου εἶναι πῦρ καταναλίσκον, Θεὸς ζηλότυπος.
25Ἐάν, ἀφοῦ γεννήσῃς υἱοὺς καὶ υἱοὺς υἱῶν, καὶ πολυχρονίσητε ἐπὶ τῆς γῆς, διαφθαρῆτε καὶ κάμητε εἴδωλον, εἰκόνα τινός, καὶ πράξητε πονηρὰ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὥστε νὰ παροργίσητε αὐτόν·
26διαμαρτύρομαι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐναντίον σας σήμερον, ὅτι ἐξάπαντος θέλετε ἀπολεσθῆ ἀπὸ τῆς γῆς, πρὸς τὴν ὁποίαν διαβαίνετε τὸν Ἰορδάνην διὰ νὰ κυριεύσητε αὐτήν· δὲν θέλετε πολυχρονίσει ἐν αὐτῇ ἀλλ᾿ ἐξ ὁλοκλήρου θέλετε ἀφανισθῆ.
27Καὶ θέλει σᾶς διασκορπίσει ὁ Κύριος μεταξὺ τῶν λαῶν, καὶ θέλετε ἐναπολειφθῆ ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, εἰς τὰ ὁποῖα σᾶς φέρει ὁ Κύριος.
28Καὶ θέλετε λατρεύσει ἐκεῖ θεούς, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλον καὶ λίθον, τὰ ὁποῖα οὔτε βλέπουσιν οὔτε ἀκούουσιν οὔτε τρώγουσιν, οὔτε ὀσφραίνονται.
29Καὶ ἐκεῖθεν θέλετε ἐκζητήσει Κύριον τὸν Θεὸν σας καὶ θέλετε εὑρεῖ αὐτόν, ὅταν ἐκζητήσητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σας.
30Ὅταν εὑρεθῇς ἐν θλίψει καὶ σὲ εὕρωσι πάντα ταῦτα ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, τότε θέλεις ἐπιστρέψει πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν σου καὶ θέλεις ἀκούσει τὴν φωνήν αὐτοῦ.
31Διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου εἶναι Θεὸς οἰκτίρμων· δὲν θέλει σὲ ἐγκαταλείψει οὐδὲ θέλει σὲ ἐξολοθρεύσει οὐδὲ θέλει λησμονήσει τὴν διαθήκην τῶν πατέρων σου, τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς αὐτούς.
32Διότι ἐρώτησον τώρα περὶ τῶν προτέρων ἡμερῶν, αἵτινες ὑπῆρξαν πρότερόν σου, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐρώτησον ἀπ᾿ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, ἄν ἐστάθη τί ὡς τὸ μέγα τοῦτο πρᾶγμα, ἄν ἠκούσθη ὅμοιον αὐτοῦ.
33Ἤκουσε ποτὲ λαὸς τὴν φωνήν τοῦ Θεοῦ λαλοῦντος ἐκ μέσου τοῦ πυρός, καθὼς σὺ ἤκουσας, καὶ ἔζησεν;
34Ἤ ἐδοκίμασεν ὁ Θεὸς νὰ ἔλθῃ νὰ λάβῃ εἰς ἑαυτὸν ἔθνος ἐκ μέσου ἄλλου ἔθνους μὲ δοκιμασίας, μὲ σημεῖα καὶ μὲ θαύματα καὶ μὲ πόλεμον καὶ μὲ κραταιὰν χεῖρα καὶ μὲ ἐξηπλωμένον βραχίονα καὶ μὲ μεγάλα τέρατα, κατὰ πάντα ὅσα Κύριος ὁ Θεὸς σας ἔκαμε διὰ σᾶς ἐν Αἰγύπτῳ ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν σου;
35εἰς σὲ ἐδείχθη τοῦτο, διὰ νὰ γνωρίσῃς ὅτι ὁ Κύριος, αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός· δὲν εἶναι ἄλλος ἐκτὸς αὐτοῦ.
36Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σὲ ἔκαμε νὰ ἀκούσῃς τὴν φωνήν αὐτοῦ, διὰ νὰ σὲ διδάξῃ· καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἔδειξεν εἰς σὲ τὸ πῦρ αὑτοῦ τὸ μέγα, καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἤκουσας ἐκ μέσου τοῦ πυρός.
37Καὶ ἐπειδή ἠγάπα τοὺς πατέρας σου, διὰ τοῦτο ἐξέλεξε τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ᾿ αὐτοὺς καὶ σὲ ἐξήγαγεν ἔμπροσθεν αὑτοῦ ἐξ Αἰγύπτου διὰ τῆς κραταιᾶς αὑτοῦ δυνάμεως·
38διὰ νὰ καταδιώξῃ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου ἔθνη μεγαλήτερα καὶ ἰσχυρότερά σου, διὰ νὰ σὲ εἰσαγάγῃ, διὰ νὰ σοὶ δώσῃ τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, καθὼς τὴν σήμερον.
39Γνώρισον λοιπὸν τὴν ἡμέραν ταύτην καὶ θὲς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ὁ Κύριος, αὐτὸς εἶναι Θεός, ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω· δὲν εἶναι ἄλλος.
40Καὶ φύλαττε τὰ διατάγματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον· διὰ νὰ εὐημερῇς σὺ καὶ οἱ υἱοὶ σου μετὰ σὲ καὶ διὰ νὰ μακροημερεύῃς ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου ἔδωκεν εἰς σὲ διαπαντός.
41Τότε ὁ Μωϋσῆς ἐξεχώρισε τρεῖς πόλεις ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου·
42διὰ νὰ φεύγῃ ἐκεῖ ὁ φονεύς, ὅστις φονεύσῃ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐξ ἀγνοίας, χωρὶς νὰ μισῇ αὐτὸν πρότερον, καὶ φεύγων εἰς μίαν τούτων τῶν πόλεων νὰ ζῇ·
43τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ πεδινῇ γῇ τῶν Ῥουβηνιτῶν καὶ τὴν Ῥαμὼθ ἐν Γαλαὰδ τῶν Γαδιτῶν καὶ τὴν Γωλὰν ἐν Βασὰν τῶν Μανασσιτῶν.
44Καὶ οὗτος εἶναι ὁ νόμος, τὸν ὁποῖον ἔθεσεν ὁ Μωϋσῆς ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
45αὗται εἶναι αἱ μαρτυρίαι καὶ τὰ διατάγματα καὶ αἱ κρίσεις, τὰς ὁποίας ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τους υἱοὺς Ἰσραήλ, ἀφοῦ ἐξῆλθον ἐξ Αἰγύπτου,
46ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου, ἐν τῇ κοιλάδι κατέναντι τοῦ Βαὶθ-φεγώρ, ἐν τῇ γῇ τοῦ Σηὼν βασιλέως τῶν Ἀμορραίων, ὅστις κατῴκει ἐν Ἑσεβών, τὸν ὁποῖον ἐπάταξεν ὁ Μωϋσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἀφοῦ ἐξῆλθον ἐξ Αἰγύπτου·
47καὶ ἐκυρίευσαν τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν τοῦ Ὤγ βασιλέως τῆς Βασάν, δύο βασιλέων τῶν Ἀμορραίων, οἵτινες ἦσαν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου·
48ἀπὸ τῆς Ἀροήρ, τῆς παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ Ἀρνών, ἕως τοῦ ὄρους Σηών, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ Ἀερμών·
49καὶ πᾶσαν τὴν πεδινήν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς ἀνατολάς, ἕως τῆς θαλάσσης τῆς πεδιάδος, ὑποκάτω τῆς Ἀσδὼθ-φασγά.Σχετικά με το Copyright: