Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ αὗται εἶναι αἱ ἐντολαί, τὰ διατάγματα καὶ αἱ κρίσεις, ὅσας προσέταξε Κύριος ὁ Θεὸς σας νὰ σᾶς διδάξω, διὰ νὰ κάμνητε αὐτὰς ἐν τῇ γῇ, εἰς τὴν ὁποίαν εἰσέρχεσθε διὰ νὰ κληρονομήσητε αὐτήν·
2διὰ νὰ φοβῆσαι Κύριον τὸν Θεὸν σου, ὥστε νὰ φυλάττῃς πάντα τὰ διατάγματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἐγὼ σὲ προστάζω, σὺ καὶ ὁ υἱὸς σου καὶ ὁ υἱὸς τοῦ υἱοῦ σου, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· καὶ διὰ νὰ μακροημερεύσῃς.
3Ἄκουσον λοιπόν, Ἰσραήλ, καὶ πρόσεχε νὰ κάμνῃς αὐτά, διὰ νὰ εὐημερῇς καὶ διὰ νὰ πληθυνθῆτε σφόδρα, καθὼς Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου ὑπεσχέθη εἰς σέ, ἐν τῇ γῇ ἥτις ῥέει γάλα καὶ μέλι.
4Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι εἷς Κύριος.
5Καὶ θέλεις ἀγαπᾷ Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου.
6Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι, τοὺς ὁποίους ἐγὼ σὲ προστάζω σήμερον, θέλουσι εἶσθαι ἐν τῇ καρδίᾳ σου·
7καὶ θέλεις διδάσκει αὐτοὺς ἐπιμελῶς εἰς τὰ τέκνα σου, καὶ περὶ αὐτῶν θέλεις ὁμιλεῖ καθήμενος ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ περιπατῶν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ πλαγιάζων καὶ ἐγειρόμενος.
8Καὶ θέλεις δέσει αὐτοὺς διὰ σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς σου καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς προμετωπίδια μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν σου.
9Καὶ θέλεις γράψει αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς παραστάτας τῆς οἰκίας σου καὶ ἐπὶ τὰς πύλας σου.
10Καὶ ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ φέρῃ εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σου, πρὸς τὸν Ἀβραάμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ἰακώβ, διὰ νὰ δώσῃ εἰς σὲ πόλεις μεγάλας καὶ καλάς, τὰς ὁποίας δὲν ἔκτισας,
11καὶ οἰκίας πλήρεις πάντων τῶν ἀγαθῶν, τὰς ὁποίας δὲν ἐγέμισας, καὶ φρέατα ἠνοιγμένα, τὰ ὁποῖα δὲν ἤνοιξας, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, τοὺς ὁποίους δὲν ἐφύτευσας· ἀφοῦ φάγῃς καὶ χορτάσῃς,
12πρόσεχε εἰς σεαυτόν, μήποτε λησμονήσῃς τὸν Κύριον, ὅστις σὲ ἐξήγαγεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας.
13Κύριον τὸν Θεὸν σου θέλεις φοβεῖσθαι καὶ αὐτὸν θέλεις λατρεύει καὶ εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλεις ὁμνύει.
14Δὲν θέλετε ὑπάγει κατόπιν ἄλλων θεῶν, ἐκ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικυκλούντων ὑμᾶς,
15διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου εἶναι Θεὸς ζηλότυπος ἐν μέσῳ σου, διὰ νὰ μή ἐξαφῇ ὁ θυμὸς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐναντίον σου καὶ σὲ ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
16Δὲν θέλετε πειράσει Κύριον τὸν Θεὸν σας, καθὼς ἐπειράσατε ἐν Μασσά.
17Θέλετε φυλάττει ἐπιμελῶς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα προσέταξεν εἰς σέ.
18Καὶ θέλεις κάμνει τὸ εὐθὲς καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· διὰ νὰ εὐημερῇς καὶ διὰ νὰ εἰσέλθῃς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σου·
19διὰ νὰ ἐκδιώξῃ πάντας τοὺς ἐχθροὺς σου ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου, καθὼς ἐλάλησε Κύριος.
20Ὅταν ὁ υἱὸς σου σὲ ἐρωτήσῃ εἰς τὸ μετὰ ταῦτα, λέγων, Τί δηλοῦσι τὰ μαρτύρια καὶ τὰ διατάγματα καὶ αἱ κρίσεις, τὰς ὁποίας Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν σᾶς προσέταξε;
21Τότε θέλεις εἰπεῖ πρὸς τὸν υἱὸν σου, Δοῦλοι ἤμεθα τοῦ Φαραὼ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ὁ Κύριος ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἐν χειρὶ κραταιᾷ·
22καὶ ἔδειξεν ὁ Κύριος σημεῖα καὶ τέρατα, μεγάλα καὶ δεινά, ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον, ἐπὶ τὸν Φαραὼ καὶ ἐπὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν·
23καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκεῖθεν, διὰ νὰ εἰσαγάγῃ ἡμᾶς καὶ νὰ δώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν·
24καὶ προσέταξεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος νὰ κάμνωμεν πάντα τὰ διατάγματα ταῦτα, νὰ φοβώμεθα Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, διὰ νὰ εὐημερῶμεν πάντοτε, διὰ νὰ φυλάττῃ ἡμᾶς ζῶντας, καθὼς τὴν σήμερον ἡμέραν·
25καὶ θέλει εἶσθαι δικαιοσύνη εἰς ἡμᾶς, ἐὰν προσέχωμεν νὰ πράττωμεν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καθὼς προσέταξεν εἰς ἡμᾶς.Σχετικά με το Copyright: