Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ φέρῃ εἰς τὴν γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγεις διὰ νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν, καὶ ἐκδιώξῃ ἔθνη πολλὰ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου, τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Γεργεσαίους καὶ τοὺς Ἀμορραίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς Εὐαίους καὶ τοὺς Ἰεβουσαίους, ἑπτὰ ἔθνη μεγαλήτερα καὶ δυνατώτερά σου·
2καὶ ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς σου παραδώσῃ αὐτοὺς ἔμπροσθέν σου, θέλεις πατάξει αὐτούς· κατὰ κράτος θέλεις ἐξολοθρεύσει αὐτούς· δὲν θέλεις κάμει συνθήκην μετ᾿ αὐτῶν οὐδὲ θέλεις δείξει ἔλεος πρὸς αὐτούς·
3οὐδὲ θέλεις συμπενθερεύσει μετ᾿ αὐτῶν· τὴν θυγατέρα σου δὲν θέλεις δώσει εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ οὐδὲ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ θέλεις λάβει εἰς τὸν υἱὸν σου·
4διότι θέλουσιν ἀποπλανήσει τοὺς υἱοὺς σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ θέλουσι λατρεύει ἄλλους θεούς· καὶ θέλει ἐξαφθῆ ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἐναντίον σας καὶ πάραυτα θέλει σὲ ἐξολοθρεύσει.
5Ἀλλ᾿ οὕτω θέλετε κάμει πρὸς αὐτούς· τοὺς βωμοὺς αὐτῶν θέλετε καταστρέψει καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν θέλετε συντρίψει καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν θέλετε κατακόψει καὶ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν θέλετε καύσει ἐν πυρί·
6ἐπειδή σὺ εἶσαι λαὸς ἅγιος εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου· σὲ ἐξέλεξε Κύριος ὁ Θεὸς σου διὰ νὰ ἦσαι εἰς αὐτὸν λαὸς ἐκλεκτός, παρὰ πάντας τοὺς λαοὺς τοὺς ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς γῆς.
7Δὲν προετίμησεν ἐσᾶς Κύριος οὐδὲ ἐξέλεξεν ἐσᾶς, διότι εἶσθε πολυπληθέστεροι παρὰ πάντα τὰ ἔθνη· ἐπειδή σεῖς εἶσθε οἱ πλέον ὀλιγάριθμοι παρὰ πάντα τὰ ἔθνη·
8ἀλλ᾿ ἐπειδή ὁ Κύριος σᾶς ἠγάπησε καὶ διὰ νὰ φυλάξῃ τὸν ὅρκον, τὸν ὁποῖον ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σας, σᾶς ἐξήγαγεν ὁ Κύριος ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ σᾶς ἐλύτρωσεν ἐκ τοῦ οἴκου τῆς δουλείας, ἐκ χειρὸς Φαραώ, βασιλέως Αἰγύπτου.
9Γνώρισον λοιπόν, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς σου αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ὁ πιστός, ὁ φυλάττων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος πρὸς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ φυλάττοντας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, εἰς χιλίας γενεάς·
10καὶ ἀνταποδίδων κατὰ πρόσωπον αὐτῶν εἰς τοὺς μισοῦντας αὐτόν, διὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ αὐτούς· δὲν θέλει βραδύνει εἰς τὸν μισοῦντα αὐτόν· θέλει κάμει εἰς αὐτὸν τὴν ἀνταπόδοσιν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ.
11Φύλαττε λοιπὸν τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ διατάγματα καὶ τὰς κρίσεις, τὰς ὁποίας ἐγὼ σὲ προστάζω σήμερον διὰ νὰ κάμνῃς αὐτάς.
12Καὶ ἐὰν ἀκούητε τὰς κρίσεις ταύτας καὶ φυλάττητε καὶ ἐκτελῆτε αὐτάς, θέλει φυλάξει Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς σὲ τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος, τὰ ὁποῖα ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σου·
13καὶ θέλει σὲ ἀγαπήσει καὶ σὲ εὐλογήσει καὶ σὲ πληθύνει, καὶ θέλει εὐλογήσει τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου, τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου, τὰς ἀγέλας τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου, ἐν τῇ γῇ τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σου νὰ δώσῃ εἰς σέ.
14Θέλεις εἶσθαι εὐλογημένος ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη· ἄγονος ἤ στείρα δὲν θέλει εἶσθαι εἰς σὲ ἤ εἰς τὰ κτήνη σου.
15Καὶ θέλει ἀφαιρέσει ὁ Κύριος ἀπὸ σοῦ πᾶσαν ἀσθένειαν καὶ δὲν θέλει βάλει ἐπὶ σὲ οὐδεμίαν τῶν κακῶν νόσων τῆς Αἰγύπτου, τὰς ὁποίας γνωρίζεις· ἀλλὰ θέλει βάλει αὐτὰς ἐπὶ πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
16Καὶ θέλεις ἐξολοθρεύσει πάντα τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει παραδώσει εἰς σέ· ὁ ὀφθαλμὸς σου δὲν θέλει σπλαγχνισθῆ δι᾿ αὐτούς· οὐδὲ θέλεις λατρεύσει τοὺς θεοὺς αὐτῶν· διότι τοῦτο θέλει εἶσθαι παγὶς εἰς σέ.
17Ἐὰν δὲ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τὰ ἔθνη ταῦτα εἶναι πλέον πολυάριθμα παρ᾿ ἐμέ· πῶς δύναμαι νὰ ἐκδιώξω αὐτά;
18Μή φοβηθῇς αὐτούς· ἐνθυμοῦ καλῶς τί ἔκαμε Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς τὸν Φαραὼ καὶ εἰς πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον·
19τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους τοὺς ὁποίους εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ σου, καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα καὶ τὴν κραταιὰν χεῖρα καὶ τὸν ἐξηπλωμένον βραχίονα, μὲ τὰ ὁποῖα Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ ἐξήγαγεν· οὕτω θέλει κάμει Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς πάντα τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα σὺ φοβεῖσαι.
20Καὶ προσέτι τὰς σφήκας Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει ἀποστείλει εἰς αὐτούς, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῶσιν ὅσοι ἐναπελείφθησαν καὶ ἐκρύπτοντο ἀπὸ προσώπου σου.
21Δὲν θέλεις τρομάξει ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου εἶναι ἐν μέσῳ σου, Θεὸς μέγας καὶ φοβερός.
22Καὶ θέλει ἐξαλείψει Κύριος ὁ Θεὸς σου τὰ ἔθνη ἐκεῖνα ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον· δὲν δύνασαι νὰ ἀφανίσῃς αὐτοὺς πάραυτα, διὰ νὰ μή πληθυνθῶσιν ἐναντίον σου τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ.
23Ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει παραδώσει αὐτοὺς ἔμπροσθέν σου καὶ θέλει φθείρει αὐτοὺς ἐν φθορᾷ μεγάλῃ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῶσι.
24Καὶ θέλει παραδώσει εἰς τὴν χεῖρά σου τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν, καὶ θέλεις ἐξαλείψει τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ· οὐδεὶς θέλει δυνηθῆ νὰ σταθῇ ἔμπροσθέν σου, ἑωσοῦ ἐξολοθρεύσῃς αὐτούς.
25Τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν θέλετε καύσει ἐν πυρί· δὲν θέλεις ἐπιθυμήσει τὸ ἀργύριον ἤ τὸ χρυσίον τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, οὐδὲ θέλεις λάβει αὐτὸ εἰς σεαυτὸν διὰ νὰ μή παγιδευθῇς εἰς αὐτὸ· διότι εἶναι βδέλυγμα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου.
26Καὶ δὲν θέλεις φέρει βδέλυγμα εἰς τὸν οἶκόν σου, διὰ νὰ μή γείνῃς ἀνάθεμα ὡς αὐτὸ· θέλεις ἀποστραφεῖ αὐτὸ διόλου καὶ θέλεις βδελυχθῆ αὐτὸ διόλου· διότι εἶναι ἀνάθεμα.Σχετικά με το Copyright: