Μοιραστείτε

 

Δευτερονόμιο 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Πάσας τὰς ἐντολάς, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, θέλετε προσέχει νὰ ἐκτελῆτε, διὰ νὰ ζῆτε καὶ νὰ πληθυνθῆτε καὶ διὰ νὰ εἰσέλθητε καὶ κληρονομήσητε τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πατέρας σας.
2Καὶ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι πᾶσαν τὴν ὁδόν, εἰς τὴν ὁποίαν σὲ ὡδήγησε Κύριος ὁ Θεὸς σου τὰ τεσσαράκοντα ταῦτα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ, διὰ νὰ σὲ ταπεινώσῃ, νὰ σὲ δοκιμάσῃ, διὰ νὰ γνωρίσῃ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἐὰν θέλῃς φυλάξει τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἤ οὐχί.
3Καὶ σὲ ἐταπείνωσε καὶ σὲ ἔκαμε νὰ πεινάσῃς καὶ σὲ ἔθρεψε μὲ μάννα, τὸ ὁποῖον δὲν ἐγνώριζες, οὐδὲ οἱ πατέρες σου ἐγνώριζον, διὰ νὰ σὲ κάμῃ νὰ μάθῃς ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῇ μὲ μόνον ἄρτον, ἀλλ᾿ ὁ ἄνθρωπος ζῇ μὲ πάντα λόγον ἐξερχόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ Κυρίου.
4Τὰ ἱμάτιά σου δὲν ἐπαλαιώθησαν ἐπάνω σου οὐδὲ ὁ ποῦς σου ἐπρήσθη τὰ τεσσαράκοντα ταῦτα ἔτη.
5Θέλεις λοιπὸν γνωρίσει ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι καθὼς ὁ ἄνθρωπος παιδεύει τὸν υἱὸν αὑτοῦ, οὕτω Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ ἐπαίδευσε.
6Διὰ τοῦτο θέλεις φυλάττει τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ περιπατῇς εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ νὰ φοβῆσαι αὐτόν.
7Διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου σὲ φέρει εἰς γῆν ἀγαθήν, γῆν ποταμῶν ὑδάτων, πηγῶν καὶ ἀβύσσων, αἵτινες ἀναβλύζουσιν ἀπὸ κοιλάδων καὶ ὀρέων·
8γῆν σίτου καὶ κριθῆς καὶ ἀμπέλων καὶ συκῶν καὶ ῥοδιῶν· γῆν ἐλαιῶν καὶ μέλιτος·
9γῆν, ἐπὶ τῆς ὁποίας θέλεις τρώγει ἄρτον οὐχὶ μετ᾿ ἐνδείας, δὲν θέλεις στερεῖσθαι οὐδενὸς ἐπ᾿ αὐτῆς· γῆν, τῆς ὁποίας οἱ λίθοι εἶναι σίδηρος, καὶ ἐκ τῶν ὀρέων αὐτῆς θέλεις μεταλλεύει χαλκόν.
10Καὶ θέλεις φάγει καὶ θέλεις χορτασθῆ, καὶ θέλεις εὐλογήσει Κύριον τὸν θεὸν σου ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, τὴν ὁποίαν σοὶ ἔδωκε.
11Πρόσεχε εἰς σεαυτὸν μήποτε λησμονήσῃς Κύριον τὸν Θεὸν σου, ἀθετῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον·
12μήπως, ἀφοῦ φάγῃς καὶ χορτασθῇς καὶ οἰκοδομήσῃς οἰκίας καλὰς καὶ κατοικήσῃς,
13καὶ οἱ βόες σου καὶ τὰ πρόβατά σου αὐξήσωσι, καὶ πολλαπλασιασθῇ τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον σου καὶ πάντα ὅσα ἔχεις αὐξήσωσι,
14μήπως τότε ὑψωθῇ ἡ καρδία σου καὶ λησμονήσῃς Κύριον τὸν Θεὸν σου, ὅστις σὲ ἐξήγαγεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας·
15ὅστις σὲ ὡδήγησε διὰ τῆς μεγάλης ταύτης καὶ τρομερᾶς ἐρήμου, ὅπου ἦσαν ὄφεις φλογεροὶ καὶ σκορπίοι καὶ ξηρασία, ὅπου δὲν ἦτο ὕδωρ· ὅστις ἀνέδωκεν εἰς σὲ ὕδωρ ἐκ τῆς σκληρᾶς πέτρας·
16ὅστις σὲ ἔθρεψεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μὲ τὸ μάννα, τὸ ὁποῖον δὲν ἐγνώριζον οἱ πατέρες σου, διὰ νὰ σὲ ταπεινώσῃ καὶ διὰ νὰ σὲ δοκιμάσῃ, διὰ νὰ σὲ ἀγαθοποιήσῃ εἰς τὰ ἔσχατά σου·
17καὶ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Ἡ δύναμίς μου καὶ τὸ κράτος τῆς χειρὸς μου ἀπέκτησαν εἰς ἐμὲ τὸν πλοῦτον τοῦτον.
18Ἀλλὰ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν σου· διότι αὐτὸς εἶναι, ὅστις σὲ δίδει δύναμιν νὰ ἀποκτᾷς πλούτη, διὰ νὰ στερεώσῃ τὴν διαθήκην αὑτοῦ, τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σου, ὡς εἶναι τὴν ἡμέραν ταύτην.
19Ἐὰν ὅμως λησμονήσῃς Κύριον τὸν Θεὸν σου καὶ ὑπάγῃς κατόπιν ἄλλων θεῶν καὶ λατρεύσῃς αὐτοὺς καὶ προσκυνήσῃς αὐτούς, διαμαρτύρομαι πρὸς ἐσᾶς σήμερον ὅτι ἐξάπαντος θέλετε ἀφανισθῆ·
20καθὼς τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος ἐξολοθρεύει ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας, οὕτω θέλετε ἀφανισθῆ· διότι δὲν ὑπηκούσατε εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας.Σχετικά με το Copyright: