Μοιραστείτε

 

Εκκλησιαστής 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τίς εἶναι ὡς ὁ σοφὸς; καὶ τίς γνωρίζει τὴν λύσιν τῶν πραγμάτων; ἡ σοφία τοῦ ἀνθρώπου φαιδρύνει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἡ σκληρότης τοῦ προσώπου αὐτοῦ θέλει μεταβληθῆ.
2Ἐγὼ σὲ συμβουλεύω νὰ φυλάττῃς τὴν προσταγήν τοῦ βασιλέως, καὶ διὰ τὸν ὅρκον τοῦ Θεοῦ.
3Μή σπεῦδε νὰ φύγῃς ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτοῦ· μή ἐμμένῃς εἰς πρᾶγμα κακόν· διότι πᾶν ὅ, τι θελήσῃ, κάμνει.
4Ἐν τῷ λόγῳ τοῦ βασιλέως εἶναι ἐξουσία· καὶ τίς θέλει εἰπεῖ πρὸς αὐτόν, Τί κάμνεις;
5Ὁ φυλάττων τὴν προσταγήν δὲν θέλει δοκιμάσει πρᾶγμα κακόν· καὶ ἡ καρδία τοῦ σοφοῦ γνωρίζει τὸν καιρὸν καὶ τὸν τρόπον.
6Παντὶ πράγματι εἶναι καιρὸς καὶ τρόπος· ὅθεν ἡ ἀθλιότης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολλή ἐπ᾿ αὐτόν·
7διότι δὲν γνωρίζει τί θέλει συμβῆ· ἐπειδή τίς δύναται νὰ ἀπαγγείλῃ πρὸς αὐτὸν πῶς θέλει ἀκολουθήσει;
8Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πνεύματος, ὥστε νὰ ἐμποδίζῃ τὸ πνεῦμα· οὐδὲ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου· καὶ ἐν τῷ πολέμῳ δὲν εἶναι ἀποφυγή· καὶ ἡ ἀσέβεια δὲν θέλει ἐλευθερώσει τοὺς ἔχοντας αὐτήν.
9Πάντα ταῦτα εἶδον, καὶ προσήλωσα τὸν νοῦν μου εἰς πᾶν ἔργον, τὸ ὁποῖον γίνεται ὑπὸ τὸν ἥλιον· εἶναι καιρὸς καθ᾿ ὅν ὁ ἄνθρωπος ἐξουσιάζει ἄνθρωπον πρὸς βλάβην αὑτοῦ.
10Καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἀσεβεῖς ἐνταφιασθέντας, οἵτινες ἦλθον καὶ ἀπῆλθον ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἁγίας καὶ ἐλησμονήθησαν ἐν τῇ πόλει, ὅπου εἶχον πράξει οὕτω· καὶ τοῦτο ματαιότης.
11Ἐπειδή ἡ κατὰ τοῦ πονηροῦ ἔργου ἀπόφασις δὲν ἐκτελεῖται ταχέως, διὰ τοῦτο ἡ καρδία τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὅλη ἔκδοτος εἰς τὸ νὰ πράττῃ τὸ κακόν.
12Ἄν καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς πράττῃ κακόν, ἑκατοντάκις καὶ μακροημερεύῃ, ἐγὼ ὅμως γνωρίζω βεβαίως ὅτι θέλει εἶσθαι καλὸν εἰς τοὺς φοβουμένους τὸν Θεόν, οἵτινες φοβοῦνται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ·
13εἰς δὲ τὸν ἀσεβῆ δὲν θέλει εἶσθαι καλόν, καὶ δὲν θέλουσι μακρυνθῆ αἱ ἡμέραι αὐτοῦ, αἵτινες παρέρχονται ὡς σκιά· διότι δὲν φοβεῖται ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ.
14Ὑπάρχει ματαιότης, ἥτις γίνεται ἐπὶ τῆς γῆς· ὅτι εἶναι δίκαιοι εἰς τοὺς ὁποίους συμβαίνει κατὰ τὰ ἔργα τῶν ἀσεβῶν, καὶ εἶναι ἀσεβεῖς εἰς τοὺς ὁποίους συμβαίνει κατὰ τὰ ἔργα τῶν δικαίων· εἶπα ὅτι καὶ τοῦτο ματαιότης.
15Διὰ τοῦτο ἐγὼ ἐπαίνεσα τὴν εὐφροσύνην· διότι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει καλήτερον ὑπὸ τὸν ἥλιον, εἰμή νὰ τρώγῃ καὶ νὰ πίνῃ καὶ νὰ εὐφραίνηται· καὶ τοῦτο θέλει μείνει εἰς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ κόπου αὐτοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον.
16Ἀφοῦ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου εἰς τὸ νὰ γνωρίσω τὴν σοφίαν καὶ νὰ ἴδω τὸν περισπασμὸν τὸν γινόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, διότι οὔτε ἡμέραν οὔτε νύκτα δὲν βλέπουσιν ὕπνον εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῶν·
17τότε εἶδον πᾶν τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ εὕρῃ τὸ ἔργον τὸ ὁποῖον ἔγεινεν ὑπὸ τὸν ἥλιον· ἐπειδή ὅσον καὶ ἄν κοπιάσῃ ὁ ἄνθρωπος ζητῶν, βεβαίως δὲν θέλει εὑρεῖ· ἔτι δὲ καὶ ὁ σοφὸς ἐὰν εἴπῃ νὰ γνωρίσῃ αὐτό, δὲν θέλει δυνηθῆ νὰ εὕρῃ.Σχετικά με το Copyright: