Μοιραστείτε

 

Εσθήρ 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐπέβαλεν ὁ βασιλεὺς Ἀσσουήρης φόρον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τὰς νήσους τῆς θαλάσσης.
2Πᾶσαι δὲ αἱ πράξεις τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, καὶ ἡ περιγραφή μεγαλειότητος τοῦ Μαροδοχαίου, εἰς ἥν ὁ βασιλεὺς προεβίβασεν αὐτόν, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τῆς Μηδίας καὶ Περσίας;
3Διότι ὁ Μαροδοχαῖος ὁ Ἰουδαῖος ἐστάθη δεύτερος μετὰ τὸν βασιλέα Ἀσσουήρην καὶ μέγας μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀγαπώμενος ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ, ζητῶν τὸ καλὸν τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ λαλῶν εἰρήνην περὶ παντὸς τοῦ σπέρματος αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: