Μοιραστείτε

 

Εσθήρ 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὁ βασιλεὺς Ἀσσουήρης ἔδωκεν εἰς τὴν Ἐσθήρ τὴν βασίλισσαν τὸν οἶκον τοῦ Ἀμάν, τοῦ ἐχθροῦ τῶν Ἰουδαίων. Καὶ ἦλθεν ὁ Μαροδοχαῖος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως· διότι ἡ Ἐσθήρ ἐφανέρωσε τί ἦτο αὐτῆς.
2Καὶ ἐκβαλὼν ὁ βασιλεὺς τὸ δακτυλίδιον αὑτοῦ, τὸ ὁποῖον ἀφαίρεσεν ἀπὸ τοῦ Ἀμάν, ἔδωκεν αὐτό εἰς τὸν Μαροδοχαῖον. Καὶ κατέστησεν ἡ Ἐσθήρ τὸν Μαροδοχαῖον ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ἀμάν.
3Καὶ ἐλάλησε πάλιν ἡ Ἐσθήρ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ προσέπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἱκέτευσεν αὐτὸν μετὰ δακρύων νὰ ἀκυρώσῃ τὴν κακίαν τοῦ Ἀμὰν τοῦ Ἀγαγίτου, καὶ τὴν σκευωρίαν αὐτοῦ τὴν ὁποίαν ἐσκευώρησε κατὰ τῶν Ἰουδαίων.
4Καὶ ἐξέτεινεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσοῦν σκῆπτρον πρὸς τὴν Ἐσθήρ. Τότε σηκωθεῖσα ἡ Ἐσθήρ ἐστάθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως,
5καὶ εἶπεν, Ἐὰν ἦναι ἀρεστὸν εἰς τὸν βασιλέα, καὶ ἐὰν εὕρηκα χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ τὸ πρᾶγμα φαίνηται ὀρθὸν εἰς τὸν βασιλέα καὶ ἀρέσκηται εἰς ἐμέ, ἄς γραφῇ νὰ ἀνακαλεσθῶσι τὰ γράμματα τὰ σκευωρηθέντα ὑπὸ τοῦ Ἀμὰν τοῦ υἱοῦ Ἀμμεδαθὰ τοῦ Ἀγαγίτου, τὰ ὁποῖα ἔγραψε διὰ νὰ ἀπολεσθῶσιν οἱ Ἰουδαῖοι οἱ ἐν πάσαις ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ βασιλέως·
6διότι πῶς δύναμαι νὰ ὑποφέρω νὰ ἴδω τὸ κακόν, τὸ ὁποῖον θέλει εὑρεῖ τὸν λαὸν μου; ἤ πῶς δύναμαι νὰ ὑποφέρω νὰ ἴδω τὸν ἀφανισμὸν τῆς συγγενείας μου;
7Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἀσσουήρης πρὸς Ἐσθήρ τὴν βασίλισσαν καὶ πρὸς τὸν Μαροδοχαῖον τὸν Ἰουδαῖον, Ἰδού, ἔδωκα εἰς τὴν Ἐσθήρ τὸν οἶκον τοῦ Ἀμὰν καὶ αὐτὸν ἐκρέμασαν ἐπὶ τοῦ ξύλου, διότι ἐξήπλωσε τὴν χεῖρα αὑτοῦ κατὰ τῶν Ἰουδαίων·
8σεῖς λοιπὸν γράψατε ὑπὲρ τῶν Ἰουδαίων, ὅπως φαίνεται εἰς ἐσᾶς καλόν, ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλέως, καὶ σφραγίσατε μὲ τὸ βασιλικὸν δακτυλίδιον· διότι τὸ γράμμα τὸ γεγραμμένον ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλέως καὶ ἐσφραγισμένον μὲ τὸ βασιλικὸν δακτυλίδιον, εἶναι ἀμετάτρεπτον.
9Καὶ προσεκλήθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ βασιλέως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐν τῷ τρίτῳ μηνί, οὗτος εἶναι ὁ μήν Σιβάν, τὴν εἰκοστήν τρίτην αὐτοῦ· καὶ ἐγράφη κατὰ πάντα ὅσα ὁ Μαροδοχαῖος προσέταξε, πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ πρὸς τοὺς σατράπας καὶ διοικητὰς καὶ ἄρχοντας τῶν ἐπαρχιῶν τῶν ἀπὸ Ἰνδίας ἕως Αἰθιοπίας, ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ ἐπαρχιῶν, εἰς πᾶσαν ἐπαρχίαν κατὰ τὸ γράφειν αὐτῆς καὶ πρὸς πάντα λαὸν κατὰ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ καὶ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους κατὰ τὸ γράφειν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν γλῶσσαν αὐτῶν.
10Καὶ ἔγραψεν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλέως Ἀσσουήρου καὶ ἐσφράγισεν αὐτὸ μὲ τὸ βασιλικὸν δακτυλίδιον καὶ ἐξαπέστειλε τὰ γράμματα διὰ ταχυδρόμων ἐφίππων, ἱππαζόντων ἐπὶ ταχυπόδων καὶ γενναίων ἡμιόνων·
11δι᾿ ὧν ἐπέτρεπεν ὁ βασιλεὺς εἰς τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατὰ πᾶσαν πόλιν, νὰ συναχθῶσι καὶ νὰ σταθῶσιν ὑπὲρ τῆς ζωῆς αὑτῶν, νὰ ἀπολέσωσι, νὰ φονεύσωσι καὶ νὰ ἀφανίσωσι πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐπαρχίας τῶν καταθλιβόντων αὐτούς, παιδία καὶ γυναῖκας, καὶ τὰ λάφυρα αὐτῶν νὰ διαρπάσωσιν,
12ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, κατὰ πάσας τὰς ἐπαρχίας τοῦ βασιλέως Ἀσσουήρου, τῇ δεκάτῃ τρίτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνός, οὗτος εἶναι ὁ μήν Ἀδάρ.
13Τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, τὸ πρὸς διάδοσιν τοῦ προστάγματος κατὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν, ἐδημοσιεύθη πρὸς πάντας τοὺς λαούς, διὰ νὰ ἦναι οἱ Ἰουδαῖοι ἕτοιμοι κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν νὰ ἐκδικηθῶσιν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὑτῶν.
14Καὶ ἐξῆλθον οἱ ταχυδρόμοι, ἱππάζοντες ἐπὶ ταχυπόδων ἡμιόνων, σπεύδοντες καὶ κατεπειγόμενοι ὑπὸ τῆς προσταγῆς τοῦ βασιλέως. Καὶ ἡ διαταγή ἐξεδόθη ἐν Σούσοις τῇ βασιλευούσῃ.
15Ὁ δὲ Μαροδοχαῖος ἐξῆλθεν ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως ἐν στολῇ βασιλικῇ κυανῇ καὶ λευκῇ καὶ φορῶν μέγαν στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐπένδυμα βύσσινον καὶ πορφυροῦν· καὶ ἡ πόλις Σοῦσα ἔχαιρε καὶ εὐφραίνετο.
16Εἰς τοὺς Ἰουδαίους ἦτο φῶς καὶ ἀγαλλίασις καὶ χαρὰ καὶ δόξα.
17Καὶ ἐν πάσῃ ἐπαρχίᾳ καὶ ἐν πάσῃ πόλει, ὅπου ἦλθε τοῦ βασιλέως τὸ πρόσταγμα καὶ ἡ διαταγή, ἔγεινεν εἰς τοὺς Ἰουδαίους χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις, εὐωχία καὶ ἡμέρα ἀγαθή. Καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν λαῶν τῆς γῆς ἔγειναν Ἰουδαῖοι διότι ὁ φόβος τῶν Ἰουδαίων ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτούς.Σχετικά με το Copyright: