Μοιραστείτε

 

Εσθήρ 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν δὲ τῷ δωδεκάτῳ μηνί, οὗτος εἶναι ὁ μήν Ἀδάρ, τῇ δεκάτῃ τρίτῃ ἡμέρᾳ τοῦ αὐτοῦ, ὅτε τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως καὶ ἡ διαταγή αὐτοῦ ἦτο πλησίον νὰ ἐκτελεσθῇ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ καθ᾿ ἥν οἱ ἐχθροὶ τῶν Ἰουδαίων ἤλπιζον νὰ κατακρατήσωσιν αὐτῶν, ἄν καὶ ἐτράπη εἰς τὸ ἐναντίον, διότι οἱ Ἰουδαῖοι κατεκράτησαν τῶν μισούντων αὐτούς,
2συνήχθησαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν κατὰ πάσας τὰς ἐπαρχίας τοῦ βασιλέως Ἀσσουήρου, διὰ νὰ ἐπιβάλωσι χεῖρα ἐπὶ τοὺς ζητοῦντας τὸ κακὸν αὐτῶν· καὶ οὐδεὶς ἠδυνήθη νὰ ἀντισταθῇ εἰς αὐτούς, διότι ὁ φόβος αὐτῶν ἐπέπεσεν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς.
3Καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν ἐπαρχιῶν καὶ οἱ σατράπαι καὶ οἱ διοικηταὶ καὶ οἱ οἰκονόμοι τοῦ βασιλέως ἐβοήθουν τοὺς Ἰουδαίους· διότι ὁ φόβος τοῦ Μαροδοχαίου ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτούς·
4ἐπειδή ὁ Μαροδοχαῖος ἦτο μέγας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ ἡ φήμη αὐτοῦ διεδόθη εἰς πάσας τὰς ἐπαρχίας· διότι ὁ ἄνθρωπος ὁ Μαροδοχαῖος προέβαινε μεγαλυνόμενος.
5Καὶ ἐπάταξαν οἱ Ἰουδαῖοι πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὑτῶν μὲ πάταγμα ῥομφαίας καὶ σφαγήν καὶ ὄλεθρον, καὶ ἔκαμον εἰς τοὺς μισοῦντας αὐτοὺς ὅπως ἤθελον.
6Καὶ ἐν Σούσοις τῇ βασιλευούσῃ ἐφόνευσαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἀπώλεσαν πεντακοσίους ἄνδρας.
7Καὶ τὸν Φαρσανδαθὰ καὶ τὸν Δαλφὼν καὶ τὸν Ἀσπαθὰ
8καὶ τὸν Ποραθὰ καὶ τὸν Ἀδαλία καὶ τὸν Ἀριδαθὰ
9καὶ τὸν Φαρμαστὰ καὶ τὸν Ἀρισαΐ καὶ τὸν Ἀριδαΐ καὶ τὸν Βαϊεζαθά,
10τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Ἀμὰν υἱοῦ τοῦ Ἀμμεδαθά, τοῦ ἐχθροῦ τῶν Ἰουδαίων, ἐφόνευσαν· ἐπὶ λάφυρα ὅμως δὲν ἔβαλον τὴν χεῖρα αὑτῶν.
11Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὁ ἀριθμὸς τῶν φονευθέντων ἐν Σούσοις τῇ βασιλευούσῃ ἐφέρθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
12Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐσθήρ τὴν βασίλισσαν, Ἐν Σούσοις τῇ βασιλευούσῃ ἐφόνευσαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἀπώλεσαν πεντακοσίους ἄνδρας καὶ τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Ἀμάν· ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐπαρχίαις τοῦ βασιλέως τί ἔκαμον; τώρα τί τὸ ζήτημά σου; καὶ θέλει δοθῆ εἰς σέ· καὶ τίς ἔτι ἡ αἴτησίς σου; καὶ θέλει γείνει.
13Καὶ εἶπεν ἡ Ἐσθήρ, Ἐὰν ἦναι ἀρεστὸν εἰς τὸν βασιλέα, ἄς δοθῇ εἰς τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις, νὰ κάμωσι καὶ αὔριον κατὰ τὴν διαταγήν τῆς ἡμέρας ταύτης· καὶ τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Ἀμὰν νὰ κρεμάσωσιν ἐπὶ ξύλων.
14Καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς νὰ γείνῃ οὕτω· καὶ ἐξεδόθη διαταγή ἐν Σούσοις· καὶ ἐκρέμασαν τοὺς δέκα υἱοὺς τοῦ Ἀμάν.
15Καὶ συνήχθησαν οἱ Ἰουδαῖοι οἱ ἐν Σούσοις καὶ τὴν δεκάτην τετάρτην τοῦ μηνὸς Ἀδὰρ καὶ ἐφόνευσαν τριακοσίους ἄνδρας ἐν Σούσοις· ἐπὶ λάφυρα ὅμως δὲν ἔβαλον τὴν χεῖρα αὑτῶν.
16Οἱ δὲ ἄλλοι Ἰουδαῖοι, οἱ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ βασιλέως, συνήχθησαν καὶ ἐστάθησαν ὑπὲρ τῆς ζωῆς αὑτῶν, καὶ ἔλαβον ἀνάπαυσιν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὑτῶν καὶ ἐφόνευσαν ἐκ τῶν μισούντων αὐτοὺς ἑβδομήκοντα πέντε χιλιάδας· ἐπὶ τὰ λάφυρα ὅμως δὲν ἔβαλον τὴν χεῖρα αὑτῶν·
17τὴν δεκάτην τρίτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἀδάρ· καὶ τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ αὐτοῦ ἀνεπαύθησαν καὶ ἔκαμον ταύτην ἡμέραν συμποσίου καὶ εὐφροσύνης.
18Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι οἱ ἐν Σούσοις συνήχθησαν τὴν δεκάτην τρίτην αὐτοῦ καὶ τὴν δεκάτην τετάρτην αὐτοῦ· τὴν δὲ δεκάτην πέμπτην τοῦ αὐτοῦ ἀνεπαύθησαν καὶ ἔκαμον ταύτην ἡμέραν συμποσίου καὶ εὐφροσύνης.
19Διὰ τοῦτο οἱ Ἰουδαῖοι οἱ χωρικοὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ταῖς ἀτειχίστοις πόλεσιν ἔκαμνον τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἀδὰρ ἡμέραν εὐφροσύνης καὶ συμποσίου καὶ ἡμέραν ἀγαθήν, καὶ ἀπέστελλον μερίδας πρὸς ἀλλήλους.
20Καὶ ἔγραψεν ὁ Μαροδοχαῖος τὰ πράγματα ταῦτα καὶ ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς πρὸς πάντας τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ἐν πάσαις ταῖς ἐπαρχίαις τον βασιλέως Ἀσσουήρου, τοὺς πλησίον καὶ τοὺς μακράν,
21προσδιορίζων εἰς αὐτοὺς νὰ φυλάττωσι τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἀδὰρ καὶ τὴν δεκάτην πέμπτην τοῦ αὐτοῦ καθ᾿ ἕκαστον ἔτος,
22ὡς τὰς ἡμέρας καθ᾿ ἅς οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεπαύθησαν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὑτῶν, καὶ τὸν μῆνα καθ᾿ ὅν ἡ λύπη αὐτῶν ἐτράπη εἰς αὐτοὺς εἰς χαρὰν καὶ τὸ πένθος εἰς ἡμέραν ἀγαθήν· ὥστε νὰ κάμνωσιν αὐτὰς ἡμέρας συμποσίου καὶ εὐφροσύνης καὶ νὰ ἀποστέλλωσι μερίδας πρὸς ἀλλήλους καὶ δῶρα πρὸς τοὺς πτωχούς.
23Καὶ ἐδέχθησαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἤρχισαν νὰ κάμνωσι καὶ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔγραψεν ὁ Μαροδοχαῖος πρὸς αὐτούς·
24διότι ὁ Ἀμὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμεδαθά, ὁ Ἀγαγίτης, ὁ ἐχθρὸς πάντων τῶν Ἰουδαίων, ἐσκευώρησε κατὰ τῶν Ἰουδαίων νὰ ἀπολέσῃ αὐτούς, καὶ ἔρριψε Φούρ, ἤγουν κλῆρον, διὰ νὰ ἀναλώσῃ αὐτοὺς καὶ νὰ ἀφανίσῃ αὐτούς·
25Ὅτε ὅμως ἦλθεν αὐτή ἡ Ἐσθήρ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, προσέταξε δι᾿ ἐπιστολῶν νὰ τραπῇ κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἡ κακή αὐτοῦ σκευωρία, τὴν ὁποίαν ἐσκευώρησε κατὰ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐκρέμασαν ἐπὶ τοῦ ξύλου αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ.
26Διὰ τοῦτο νόμασαν τὰς ἡμέρας ταύτας Φουρεὶμ ἐκ τοῦ ὀνόματος Φούρ. Ὅθεν διὰ πάντας τους λόγους τῆς ἐπιστολῆς ταύτης, καὶ δι᾿ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶδον περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ τὸ ὁποῖον συνέβη εἰς αὐτούς,
27διέταξαν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἐδέχθησαν ἐφ᾿ ἑαυτοὺς καὶ ἐπὶ τὸ σπέρμα αὑτῶν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς προστιθεμένους εἰς αὐτούς, νὰ μή λείψωσι ποτὲ ἀπὸ τοῦ νὰ φυλάττωσι τὰς δύο ταύτας ἡμέρας, κατὰ τὸ γεγραμμένον περὶ αὐτῶν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῶν ἑκάστου ἔτους·
28καὶ αἱ ἡμέραι αὗται νὰ μνημονεύωνται καὶ νὰ φυλάττωνται ἐν πάσῃ γενεᾷ, ἑκάστῃ συγγενείᾳ, ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ, καὶ ἑκάστῃ πόλει καὶ αἱ ἡμέραι αὗται Φουρεὶμ νὰ μή ἐκλείψωσιν ἐκ μέσου τῶν Ἰουδαίων, καὶ νὰ μή παύσῃ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τοῦ σπέρματος αὐτῶν.
29Τότε ἡ Ἐσθήρ ἡ βασίλισσα, ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἀβιχαίλ, καὶ ὁ Μαροδοχαῖος ὁ Ἰουδαῖος, ἔγραψαν ἐκ δευτέρου μεθ᾿ ὅλου τοῦ κύρους, διὰ νὰ στερεώσωσι ταῦτα τὰ περὶ Φουρεὶμ γεγραμμένα.
30Καὶ ἔπεμψεν ἐπιστολὰς πρὸς πάντας τοὺς Ἰουδαίους, εἰς τὰς ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ ἐπαρχίας τοῦ βασιλείου τοῦ Ἀσσουήρου, μὲ λόγους εἰρήνης καὶ ἀληθείας,
31διὰ νὰ στερεώσῃ τὰς ἡμέρας ταύτας Φουρεὶμ ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν, καθὼς προσδιώρισαν εἰς αὐτοὺς ὁ Μαροδοχαῖος ὁ Ἰουδαῖος καὶ Ἐσθήρ ἡ βασίλισσα, καὶ καθὼς διώρισαν, ἐφ᾿ ἑαυτοὺς καὶ ἐπὶ τὸ σπέρμα αὑτῶν, τὴν ὑπόθεσιν τῶν νηστειῶν καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν.
32Καὶ διὰ διαταγῆς τῆς Ἐσθήρ ἐκυρώθη ἡ ὑπόθεσις αὕτη τῶν Φουρείμ, καὶ ἐγράφη ἐν βιβλίῳ.Σχετικά με το Copyright: