Μοιραστείτε

 

Ζαχαρίας 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ζητεῖτε παρὰ τοῦ Κυρίου ὑετὸν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὀψίμου βροχῆς· καὶ ὁ Κύριος θέλει κάμει ἀστραπὰς καὶ θέλει δώσει εἰς αὐτοὺς βροχὰς ὄμβρου, εἰς ἕκαστον βοτάνην ἐν τῷ ἀγρῷ.
2Διότι τὰ εἴδωλα ἐλάλησαν ματαιότητα καὶ οἱ μάντεις εἶδον ὀράσεις ψευδεῖς καὶ ἐλάλησαν ἐνύπνια μάταια· παρηγόρουν ματαίως· διὰ τοῦτο μετετοπίσθησαν ὡς ποίμνιον· ἐταράχθησαν, διότι δὲν ὑπῆρχε ποιμήν.
3Ὁ θυμὸς μου ἐξήφθη κατὰ τῶν ποιμένων καὶ θέλω τιμωρήσει τοὺς τράγους· διότι ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων ἐπεσκέφθη τὸ ποίμνιον αὑτοῦ, τὸν οἶκον Ἰούδα, καὶ ἔκαμεν αὐτοὺς ὡς ἵππον αὑτοῦ ἔνδοξον ἐν μάχῃ.
4Ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐξῆλθεν ἡ γωνία, ἀπ᾿ αὐτοῦ ὁ πάσσαλος, ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ πολεμικὸν τόξον, ἀπ᾿ αὐτοῦ πᾶς ἡγεμὼν ὁμοῦ.
5Καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἰσχυροί, καταπατοῦντες τοὺς πολεμίους ἐν τῷ πηλῷ τῶν ὁδῶν, ἐν τῇ μάχῃ· καὶ θέλουσι πολεμήσει, διότι ὁ Κύριος εἶναι μετ᾿ αὐτῶν, καὶ οἱ ἀναβάται τῶν ἵππων θέλουσι καταισχυνθῆ.
6Καὶ θέλω ἐνισχύσει τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ τὸν οἶκον Ἰωσήφ θέλω σώσει, καὶ θέλω ἐπαναφέρει αὐτούς, διότι ἠλέησα αὐτούς· καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἐὰν δὲν εἶχον ἀποβάλει αὐτούς· διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ θέλω εἰσακούσει αὐτῶν.
7Καὶ οἱ Ἐφραϊμῖται θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἰσχυρὸς καὶ ἡ καρδία αὐτῶν θέλει χαρῆ ὡς ἀπὸ οἴνου· καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν θέλουσιν ἰδεῖ καὶ χαρῆ· ἡ καρδία αὐτῶν θέλει εὐφρανθῆ εἰς τὸν Κύριον.
8Θέλω συρίξει εἰς αὐτοὺς καὶ θέλω συνάξει αὐτούς· διότι ἐγὼ ἐλύτρωσα αὐτούς· καὶ θέλουσι πληθυνθῆ καθὼς ποτὲ ἐπληθύνθησαν.
9Καὶ θέλω σπείρει αὐτοὺς μεταξὺ τῶν λαῶν· καὶ θέλουσι μὲ ἐνθυμηθῆ ἐν ἀπομεμακρυσμένοις τόποις· καὶ θέλουσι ζήσει μετὰ τῶν τέκνων αὑτῶν καὶ θέλουσιν ἐπιστρέψει.
10Καὶ θέλω ἐπαναφέρει αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ συνάξει αὐτοὺς ἐκ τῆς Ἀσσυρίας· καὶ θέλω φέρει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν Γαλαὰδ καὶ εἰς τὸν Λίβανον, καὶ δὲν θέλει ἐξαρκέσει εἰς αὐτούς.
11Καὶ θέλει περάσει διὰ τῆς θαλάσσης ἐν θλίψει καὶ θέλει πατάξει τὰ κύματα ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πάντα τὰ βάθη τοῦ ποταμοῦ θέλουσι ξηρανθῆ, καὶ ἡ ὑπερηφανία τῆς Ἀσσυρίας θέλει καταβληθῆ καὶ τὸ σκήπτρον τῆς Αἰγύπτου θέλει ἀφαιρεθῆ.
12Καὶ θέλω ἐνισχύσει αὐτοὺς εἰς τὸν Κύριον, καὶ θέλουσι περιπατεῖ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, λέγει Κύριος.Σχετικά με το Copyright: