Μοιραστείτε

 

Ζαχαρίας 13

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι πηγή ἀνεῳγμένη εἰς τὸν οἶκον Δαβὶδ καὶ εἰς τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ διὰ τὴν ἁμαρτίαν καὶ διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν.
2Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, θέλω ἐξολοθρεύσει τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς καὶ δὲν θέλει πλέον εἶσθαι ἐνθύμησις αὐτῶν, καὶ ἔτι θέλω ἀφαιρέσει τοὺς προφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἀπὸ τῆς γῆς.
3Καὶ ἐὰν τις προφητεύῃ ἔτι, τότε ὁ πατήρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οἱ γεννήσαντες αὐτὸν θέλουσιν εἰπεῖ πρὸς αὐτόν, Δὲν θέλεις ζήσει· διότι ψεύδη λαλεῖς ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οἱ γεννήσαντες αὐτὸν θέλουσι διατραυματίσει αὐτόν, ὅταν προφητεύῃ.
4Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οἱ προφῆται θέλουσι καταισχυνθῆ, ἕκαστος ἐκ τῆς ὀράσεως αὑτοῦ, ὅταν προφητεύῃ, καὶ δὲν θέλουσιν ἐνδύεσθαι ἔνδυμα τρίχινον διὰ νὰ ἀπατῶσι.
5Καὶ θέλει εἰπεῖ, Ἐγὼ δὲν εἶμαι προφήτης· εἶμαι ἄνθρωπος γεωργός· διότι ἄνθρωπος μὲ ἐμίσθωσεν ἐκ νεότητός μου.
6Καὶ ἐὰν τις εἴπῃ πρὸς αὐτόν, Τί εἶναι αἱ πληγαὶ αὗται ἐν μέσῳ τῶν χειρῶν σου; θέλει ἀποκριθῆ, Ἐκεῖναι, τὰς ὁποίας ἐπληγώθην ἐν τῷ οἴκῳ τῶν φίλων μου.
7Ῥομφαία, ἐξύπνησον κατὰ τοῦ ποιμένος μου καὶ κατὰ τοῦ ἀνδρὸς τοῦ συνεταίρου μου, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· πάταξον τὸν ποιμένα καὶ τὰ πρόβατα θέλουσι διασκορπισθῆ· θέλω ὅμως στρέψει τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς μικρούς.
8Καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουσιν ἐξολοθρευθῆ ἐν αὐτῇ καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον θέλει ἐναπολειφθῆ ἐν αὐτῇ.
9Καὶ θέλω περάσει τὸ τρίτον διὰ πυρός· καὶ θέλω καθαρίσει αὐτοὺς ὡς καθαρίζεται τὸ ἀργύριον, καὶ θέλω δοκιμάσει αὐτοὺς ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτοὶ θέλουσιν ἐπικαλεσθῆ τὸ ὄνομά μου καὶ ἐγὼ θέλω εἰσακούσει αὐτούς· θέλω εἰπεῖ, οὗτος εἶναι λαὸς μου· καὶ αὐτοὶ θέλουσιν εἰπεῖ, Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεὸς μου.Σχετικά με το Copyright: