Μοιραστείτε

 

Ζαχαρίας 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ πάλιν ὕψωσα τοὺς ὀφθαλμοὺς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδού, τέσσαρες ἅμαξαι ἐξήρχοντο ἐκ τοῦ μέσου δύο ὀρέων καὶ τὰ ὄρη ἦσαν ὄρη χάλκινα.
2Ἐν τῇ ἁμάξῃ τῇ πρώτῃ ἦσαν ἵπποι κόκκινοι, καὶ ἐν τῇ ἁμάξῃ τῇ δευτέρᾳ ἵπποι μέλανες,
3καὶ ἐν τῇ ἁμάξῃ τῇ τρίτῃ ἵπποι λευκοί, καὶ ἐν τῇ ἁμάξῃ τῇ τετάρτη ἵπποι ποικίλοι ψαροί.
4Καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα μετ᾿ ἐμοῦ, Τί εἶναι ταῦτα, κύριέ μου;
5Καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Ταῦτα εἶναι οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, οἵτινες ἐξέρχονται ἐκ τῆς στάσεως αὑτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου πάσης τῆς γῆς·
6οἱ ἵπποι οἱ μέλανες οἱ ἐν τῇ μιᾷ ἐξέρχονται πρὸς τὴν γῆν τοῦ βορρᾶ, καὶ οἱ λευκοὶ ἐξέρχονται κατόπιν αὑτῶν, καὶ οἱ ποικίλοι ἐξέρχονται πρὸς τὴν γῆν τοῦ νότου.
7Καὶ οἱ ψαροὶ ἐξῆλθον καὶ ἐζήτησαν νὰ ὑπάγωσι διὰ νὰ περιέλθωσι τὴν γῆν. Καὶ εἶπεν, Ὑπάγετε, περιέλθετε τὴν γῆν. Καὶ περιῆλθον τὴν γῆν.
8Καὶ ἔκραξε πρὸς ἐμὲ καὶ ἐλάλησε πρὸς ἐμέ, λέγων, Ἰδέ, οἱ ἐξερχόμενοι πρὸς τὴν γῆν τοῦ βορρᾶ ἀνέπαυσαν τὸ πνεῦμά μου ἐν τῇ γῇ τοῦ βορρᾶ.
9Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
10Λάβε ἐκ τῶν ἀνδρῶν τῆς αἰχμαλωσίας, ἐκ τοῦ Χελδαΐ, ἐκ τοῦ Τωβία καὶ ἐκ τοῦ Ἰεδαΐα, τῶν ἐλθόντων ἐκ Βαβυλῶνος, καὶ ἐλθὲ τὴν αὐτήν ἐκείνην ἡμέραν καὶ εἴσελθε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰωσίου, υἱοῦ τοῦ Σοφονίου·
11καὶ λάβε ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ κάμε στεφάνους καὶ ἐπίθες ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ Ἰησοῦ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσεδέκ, τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου,
12καὶ λάλησον πρὸς αὐτόν, λέγων, Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, λέγων, Ἰδού, ὁ ἀνήρ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι ὁ Βλαστός· καὶ θέλει βλαστήσει ἐκ τοῦ τόπου αὑτοῦ καὶ θέλει οἰκοδομήσει τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου.
13Ναί, αὐτὸς θέλει οἰκοδομήσει τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, καὶ αὐτὸς θέλει λάβει τὴν δόξαν καὶ θέλει καθήσει καὶ διοικήσει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὑτοῦ καὶ θέλει εἶσθαι ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ θρόνου αὑτοῦ, καὶ βουλή εἰρήνης θέλει εἶσθαι μεταξὺ τῶν δύο τούτων.
14Καὶ στέφανοι θέλουσιν εἶσθαι διὰ τὸν Ἐλὲμ καὶ διὰ τὸν Τωβίαν καὶ διὰ τὸν Ἰεδαΐαν καὶ διὰ τὸν Εἵν τὸν υἱὸν τοῦ Σοφονίου πρὸς μνημόσυνον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου.
15Καὶ οἱ μακρὰν θέλουσιν ἐλθεῖ καὶ οἰκοδομήσει ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων μὲ ἀπέστειλε πρὸς ἐσᾶς· καὶ τοῦτο θέλει γείνει, ἐὰν ὑπακούσητε ἀκριβῶς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας.Σχετικά με το Copyright: