Μοιραστείτε

 

Ζαχαρίας 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, λέγων,
2Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· εἶμαι ζηλότυπος διὰ τὴν Σιὼν ἐν ζηλοτυπίᾳ μεγάλῃ καὶ εἶμαι ζηλότυπος δι᾿ αὐτήν ἐν ὀργῇ μεγάλῃ.
3Οὕτω λέγει Κύριος· Ἐπέστρεψα εἰς τὴν Σιὼν καὶ θέλω κατοικήσει ἐν μέσῳ τῆς Ἱερουσαλήμ· καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει ὀνομασθῆ πόλις ἀληθείας, καὶ τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων ὄρος ἅγιον.
4Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἔτι θέλουσι καθήσει πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἕκαστος μὲ τὴν ῥάβδον αὑτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἡμερῶν.
5Καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως θέλουσιν εἶσθαι πλήρεις παιδίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς.
6Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἐὰν φανῇ θαυμαστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ ὑπολοίπου τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, μήπως θέλει φανῆ θαυμαστὸν καὶ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς μου; λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
7Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἰδού, ἐγὼ θέλω σώσει τὸν λαὸν μου ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀνατολῆς καὶ ἀπὸ τῆς γῆς τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου,
8καὶ θέλω φέρει αὐτοὺς καὶ θέλουσι κατοικήσει ἐν μέσῳ τῆς Ἱερουσαλήμ· καὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ.
9Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἐνισχύσατε τὰς χεῖράς σας, σεῖς οἱ ἀκούοντες ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοὺς λόγους τούτους διὰ στόματος τῶν προφητῶν, οἵτινες ἦσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ καθ᾿ ἥν ἐθεμελιώθη ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, διὰ νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ ναός.
10Διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων δὲν ἦτο μισθὸς διὰ τὸν ἄνθρωπον οὐδὲ μισθὸς διὰ τὸ κτῆνος οὐδὲ εἰρήνη εἰς τὸν ἐξερχόμενον ἤ εἰσερχόμενον ἐξ αἰτίας τῆς θλίψεως, διότι ἐξαπέστειλα πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἕκαστον κατὰ τοῦ πλησίον αὑτοῦ.
11Ἀλλὰ τώρα, ἐγὼ δὲν θέλω φέρεσθαι πρὸς τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ τούτου καθὼς ἐν ταῖς ἀρχαίαις ἡμέραις, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
12Διότι ὁ σπόρος θέλει εἶσθαι τῆς εἰρήνης· ἡ ἄμπελος θέλει δώσει τὸν καρπὸν αὑτῆς καὶ ἡ γῆ θέλει δώσει τὰ γεννήματα αὑτῆς καὶ οἱ οὐρανοὶ θέλουσι δώσει τὴν δρόσον αὑτῶν, καὶ θέλω κληροδοτήσει εἰς τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ τούτου πάντα ταῦτα.
13Καὶ καθὼς ἦσθε κατάρα μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, οἶκος Ἰούδα καὶ οἶκος Ἰσραήλ, οὕτω θέλω σᾶς διασώσει καὶ θέλετε εἶσθαι εὐλογία· μή φοβεῖσθε· ἄς ἐνισχύωνται αἱ χεῖρές σας.
14Διότι οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Καθ᾿ ὅν τρόπον ἐστοχάσθην νὰ σᾶς τιμωρήσω, ὅτε οἱ πατέρες σας μὲ παρώργισαν, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ δὲν μετενόησα,
15οὕτω πάλιν ἐβουλεύθην ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις νὰ ἀγαθοποιήσω τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ τὸν οἶκον τοῦ Ἰούδα· μή φοβεῖσθε.
16Οὗτοι εἶναι οἱ λόγοι, τοὺς ὁποίους θέλετε κάμει· λαλεῖτε ἕκαστος τὴν ἀλήθειαν πρὸς τὸν πλησίον αὑτοῦ· ἀλήθειαν καὶ κρίσιν εἰρήνης κρίνετε ἐν ταῖς πύλαις σας.
17Καὶ μή βουλεύεσθε κακὸν ἐν ταῖς καρδίαις σας ἕκαστος κατὰ τοῦ πλησίον αὑτοῦ καὶ ὅρκον ψευδῆ μή ἀγαπᾶτε· διότι πάντα ταῦτα εἶναι ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μισῶ, λέγει Κύριος.
18Καὶ ἔγεινε λόγος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων πρὸς ἐμέ, λέγων,
19Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἡ νηστεία τοῦ τετάρτου μηνὸς καὶ ἡ νηστεία τοῦ πέμπτου καὶ ἡ νηστεία τοῦ ἑβδόμου καὶ ἡ νηστεία τοῦ δεκάτου θέλουσιν εἶσθαι εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν εὐθύμοις ἑορταῖς· ὅθεν ἀγαπᾶτε τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην.
20Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἔτι θέλουσιν ἐλθεῖ λαοὶ καὶ οἱ κατοικοῦντες πόλεις πολλάς·
21καὶ οἱ κάτοικοι τῆς μιᾶς θέλουσιν ὑπάγει εἰς τὴν ἄλλην, λέγοντες, Ἄς ὑπάγωμεν σπεύδοντες διὰ νὰ ἐξιλεώσωμεν τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἐκζητήσωμεν τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων· θέλω ὑπάγει καὶ ἐγώ.
22Καὶ λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ θέλουσιν ἐλθεῖ διὰ νὰ ἐκζητήσωσι τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ νὰ ἐξιλεώσωσι τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου.
23Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις δέκα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν θέλουσι πιάσει σφιγκτά, ναί, θέλουσι πιάσει σφιγκτὰ τὸ κράσπεδον ἑνὸς Ἰουδαίου, λέγοντες· θέλομεν ὑπάγει μὲ σᾶς· διότι ἠκούσαμεν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μὲ σᾶς.Σχετικά με το Copyright: