Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὐαὶ εἰς τους ψηφίζοντας ψηφίσματα ἄδικα καὶ εἰς τοὺς γραμματεῖς τοὺς γράφοντας καταδυνάστευσιν·
2διὰ νὰ στερήσωσι τὸν ἐνδεῆ ἀπὸ τῆς κρίσεως, καὶ διὰ νὰ ἁρπάσωσι τὸ δίκαιον τῶν πτωχῶν τοῦ λαοῦ μου, διὰ νὰ γείνωσι λάφυρον αὐτῶν αἱ χῆραι, καὶ νὰ γυμνώσωσι τοὺς ὀρφανούς.
3Καὶ τί θέλετε κάμει ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκέψεως καὶ ἐν τῷ ὀλέθρῳ ὅστις θέλει ἐλθεῖ μακρόθεν; πρὸς τίνα θέλετε προστρέξει διὰ βοήθειαν; καὶ ποῦ θέλετε ἀφήσει τὴν δόξαν σας,
4εἰμή ὅτι θέλουσιν ὑποκύψει εἰς τὰ δεσμά, καὶ θέλουσι πέσει ὑποκάτω τῶν πεφονευμένων; Ἐν πᾶσι τούτοις ὁ θυμὸς αὐτοῦ δὲν ἀπεστράφη, ἀλλ᾿ ἡ χεὶρ αὐτοῦ εἶναι ἔτι ἐξηπλωμένη.
5Οὐαὶ εἰς τὸν Ἀσσύριον, τὴν ῥάβδον τοῦ θυμοῦ μου, ἄν καὶ ἡ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ μάστιξ ἦναι ἡ ὀργή μου.
6Θέλω ἀποστείλει αὐτὸν ἐπὶ ἔθνος ὑποκριτικόν, καὶ θέλω δώσει εἰς αὐτὸν προσταγήν κατὰ τοῦ λαοῦ τοῦ θυμοῦ μου, διὰ νὰ λαφυραγωγήσῃ λάφυρα καὶ νὰ λεηλατήσῃ λεηλασίαν καὶ νὰ καταπατήσῃ αὐτοὺς ὡς τὸν πηλὸν τῶν ὁδῶν.
7Πλήν αὐτὸς δὲν ἐννοεῖ οὕτως καὶ ἡ καρδία αὑτοῦ δὲν διαλογίζεται οὕτως· ἀλλὰ τοῦτο φρονεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, νὰ καταστρέψῃ καὶ νὰ ἐξολοθρεύσῃ ἔθνη οὐκ ὀλίγα.
8Διότι λέγει, οἱ ἄρχοντές μου δὲν εἶναι πάντες βασιλεῖς;
9δὲν εἶναι ἡ Χαλάνη ὡς ἡ Χαρχεμίς; δὲν εἶναι ἡ Αἰμὰθ ὡς ἡ Ἀρφάδ; δὲν εἶναι ἡ Σαμάρεια ὡς ἡ Δαμασκός;
10Καθὼς ἡ χεὶρ μου κατεκράτησε τὰ βασίλεια τῶν εἰδώλων, τῶν ὁποίων τὰ γλυπτὰ ἴσχυον μᾶλλον παρὰ τὰ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τῆς Σαμαρείας,
11δὲν θέλω κάμει, ὡς ἔκαμον εἰς τὴν Σαμάρειαν καὶ εἰς τὰ εἴδωλα αὐτῆς, οὕτω καὶ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ εἰς τὰ εἴδωλα αὐτῆς;
12Διὰ τοῦτο, ἀφοῦ ὁ Κύριος ἐκτελέσῃ ἅπαν τὸ ἔργον αὑτοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος Σιὼν καὶ ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, θέλω παιδεύσει, λέγει, τὸν καρπὸν τῆς ἐπηρμένης καρδίας τοῦ βασιλέως τῆς Ἀσσυρίας καὶ τὴν ἀλαζονείαν τῶν ὑψηλῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
13Διότι λέγει, Ἐν τῇ δυνάμει τῆς χειρὸς μου ἔκαμον τοῦτο καὶ διὰ τῆς σοφίας μου, ἐπειδή εἶμαι συνετός· καὶ μετέστησα τὰ ὅρια τῶν λαῶν καὶ διήρπασα τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν καὶ καθαίρεσα, ὡς ἰσχυρός, τοὺς ἐν ὕψει καθημένους·
14καὶ ἡ χεὶρ μου εὕρηκεν ὡς φωλεὰν τὰ πλούτη τῶν λαῶν· καὶ καθὼς συνάγει τις ὰ ἀφειμένα, οὕτω συνήγαγον πᾶσαν τὴν γῆν ἐγώ· καὶ οὐδεὶς ἐκίνησε πτέρυγα ἤ ἤνοιξε στόμα ἤ ἐψιθύρισεν.
15Ἤθελε καυχηθῆ ἡ ἀξίνη κατὰ τοῦ κόπτοντος δι᾿ αὐτῆς; ἤθελε μεγαλαυχήσει τὸ πριόνιον κατὰ τοῦ κινοῦντος αὐτό; ὡς ἐὰν ἤθελε κινηθῆ ἡ ῥάβδος κατὰ τῶν ὑψούντων αὐτήν, ὡς ἐὰν ἤθελεν ὑψώσει ἑαυτήν ἡ βακτηρία ὡς μή ούσα ξύλον.
16Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, θέλει ἀποστείλει εἰς τοὺς παχεῖς αὐτοῦ ἰσχνότητα· καὶ ὑπὸ τὴν δόξαν αὐτοῦ θέλει ἐξαφθῆ καῦσις, ὡς καῦσις πυρός.
17Καὶ τὸ φῶς τοῦ Ἰσραήλ θέλει γείνει πῦρ καὶ ὁ Ἃγιος αὐτοῦ φλόξ· καὶ θέλει καύσει καὶ καταφάγει τὰς ἀκάνθας αὐτοῦ καὶ τοὺς τριβόλους αὐτοῦ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ·
18καὶ θέλει ἀφανίσει τὴν δόξαν τοῦ δάσους αὐτοῦ καὶ τοῦ καρποφόρου ἀγροῦ αὐτοῦ ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκός· καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς ὅταν σημαιοφόρος λιποψυχῇ.
19Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῶν δένδρων τοῦ δάσους αὐτοῦ θέλει εἶσθαι εὐάριθμον, ὥστε παιδίον νὰ καταγράψῃ αὐτά.
20Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ διασεσωσμένοι τοῦ οἴκου Ἰακὼβ δὲν θέλουσι πλέον ἐπιστηρίζεσθαι ἐπὶ τὸν πατάξαντα αὐτούς, ἀλλὰ θέλουσιν ἐπιστηρίζεσθαι ἐπὶ Κύριον, τὸν Ἃγιον τοῦ Ἰσραήλ, κατὰ ἀλήθειαν.
21Τὸ ὑπόλοιπον θέλει ἐπιστρέψει, τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰακώβ, πρὸς τὸν ἰσχυρὸν Θεόν.
22Διότι ἄν καὶ ὁ λαὸς σου, Ἰσραήλ, ἦναι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, ὑπόλοιπον ἐξ αὐτῶν θέλει ἐπιστρέψει· ἡ ἀποφασισθεῖσα κατανάλωσις θέλει συντελεσθῆ ἐν δικαιοσύνῃ.
23Διότι Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων θέλει κάμει κατανάλωσιν, βεβαίως προσδιωρισμένην, ἐν μέσῳ πάσης τῆς γῆς·
24διὰ τοῦτο, οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων. Λαὲ μου, ὅστις κατοικεῖς ἐν Σιών, μή φοβηθῇς ἀπὸ τοῦ Ἀσσυρίου· θέλει σὲ πατάξει ἐν ῥάβδῳ καὶ θέλει σηκώσει τὴν βακτηρίαν αὑτοῦ ἐναντίον σου κατὰ τὸν τρόπον τῆς Αἰγύπτου·
25διότι ἔτι ὀλίγον καὶ ἡ ὀργή θέλει παύσει· καὶ ὁ θυμὸς μου θέλει εἶσθαι εἰς ὄλεθρον ἐκείνων.
26Καὶ ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων θέλει σηκώσει ἐπ᾿ αὐτὸν μάστιγα, κατὰ τὴν πληγήν τῆς Μαδιὰμ ἐν τῷ βράχῳ Ὠρήβ· καὶ καθὼς ἡ ῥάβδος αὐτοῦ ὑψώθη ἐπὶ τὴν θάλασσαν, οὕτω θέλει ὑψώσει αὐτήν κατὰ τὸν τρόπον τῆς Αἰγύπτου.
27Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τὸ φορτίον αὐτοῦ θέλει ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τοῦ ὤμου σου καὶ ὁ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ τραχήλου σου, καὶ ὁ ζυγὸς θέλει συντριφθῆ ἐξ αἰτίας τοῦ χρίσματος.
28Αὐτὸς ἦλθεν εἰς Ἀϊάθ, ἐπέρασεν εἰς Μιγρών. Ἐν Μιχμὰς θέλει ἀποθέσει τὰ σκεύη αὑτοῦ·
29διέβησαν τὸ πέρασμα· κατέλυσαν ἐν Γεβά· ἡ Ῥαμὰ ἐτρόμαξεν· ἡ Γαβαὰ τοῦ Σαοὺλ ἔφυγεν.
30Ὕψωσον τὴν φωνήν σου, θυγάτηρ τῆς Γαλλείμ· κάμε αὐτήν, πτωχή Ἀναθώθ, νὰ ἀκουσθῇ ἐν Λαισά.
31Ἡ Μαδμηνὰ μετετοπίσθη· οἱ κάτοικοι τῆς Γεβεὶμ ἔφυγον ὁμοῦ.
32Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει μείνει ἐν Νώβ, θέλει σείσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ κατὰ τοῦ ὄρους τῆς θυγατρὸς τῆς Σιών, κατὰ τοῦ λόφου τῆς Ἱερουσαλήμ.
33Ἰδού, ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, θέλει κόψει τοὺς κλάδους μετὰ κρότου τρομεροῦ· καὶ οἱ ὑψωμένοι θέλουσι συντριφθῆ καὶ οἱ ἐπηρμένοι θέλουσι ταπεινωθῆ.
34Καὶ τὰ πυκνὰ τοῦ δάσους θέλει κόψει ἐν σιδήρῳ, καὶ ὁ Λίβανος θέλει πέσει δι᾿ ἰσχυροῦ.Σχετικά με το Copyright: