Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ θέλει ἐξέλθει ῥάβδος ἐκ τοῦ κορμοῦ τοῦ Ἰεσσαί, καὶ κλάδος θέλει ἀναβῆ ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ·
2καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου θέλει ἀναπαυθῆ ἐπ᾿ αὐτόν, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ δυνάμεως, πνεῦμα γνώσεως καὶ φόβου τοῦ Κυρίου·
3καὶ θέλει κάμει αὐτὸν ὀξύνουν εἰς τὸν φόβον τοῦ Κυρίου, ὥστε δὲν θέλει κρίνει κατὰ τὴν θεωρίαν τῶν ὀφθαλμῶν αὑτοῦ οὐδὲ θέλει ἐλέγχει κατὰ τὴν ἀκρόασιν τῶν τίων αὑτοῦ·
4ἀλλ᾿ ἐν δικαιοσύνῃ θέλει κρίνει τοὺς πτωχούς, καὶ ἐν εὐθύτητι θέλει ὑπερασπίζεσθαι τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς· καὶ θέλει πατάξει τὴν γῆν ἐν τῇ ῥάβδῳ τοῦ στόματος αὑτοῦ, καὶ διὰ τῆς πνοῆς τῶν χειλέων αὑτοῦ θέλει θανατόνει τὸν ἀσεβῆ.
5Καὶ δικαιοσύνη θέλει εἶσθαι ἡ ζώνη τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ πίστις ἡ ζώνη τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.
6Καὶ ὁ λύκος θέλει συγκατοικεῖ μετὰ τοῦ ἀρνίου, καὶ λεοπάρδαλις θέλει ἀναπαύεσθαι μετὰ τοῦ ἐριφίου· καὶ ὁ μόσχος καὶ ὁ σκύμνος καὶ τὰ σιτευτὰ ὁμοῦ, καὶ μικρὸν παιδίον θέλει ὁδηγεῖ αὐτά.
7Καὶ ἡ δάμαλις καὶ ἡ ἄρκτος θέλουσι συμβόσκεσθαι, τὰ τέκνα αὐτῶν θέλουσιν ἀναπαύεσθαι ὁμοῦ, καὶ ὁ λέων θέλει τρώγει ἄχυρον καθὼς ὁ βοῦς.
8Καὶ τὸ θηλάζον παιδίον θέλει παίζει εἰς τὴν τρύπαν τῆς ἀσπίδος, καὶ τὸ ἀπογεγαλακτισμένον παιδίον θέλει βάλλει τὴν χεῖρα αὑτοῦ εἰς τὴν φωλεὰν τοῦ βασιλίσκου.
9Δὲν θέλουσι κακοποιεῖ οὐδὲ φθείρει ἐν ὅλῳ τῷ ἁγίῳ μου ὅρει· διότι ἡ γῆ θέλει εἶσθαι πλήρης τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου, καθὼς τὰ ὕδατα σκεπάζουσι τὴν θάλασσαν.
10Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὴν ῥίζαν τοῦ Ἰεσσαί, ἥτις θέλει ἵστασθαι σημαία τῶν λαῶν, πρὸς αὐτὸν θέλουσι προστρέξει τὰ ἔθνη, καὶ ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ θέλει εἶσθαι δόξα.
11Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ Κύριος θέλει βάλει τὴν χεῖρα αὑτοῦ πάλιν δευτέραν φορὰν διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ αὑτοῦ, τὸ ὁποῖον θέλει μείνει, ἀπὸ τῆς Ἀσσυρίας καὶ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ ἀπὸ τοῦ Παθρὼς καὶ ἀπὸ τῆς Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐλὰμ καὶ ἀπὸ τοῦ Σενναὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ Αἰμὰθ καὶ ἀπὸ τῶν νήσων τῆς θαλάσσης.
12Καὶ θέλει ὑψώσει σημαίαν εἰς τὰ ἔθνη, καὶ θέλει συνάξει τοὺς ἀπερριμμένους τοῦ Ἰσραήλ καὶ συναθροίσει τοὺς διεσκορπισμένους τοῦ Ἰούδα ἀπὸ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς γῆς.
13Καὶ ὁ φθόνος τοῦ Ἐφραΐμ θέλει ἀφαιρεθῆ, καὶ οἱ ἐχθρευόμενοι τοῦ Ἰούδα θέλουσιν ἀποκοπῆ· ὁ Ἐφραΐμ δὲν θέλει φθονεῖ τὸν Ἰούδαν καὶ ὁ Ἰούδας δὲν θέλει θλίβει τὸν Ἐφραΐμ.
14Ἀλλὰ θέλουσιν ὁρμήσει ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν Φιλισταίων πρὸς τὴν δύσιν· θέλουσι λεηλατήσει καὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀνατολῆς πάντας ὁμοῦ· θέλουσι βάλει τὴν χεῖρα αὑτῶν ἐπὶ τὸν Ἐδὼμ καὶ Μωάβ· καὶ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν θέλουσιν ὑποταχθῆ εἰς αὐτούς.
15Καὶ ὁ Κύριος θέλει καταξηράνει τὴν γλῶσσαν τῆς Αἰγυπτιακῆς θαλάσσης· καὶ διὰ τοῦ βιαίου αὑτοῦ ἀνέμου θέλει σείσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ θέλει πατάξει αὐτὸν εἰς ἑπτὰ ῥεύματα, καὶ θέλει κάμει νὰ διαβαίνωσι μὲ ὑποδήματα.
16Καὶ θέλει εἶσθαι ὁδὸς πλατεῖα εἰς τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον θέλει μείνει, ἀπὸ τῆς Ἀσσυρίας· ὡς ἦτο εἰς τὸν Ἰσραήλ, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἀνέβη ἐκ γῆς Αἰγύπτου.Σχετικά με το Copyright: