Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλεις εἰπεῖ, Κύριε, θέλω σὲ δοξολογήσει· διότι ἄν καὶ ὠργίσθῃς ἐναντίον μου, ἐστράφη ὁ θυμὸς σου καὶ μὲ παρηγόρησας.
2Ἰδού, ὁ Θεὸς εἶναι ἡ σωτηρία μου· θέλω θαρρεῖ καὶ δὲν θέλω φοβεῖσθαι· διότι Κύριος ὁ Θεὸς εἶναι ἡ δύναμίς μου καὶ τὸ άσμα· καὶ ἐστάθη ἡ σωτηρία μου.
3Καὶ ἐν εὐφροσύνῃ θέλετε ἀντλήσει ὕδωρ ἐκ τῶν πηγῶν τῆς σωτηρίας.
4Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλετε εἰπεῖ, Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κάμετε γνωστὰ εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἔργα αὐτοῦ, μνημονεύετε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
5Ψάλλετε εἰς τὸν Κύριον· διότι ἔκαμεν ὑψηλά· γνωστὸν εἶναι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.
6Ἀγάλλου καὶ εὐφραίνου, κάτοικε τῆς Σιών· διότι ὁ Ἃγιος τοῦ Ἰσραήλ εἶναι μέγας ἐν τῷ μέσῳ σου.Σχετικά με το Copyright: