Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 13

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἡ κατὰ Βαβυλῶνος ὄρασις, τὴν ὁποίαν εἶδεν Ἡσαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμώς.
2Σηκώσατε σημαίαν ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ὑψηλόν, ὑψώσατε τὴν φωνήν πρὸς αὐτούς, σείσατε τὴν χεῖρα διὰ νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὰς πύλας τῶν ἀρχόντων.
3Ἐγὼ προσέταξα τοὺς διωρισμένους μου, μάλιστα ἔκραξα τοὺς δυνατοὺς μου, διὰ νὰ ἐκτελέσωσι τὸν θυμὸν μου, τοὺς χαίροντας εἰς τὴν δόξαν μου.
4Φωνή πλήθους ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς μεγάλου λαοῦ· θορυβώδης φωνή τῶν βασιλείων τῶν ἐθνῶν συνηγμένων· ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων ἐπισκέπτεται τὸ στράτευμα τῆς μάχης.
5Ἔρχονται ἀπὸ γῆς μακρᾶς, ἐκ τῶν περάτων τοῦ οὐρανοῦ, ὁ Κύριος καὶ τὰ ὅπλα τῆς ἀγανακτήσεως αὐτοῦ, διὰ νὰ ἀφανίσωσι πᾶσαν τὴν γῆν.
6Ὀλολύζετε, διότι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἐπλησίασε· θέλει ἐλθεῖ ὡς ὄλεθρος ἀπὸ τοῦ Παντοδυνάμου.
7Διὰ τοῦτο πᾶσαι αἱ χεῖρες θέλουσιν ἐκλυθῆ, καὶ πᾶσα καρδία ἀνθρώπου θέλει διαλυθῆ.
8Καὶ θέλουσι τρομάξει· πόνοι καὶ θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αὐτούς· θέλουσιν εἶσθαι ἐν πόνῳ, ὡς τίκτουσα· θέλουσι μείνει ἐκστατικοὶ ὁ εἷς πρὸς τὸν ἄλλον· τὰ πρόσωπα αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι πεφλογισμένα.
9Ἰδού, ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἔρχεται, σκληρὰ καὶ πλήρης θυμοῦ καὶ ὀργῆς φλογερᾶς, διὰ νὰ καταστήσῃ τὴν γῆν ἔρημον· καὶ θέλει ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῆς τοὺς ἁμαρτωλοὺς αὐτῆς.
10Διότι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ ἀστερισμοὶ αὐτοῦ δὲν θέλουσι δώσει τὸ φῶς αὑτῶν· ὁ ἥλιος θέλει σκοτισθῆ ἐν τῇ ἀνατολῇ αὑτοῦ, καὶ ἡ σελήνη δὲν θέλει ἐκπέμψει τὸ φῶς αὑτῆς.
11Καὶ θέλω παιδεύσει τὸν κόσμον διὰ τὴν κακίαν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀσεβεῖς διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν καὶ θέλω παύσει τὴν μεγαλαυχίαν τῶν ὑπερηφάνων καὶ ταπεινώσει τὴν ὑψηλοφροσύνην τῶν φοβερῶν.
12Θέλω καταστήσει ἄνθρωπον πολυτιμότερον ὑπὲρ χρυσίον καθαρόν· μάλιστα ἄνθρωπον ὑπὲρ τὸ χρυσίον τοῦ Ὀφείρ.
13Διὰ τοῦτο θέλω ταράξει τοὺς οὐρανούς, καὶ ἡ γῆ θέλει σεισθῆ ἀπὸ τοῦ τόπου αὑτῆς, ἐν τῷ θυμῷ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς φλογερᾶς ὀργῆς αὐτοῦ.
14Καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς δορκάδιον κυνηγούμενον καὶ ὡς πρόβατον ἐγκαταλελειμμένον· θέλουσι στρέφεσθαι ἕκαστος πρὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ θέλουσι φεύγει ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὑτοῦ.
15Πᾶς ὁ εὑρεθεὶς θέλει διαπερασθῆ· καὶ πάντες οἱ συνηθροισμένοι θέλουσι πέσει διὰ μαχαίρας.
16Καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν θέλουσι συντριφθῆ ἔμπροσθεν αὐτῶν· αἱ οἰκίαι αὐτῶν θέλουσι λεηλατηθῆ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν θέλουσι βιασθῆ.
17Ἰδού, θέλω ἐπεγείρει τοὺς Μήδους ἐναντίον αὐτῶν, οἵτινες δὲν θέλουσι συλλογισθῆ ἀργύριον· καὶ εἰς τὸ χρυσίον, δὲν θέλουσιν ἡδυνθῆ εἰς αὐτό·
18ἀλλὰ τὰ τόξα αὐτῶν θέλουσι συντρίψει τοὺς νεανίσκους· καὶ δὲν θέλουσιν ἐλεήσει τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας· ὁ ὀφθαλμὸς αὐτῶν δὲν θέλει φεισθῆ παιδία.
19Καὶ ἡ Βαβυλών, ἡ δόξα τῶν βασιλείων, τὸ ἔνδοξον καύχημα τῶν Χαλδαίων, θέλει εἶσθαι ὡς ὅτε κατέστρεψεν ὁ Θεὸς τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα·
20οὐδέποτε θέλει κατοικηθῆ οὐδὲ θέλει κατασκηνωθῆ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς· οὔτε Ἄραβες θέλουσι στήσει τὰς σκηνὰς αὑτῶν ἐκεῖ, οὔτε ποιμένες θέλουσιν ἀναπαύεσθαι ἐκεῖ·
21ἀλλὰ θηρία θέλουσιν ἀναπαύεσθαι ἐκεῖ· καὶ αἱ οἰκίαι αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι πλήρεις ὀλολυζόντων ζώων· καὶ στρουθοκάμηλοι θέλουσι κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ σάτυροι θέλουσι χορεύει ἐκεῖ·
22καὶ οἱ αἴλουροι θέλουσι φωνάζει ἐν ταῖς ἠρημωμέναις οἰκίαις αὐτῶν καὶ θῶες ἐν τοῖς παλατίοις τῆς τρυφῆς· καὶ ὁ καιρὸς αὐτῆς πλησιάζει νὰ ἔλθῃ, καὶ αἱ ἡμέραι αὐτῆς δὲν θέλουσιν ἐπιμακρυνθῆ.Σχετικά με το Copyright: