Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 17

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἡ κατὰ Δαμασκοῦ ὄρασις. Ἰδού, ἡ Δαμασκὸς πεπαυμένη τοῦ νὰ ἦναι πόλις, καὶ θέλει εἶσθαι σωρὸς ἐρειπίων.
2Αἱ πόλεις τῆς Ἀροήρ ἐγκατελείφθησαν· θέλουσιν εἶσθαι διὰ τὰ ποίμνια, τὰ ὁποῖα θέλουσιν ἀναπαύεσθαι ἐκεῖ, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ φοβίζων.
3Καὶ θέλει ἐκλείψει ἀπὸ τοῦ Ἐφραΐμ ἡ βοήθεια καὶ τὸ βασίλειον ἀπὸ τῆς Δαμασκοῦ, καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς Συρίας θέλει γείνει ὡς ἡ δόξα τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
4Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ δόξα τοῦ Ἰακὼβ θέλει σμικρυνθῆ καὶ τὸ πάχος τῆς σαρκὸς αὐτοῦ θέλει ἰσχνωθῆ.
5Καὶ θέλει εἶσθαι, ὡς ὅταν ὁ θεριστής συνάγῃ τὸν σῖτον καὶ θερίζῃ τὰ ἀστάχυα διὰ τοῦ βραχίονος αὑτοῦ· καὶ θέλει εἶσθαι ὡς ὁ συνάγων ἀστάχυα ἐν τῇ κοιλάδι Ῥαφαείμ.
6Θέλουσιν ὅμως μείνει ἐν αὐτῇ ῥῶγες, ὡς ἐν τῷ τιναγμῷ τῆς ἐλαίας, δύο τρεῖς ἐλαῖαι ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν ὑψηλοτέρων κλάδων, τέσσαρες πέντε ἐπὶ τῶν μακροτέρων αὐτῆς καρποφόρων κλάδων, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.
7Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ ἄνθρωπος θέλει ἀναβλέψει πρὸς τὸν Ποιητήν αὑτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ θέλουσιν ἐνατενίσει πρὸς τὸν Ἃγιον τοῦ Ἰσραήλ.
8Καὶ δὲν θέλει ἀναβλέψει πρὸς τοὺς βωμούς, τὸ ἔργον τῶν χειρῶν αὑτοῦ, οὐδὲ θέλει σεβασθῆ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔκαμον οἱ δάκτυλοι αὐτοῦ, οὔτε τὰ ἄλση οὔτε τὰ εἴδωλα.
9Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ αἱ ὀχυραὶ πόλεις αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἐγκαταλελειμμένος κλάδος καὶ ἀκρότατον κλωνάριον, τὸ ὁποῖον ἀφῆκαν ἐξ αἰτίας τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ θέλει εἶσθαι ἐρήμωσις.
10Ἐπειδή ἐλησμόνησας τὸν Θεὸν τῆς σωτηρίας σου καὶ δὲν ἐνεθυμήθης τὸν βράχον τῆς δυνάμεώς σου, διὰ τοῦτο θέλεις φυτεύσει εὐάρεστα φυτά, καὶ θέλεις κάμει τὴν ἐμφύτευσιν μὲ ξένα βλαστήματα·
11τὴν ἡμέραν θέλεις κάμει τὸ φυτὸν σου νὰ αὐξηθῇ, καὶ τὸ πρωΐ θέλεις κάμει τὸν σπόρον σου νὰ ἀνθήσῃ πλήν τὸ θέρος θέλει διαρπαχθῆ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀπηλπισμένης θλίψεως.
12Οὐαὶ εἰς τὸ πλῆθος πολλῶν λαῶν, οἵτινες κάμνουσι ταραχήν ὡς τὴν ταραχήν τῶν θαλασσῶν· καὶ εἰς τὸν θόρυβον τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα θορυβοῦσιν ὡς θόρυβον ὑδάτων πολλῶν.
13Τὰ ἔθνη θέλουσι θορυβήσει ὡς θόρυβον ὑδάτων πολλῶν· ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς θέλει ἐλέγξει αὐτά, καὶ θέλουσι φύγει μακρὰν καὶ θέλουσιν ἐκδιωχθῆ, ὡς τὸ ἄχυρον τῶν βουνῶν ἔμπροσθεν τοῦ ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸς ἔμπροσθεν τοῦ ἀνεμοστροβίλου.
14Πρὸς τὸ ἑσπέρας, ἰδού, ταραχή· καὶ πρὶν τῆς αὐγῆς δὲν ὑπάρχει. Αὕτη εἶναι ἡ μερὶς τῶν λεηλατούντων ἡμᾶς καὶ ὁ κλῆρος τῶν διαρπαζόντων ἡμᾶς.Σχετικά με το Copyright: