Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὐαί, γῆ σκιάζουσα διὰ τῶν πτερύγων, ἡ πέραν τῶν ποταμῶν τῆς Αἰθιοπίας,
2ἡ ἐξαποστέλλουσα πρέσβεις διὰ θαλάσσης καὶ μὲ πλοῖα σπάρτινα ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Ὑπάγετε, ταχύδρομοι ἀγγελιαφόροι, πρὸς ἔθνος διηρπαγμένον καὶ κατεσπαραγμένον, πρὸς λαὸν τρομερὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὑτοῦ ἕως τῆς σήμερον, ἔθνος μεμετρημένον καὶ καταπεπατημένον, τοῦ ὁποίου τὴν γῆν διήρπασαν οἱ ποταμοί.
3Πάντες οἱ κάτοικοι τοῦ κόσμου καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, βλέπετε, ὅταν ὑψωθῇ σημαία ἐπὶ τὰ ὄρη· καὶ ἀκούσατε, ὅταν ἐκπεμφθῇ φωνή σάλπιγγος.
4Διότι οὕτως εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ· Θέλω ἡσυχάσει καὶ θέλω ἐπιβλέψει εἰς τὸ κατοικητήριόν μου, ὡς καύσων λαμπρότερος τοῦ φωτός, ὡς νεφέλη δρόσου ἐν τῷ καύσωνι τοῦ θέρους.
5Διότι πρὶν τοῦ θέρους, ὅταν τὸ βλάστημα γείνῃ τέλειον καὶ ἡ ἀγουρίδα ὠριμάσῃ ἐκ τοῦ ἄνθους, θέλει κόψει τοὺς βλαστοὺς διὰ κλαδευτηρίων καὶ τὰς κληματίδας ἀποκόψας θέλει ἀφαιρέσει.
6Θέλουσιν ἐγκαταλειφθῆ ὁμοῦ διὰ τὰ ὄρνεα τῶν βουνῶν καὶ διὰ τὰ θηρία τῆς γῆς· καὶ τὰ ὄρνεα θέλουσι περάσει τὸ θέρος ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς θέλουσι διαχειμάσει ἐπ᾿ αὐτούς.
7Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ θέλει φερθῆ δῶρον πρὸς τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων ἐκ λαοῦ διηρπαγμένου καὶ κατεσπαραγμένου καὶ ἐκ λαοῦ τρομεροῦ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἕως τῆς σήμερον, ἔθνους μεμετρημένου καὶ καταπεπατημένου, τοῦ ὁποίου τὴν γῆν διήρπασαν οἱ ποταμοί, εἰς τὸν τόπον τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, τὸ ὄρος Σιών.Σχετικά με το Copyright: