Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 19

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἡ κατὰ τῆς Αἰγύπτου ὄρασις. Ἰδού, ὁ Κύριος ἐπιβαίνει ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ θέλει ἐπέλθει ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον· καὶ τὰ εἴδωλα τῆς Αἰγύπτου θέλουσι σεισθῆ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία τῆς Αἰγύπτου θέλει διαλυθῆ ἐν μέσῳ αὐτῆς.
2Καὶ θέλει σηκώσει Αἰγυπτίους κατὰ Αἰγυπτίων, καὶ θέλουσι πολεμήσει ἕκαστος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ καὶ ἕκαστος κατὰ τοῦ πλησίον αὑτοῦ· πόλις κατὰ πόλεως, βασιλεία κατὰ βασιλείας.
3Καὶ θέλει ἐκλείψει τὸ πνεῦμα τῆς Αἰγύπτου ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ θέλω ἀνατρέψει τὴν βουλήν αὐτῆς· καὶ θέλουσιν ἐρωτήσει τὰ εἴδωλα καὶ τοὺς μάγους καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς μάντεις.
4Καὶ θέλω παραδώσει τοὺς Αἰγυπτίους εἰς χεῖρα σκληρῶν κυρίων· καὶ βασιλεὺς ἄγριος θέλει ἐξουσιάζει αὐτούς, λέγει ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
5Καὶ τὰ ὕδατα θέλουσιν ἐκλείψει ἐκ τῶν θαλασσῶν καὶ ὁ ποταμὸς θέλει ἀφανισθῆ καὶ καταξηρανθῆ.
6Καὶ οἱ ποταμοὶ θέλουσι στειρεύσει· οἱ ῥύακες οἱ περιπεφραγμένοι θέλουσι κενωθῆ καὶ καταξηρανθῆ· ὁ κάλαμος καὶ ὁ σπάρτος θέλουσι μαρανθῆ·
7τὰ λιβάδια πλησίον τῶν ῥυάκων, ἐπὶ τῶν στομίων τῶν ῥυάκων, καὶ πᾶν τὸ ἐσπαρμένον παρὰ τοὺς ῥύακας θέλει ξηρανθῆ, ἀπορριφθῆ καὶ ἀφανισθῆ.
8Καὶ οἱ ἁλιεῖς θέλουσι στενάξει καὶ πάντες οἱ ῥίπτοντες ἄγκιστρον εἰς τοὺς ῥύακας θέλουσι θρηνήσει καὶ οἱ βάλλοντες δίκτυα ἐπὶ τὰ ὕδατα θέλουσι νεκρωθῆ.
9Καὶ οἱ ἐργαζόμενοι εἰς λεπτὸν λινάριον καὶ οἱ πλέκοντες δίκτυα θέλουσι ταραχθῆ.
10Καὶ οἱ στύλοι αὐτῆς θέλουσι συντριφθῆ καὶ πάντες οἱ κερδαίνοντες ἀπὸ ἰχθυοτροφείων.
11Βεβαίως οἱ ἄρχοντες τῆς Τάνεως εἶναι μωροί, ἡ βουλή τῶν σοφῶν συμβούλων τοῦ Φαραὼ κατεστάθη ἄλογος· πῶς λέγετε ἕκαστος πρὸς τὸν Φαραώ, Ἐγὼ εἶμαι υἱὸς σοφῶν, υἱὸς ἀρχαίων βασιλέων;
12Ποῦ, ποῦ, οἱ σοφοὶ σου; καὶ ἄς εἴπωσι τώρα πρὸς σέ, καὶ ἄς καταλάβωσι τί ἐβουλεύθη ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων κατὰ τῆς Αἰγύπτου.
13Οἱ ἄρχοντες τῆς Τάνεως ἐμωράνθησαν, οἱ ἄρχοντες τῆς Μέμφεως ἐπλανήθησαν· καὶ ἐπλάνησαν τὴν Αἴγυπτον οἱ ἄρχοντες τῶν φυλῶν αὐτῆς.
14Ὁ Κύριος ἐκέρασεν ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς πνεῦμα παραφροσύνης· καὶ ἐπλάνησαν τὴν Αἴγυπτον εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτῆς, ὡς ὁ μεθύων πλανᾶται ἐν τῷ ἐμετῷ αὑτοῦ.
15Καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ἔργον διὰ τὴν Αἴγυπτον, τὸ ὁποῖον ἡ κεφαλή ἤ ἡ οὐρά, ὁ κλάδος ἤ ὁ σπάρτος, νὰ δύναται νὰ κάμῃ.
16Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οἱ Αἰγύπτιοι θέλουσιν εἶσθαι ὡς γυναῖκες, καὶ θέλουσι τρομάξει καὶ φοβηθῆ ἀπὸ τῆς χειρὸς τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων σειομένης, τὴν ὁποίαν σείει ἐπ᾿ αὐτούς.
17Καὶ ἡ γῆ τοῦ Ἰούδα θέλει εἶσθαι φρίκη εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· πᾶς ὅστις ἐνθυμεῖται αὐτήν θέλει φρίττει, διὰ τὴν βουλήν τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, τὴν ὁποίαν ἀπεφάσισεν ἐναντίον αὐτῶν.
18Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ πέντε πόλεις θέλουσιν εἶσθαι ἐν τῇ γῆ τῆς Αἰγύπτου λαλοῦσαι τὴν γλῶσσαν τῆς Χαναὰν καὶ ὁμνύουσαι εἰς τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων· ἡ μία θέλει ὀνομάζεσθαι ἡ πόλις Ἀχέρες.
19Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλει εἶσθαι ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς Αἰγύπτου θυσιαστήριον εἰς τὸν Κύριον καὶ στήλη κατὰ τὸ ὅριον αὐτῆς εἰς τὸν Κύριον.
20Καὶ θέλει εἶσθαι ἐν τῇ γῆ τῆς Αἰγύπτου διὰ σημεῖον καὶ μαρτυρίαν εἰς τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων· διότι θέλουσι βοᾶ πρὸς τὸν Κύριον ἐξ αἰτίας τῶν καταθλιβόντων, καὶ θέλει ἐξαποστείλει πρὸς αὐτοὺς σωτῆρα καὶ μέγαν καὶ θέλει σώσει αὐτούς.
21Καὶ θέλει γνωρισθῆ ὁ Κύριος εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· καὶ οἱ Αἰγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τὸν Κύριον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ θέλουσι προσφέρει θυσίαν καὶ προσφοράν· καὶ θέλουσιν εὐχηθῆ εὐχήν εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐκπληρώσει αὐτήν.
22Καὶ θέλει κτυπήσει ὁ Κύριος τὴν Αἴγυπτον· θέλει κτυπήσει καὶ θεραπεύσει αὐτήν· καὶ θέλουσιν ἐπιστραφῆ εἰς τὸν Κύριον· καὶ θέλει παρακαλεσθῆ ὑπ᾿ αὐτῶν καὶ θέλει ἱατρεύσει αὐτούς.
23Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλει εἶσθαι ὁδὸς μεγάλη ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου πρὸς τὴν Ἀσσυρίαν· καὶ οἱ Ἀσσύριοι θέλουσιν ἐλθεῖ εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι εἰς τὴν Ἀσσυρίαν, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι μετὰ τῶν Ἀσσυρίων θέλουσι δουλεύσει εἰς τὸν Κύριον.
24Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι ὁ τρίτος μετὰ τοῦ Αἰγυπτίου καὶ μετὰ τοῦ Ἀσσυρίου· εὐλογία ἐν μέσῳ τῆς γῆς θέλει εἶσθαι·
25διότι ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων θέλει εὐλογήσει αὐτοὺς λέγων, Εὐλογημένη ἡ Αἴγυπτος ὁ λαὸς μου καὶ ἡ Ἀσσυρία τὸ ἔργον τῶν χειρῶν μου καὶ ὁ Ἰσραήλ ἡ κληρονομία μου.Σχετικά με το Copyright: