Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 29

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὐαὶ εἰς τὴν Ἀριήλ, τὴν Ἀριήλ, τὴν πόλιν ὅπου κατῴκησεν ὁ Δαβίδ· προσθέσατε ἐνιαυτὸν ἐπὶ ἐνιαυτόν· ἄς σφάζωσιν ἑορταστικὰς θυσίας.
2Ἀλλ᾿ ἐγὼ θέλω στενοχωρήσει τὴν Ἀριήλ, καὶ ἐκεῖ θέλει εἶσθαι βάρος καὶ θλῖψις· καὶ εἰς ἐμὲ θέλει εἶσθαι ὡς Ἀριήλ.
3Καὶ θέλω στρατοπεδεύσει ἐναντίον σου κύκλῳ, καὶ θέλω στήσει πολιορκίαν κατὰ σοῦ μὲ χαράκωμα, καὶ θέλω ἀνεγείρει φρούρια ἐναντίον σου.
4Καὶ θέλεις ῥιφθῆ κάτω, θέλεις λαλεῖ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους καὶ ἡ λαλιὰ σου θέλει εἶσθαι ταπεινή ἐκ τοῦ χώματος, καὶ ἡ φωνή σου ἐκ τοῦ ἐδάφους θέλει εἶσθαι ὡς τοῦ ἐγγαστριμύθου καὶ ἡ λαλιὰ σου θέλει ψιθυρίζει ἐκ τοῦ χώματος.
5Τὸ δὲ πλῆθος τῶν ἐχθρῶν σου θέλει εἶσθαι ὡς κονιορτὸς καὶ τὸ πλῆθος τῶν φοβερῶν ὡς ἄχυρον φερόμενον ὑπὸ ἀνέμου· ναί, τοῦτο θέλει γείνει αἰφνιδίως ἐν μιᾷ στιγμῇ.
6Θέλει γείνει εἰς σὲ ἐπίσκεψις παρὰ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, μετὰ βροντῆς καὶ μετὰ σεισμοῦ καὶ φωνῆς μεγάλης, μετὰ ἀνεμοζάλης καὶ ἀνεμοστροβίλου καὶ φλογὸς πυρὸς κατατρώγοντος.
7Καὶ τὸ πλῆθος πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν πολεμούντων ἐναντίον τῆς Ἀριήλ, πάντες βεβαίως οἱ μαχόμενοι ἐναντίον αὐτῆς καὶ τῶν ὀχυρωμάτων αὐτῆς καὶ οἱ στενοχωροῦντες αὐτήν θέλουσιν εἶσθαι ὡς ὄνειρον νυκτερινοῦ ὀράματος.
8Καθὼς μάλιστα ὁ πεινῶν ὀνειρεύεται ὅτι ἰδού, τρώγει· πλήν ἐξεγείρεται καὶ ἡ ψυχή αὐτοῦ εἶναι κενή· ἤ καθὼς ὁ διψῶν ὀνειρεύεται ὅτι ἰδού, πίνει· πλήν ἐξεγείρεται καὶ ἰδού, εἶναι ἠτονημένος καὶ ἡ ψυχή αὐτοῦ διψᾷ· οὕτω θέλουσιν εἶσθαι τὰ πλήθη πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν πολεμούντων ἐναντίον τοῦ ὄρους Σιών.
9Στῆτε καὶ θαυμάσατε· ἀναβοήσατε καὶ ἀνακράξατε· οὗτοι μεθύουσιν ἀλλ᾿ οὐχὶ ὑπὸ οἴνου· παραφέρονται ἀλλ᾿ οὐχὶ ὑπὸ σίκερα.
10Διότι ὁ Κύριος ἐξέχεεν ἐφ᾿ ὑμᾶς πνεῦμα βαθέος ὕπνου καὶ ἔκλεισε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν· περιεκάλυψε τοὺς προφήτας καὶ τοὺς ἄρχοντας ὑμῶν, τοὺς βλέποντας ὀράσεις.
11Καὶ πᾶσα ὄρασις θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ὡς λόγια ἐσφραγισμένου βιβλίου, τὸ ὁποῖον ἤθελον δώσει εἰς τινὰ ἐξεύροντα νὰ ἀναγινώσκῃ, λέγοντες, Ἀνάγνωθι τοῦτο, παρακαλῶ· καὶ ἐκεῖνος λέγει, Δὲν δύναμαι, διότι εἶναι ἐσφραγισμένον·
12καὶ δίδουσι τὸ βιβλίον εἰς μή ἐξεύροντα νὰ ἀναγινώσκῃ καὶ λέγουσιν, Ἀνάγνωθι τοῦτο, παρακαλῶ· καὶ ἐκεῖνος λέγει, δὲν ἐξεύρω νὰ ἀναγινώσκω.
13Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος λέγει, Ἐπειδή ὁ λαὸς οὗτος μὲ πλησιάζει διὰ τοῦ στόματος αὑτοῦ καὶ μὲ τιμᾷ διὰ τῶν χειλέων αὑτοῦ, ἀλλ᾿ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπέχει μακρὰν ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ μὲ σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων·
14διὰ τοῦτο, ἰδού, θέλω προσθέσει νὰ κάμω θαυμαστὸν ἔργον μεταξὺ τούτου τοῦ λαοῦ, θαυμαστὸν ἔργον καὶ ἐξαίσιον· διότι ἡ σοφία τῶν σοφῶν αὐτοῦ θέλει χαθῆ καὶ ἡ σύνεσις τῶν συνετῶν αὐτοῦ θέλει κρυφθῆ.
15Οὐαὶ εἰς τοὺς σκάπτοντας βαθέως διὰ νὰ κρύψωσι τὴν βουλήν αὑτῶν ἀπὸ τοῦ Κυρίου, καὶ τῶν ὁποίων τὰ ἔργα εἶναι ἐν τῷ σκότει, καὶ λέγουσι, Τίς βλέπει ἡμᾶς; καὶ τίς ἐξεύρει ἡμᾶς;
16Ὦ διεστραμμένοι, ὁ κεραμεὺς θέλει νομισθῆ ὡς πηλός; τὸ πλάσμα θέλει εἰπεῖ περὶ τοῦ πλάσαντος αὐτό, οὗτος δὲν μὲ ἔπλασεν; ἤ τὸ ποίημα θέλει εἰπεῖ περὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτό, Οὗτος δὲν εἶχε νόησιν;
17Δὲν θέλει εἶσθαι ἔτι πολὺ ὀλίγος καιρὸς καὶ ὁ Λίβανος θέλει μεταβληθῆ εἰς καρποφόρον πεδιάδα, καὶ ἡ καρποφόρος πεδιὰς θέλει λογισθῆ ὡς δάσος;
18Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οἱ κωφοὶ θέλουσιν ἀκούσει τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν τυφλῶν θέλουσιν ἰδεῖ, ἐλευθερωθέντες ἐκ τοῦ σκότους καὶ ἐκ τῆς ὀμίχλης.
19Καὶ οἱ πραεῖς θέλουσιν ἐπαυξήσει τὴν χαρὰν αὑτῶν ἐν Κυρίῳ, καὶ οἱ πτωχοὶ τῶν ἀνθρώπων θέλουσιν εὐφρανθῆ διὰ τὸν Ἃγιον τοῦ Ἰσραήλ.
20Διότι ὁ τρομερὸς ἐξέλιπε καὶ ὁ χλευαστής ἐξωλοθρεύθη καὶ πάντες οἱ παραφυλάττοντες τὴν ἀνομίαν ἐξηλείφθησαν·
21οἵτινες κάμνουσι τὸν ἄνθρωπον πταίστην διὰ ἕνα λόγον, καὶ στήνουσι παγίδα εἰς τὸν ἐλέγχοντα ἐν τῇ πύλῃ, καὶ μὲ ψεῦδος διαστρέφουσι τὸ δίκαιον.
22Ὅθεν ὁ Κύριος ὁ λυτρώσας τὸν Ἀβραὰμ οὕτω λέγει περὶ τοῦ οἴκου Ἰακώβ· ὁ Ἰακώβ δὲν θέλει πλέον αἰσχυνθῆ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δὲν θέλει πλέον χριάσει.
23Ἀλλ᾿ ὅταν ἴδῃ τὰ τέκνα αὑτοῦ, τὸ ἔργον τῶν χειρῶν μου, ἐν μέσῳ αὑτοῦ, θέλουσιν ἁγιάσει τὸ ὄνομά μου καὶ θέλουσιν ἁγιάσει τὸν Ἃγιον τοῦ Ἰακὼβ καὶ θέλουσι φοβεῖσθαι τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
24Οἱ δὲ πλανώμενοι κατὰ τὸ πνεῦμα θέλουσιν ἐλθεῖ εἰς σύνεσιν, καὶ οἱ γογγύζοντες θέλουσι μάθει διδασκαλίαν.Σχετικά με το Copyright: