Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Διότι ἰδού, ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, θέλει ἀφαιρέσει ἀπὸ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἰούδα ὑποστήριγμα καὶ βοήθειαν, ἅπαν τὸ ὑποστήριγμα τοῦ ἄρτου καὶ ἅπαν τὸ ὑποστήριγμα τοῦ ὕδατος,
2ἰσχυρὸν καὶ πολεμιστήν, κριτήν καὶ προφήτην καὶ συνετὸν καὶ πρεσβύτερον,
3πεντηκόνταρχον καὶ ἔντιμον καὶ σύμβουλον καὶ σοφὸν τεχνίτην καὶ συνετὸν γοητευτήν.
4Καὶ θέλω δώσει παιδάρια ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ νήπια θέλουσιν ἐξουσιάζει ἐπ᾿ αὐτῶν.
5Καὶ ὁ λαὸς θέλει καταδυναστεύεσθαι, ἄνθρωπος ὑπὸ ἀνθρώπου, καὶ ἕκαστος ὑπὸ τοῦ πλησίον αὑτοῦ· τὸ παιδίον θέλει ἀλαζονεύεσθαι πρὸς τὸν γέροντα, καὶ ὁ ποταπὸς πρὸς τὸν ἔντιμον.
6Ἐὰν τις πιάσῃ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, λέγων, Ἱμάτιον ἔχεις, γενοῦ ἀρχηγὸς ἡμῶν, καὶ ὁ ἀφανισμὸς οὗτος ἄς ἦναι ὑπὸ τὴν χεῖρά σου.
7Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλει ὁμόσει, λέγων, δὲν θέλω γείνει θεραπευτής· διότι ἐν τῇ οἰκίᾳ μου δὲν εἶναι οὔτε ἄρτος οὔτε ἱμάτιον· μή μὲ κάμητε ἀρχηγὸν τοῦ λαοῦ·
8διότι ἠφανίσθη ἡ Ἱερουσαλήμ καὶ ἔπεσεν ὁ Ἰούδας, ἐπειδή ἡ γλῶσσα αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν ἦναι ἐναντία εἰς τὸν Κύριον, παροξύνωσι τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς δόξης αὐτοῦ.
9Ἡ ὕψωσις τοῦ προσώπου αὐτῶν μαρτυρεῖ ἐναντίον αὐτῶν· καὶ κηρύττουσι τὴν ἁμαρτίαν αὑτῶν ὡς τὰ Σόδομα· δὲν κρύπτουσιν αὐτήν. Οὐαὶ εἰς τὴν ψυχήν αὐτῶν! διότι ἀνταπέδωκαν εἰς ἑαυτοὺς κακά.
10Εἴπατε πρὸς τὸν δίκαιον ὅτι καλὸν θέλει εἶσθαι εἰς αὐτόν· διότι θέλει φάγει τὸν καρπὸν τῶν ἔργων αὑτοῦ.
11Οὐαὶ εἰς τὸν ἄνομον! κακὸν θέλει εἶσθαι εἰς αὐτόν· διότι ἡ ἀνταπόδοσις τῶν χειρῶν αὐτοῦ θέλει γείνει εἰς αὐτόν.
12Τὸν λαὸν μου, παιδάρια καταδυναστεύουσιν αὐτόν, καὶ γυναῖκες ἐξουσιάζουσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ. Λαὲ μου, οἱ ὁδηγοὶ σου σὲ κάμνουσι νὰ πλανᾶσαι καὶ καταστρέφουσι τὴν ὁδὸν τῶν βημάτων σου.
13Ὁ Κύριος ἐξεγείρεται διὰ νὰ δικάσῃ καὶ ἵσταται διὰ νὰ κρίνῃ τοὺς λαούς.
14Ὁ Κύριος θέλει εἰσέλθει εἰς κρίσιν μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ· διότι σεῖς κατεφάγετε τὸν ἀμπελῶνα· τὰ ἁρπάγματα τοῦ πτωχοῦ εἶναι ἐν ταῖς οἰκίαις ὑμῶν.
15Διὰ τί καταδυναστεύετε τὸν λαὸν μου καὶ καταθλίβετε τὰ πρόσωπα τῶν πτωχῶν; λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων.
16Καὶ λέγει Κύριος, Ἐπειδή αἱ θυγατέρες τῆς Σιὼν ὑπερηφανεύθησαν καὶ περιπατοῦσι μὲ ὑψωμένον τράχηλον καὶ μὲ ὄμματα ἄσεμνα, περιπατοῦσαι τρυφηλὰ καὶ τρίζουσαι μὲ τοὺς πόδας αὑτῶν,
17διὰ τοῦτο ὁ Κύριος θέλει φαλακρώσει τὴν κορυφήν τῆς κεφαλῆς τῶν θυγατέρων τῆς Σιών, καὶ ὁ Κύριος θέλει ἐκκαλύψει τὴν αἰσχύνην αὐτῶν.
18Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ Κύριος θέλει ἀφαιρέσει τὴν δόξαν τῶν τριζόντων στολισμῶν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺς μηνίσκους,
19τὰ περιδέραια καὶ τὰ βραχιόλια καὶ τὰς καλύπτρας,
20τοὺς κεκρυφάλους καὶ τὰς περισκελίδας καὶ τὰ κεφαλόδεσμα καὶ τὰς μυροθήκας καὶ τὰ ἐνώτια,
213:21 τὰ δακτυλίδια καὶ τὰ ἔρρινα,
22τὰς ποικίλας στολὰς καὶ τὰ ἐπενδύματα καὶ τὰ περικαλύμματα καὶ τὰ θυλάκια,
23τὰ κάτοπτρα καὶ τὰ λεπτὰ λινὰ καὶ τὰς μίτρας καὶ τὰ θέριστρα.
24Καὶ ἀντὶ τῆς γλυκείας ὀσμῆς θέλει εἶσθαι δυσωδία· καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίον· καὶ ἀντὶ καλλικομίας φαλάκρωμα· καὶ ἀντὶ ἐπιστομαχίου περίζωμα σάκκινον· ἡλιόκαυμα ἀντὶ ὡραιότητος.
25Οἱ ἄνδρες σου θέλουσι πέσει ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἡ δύναμίς σου ἐν πολέμῳ.
26Καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς θέλουσι στενάξει καὶ πενθήσει· καὶ αὐτή θέλει κοίτεσθαι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἠρημωμένη.Σχετικά με το Copyright: